Rybnik: DOM DLA SAMOTNYCH RODZICÓW OTWARTY

0
1010
Fot. K. Kesten

Jeszcze niedawno zdegradowany budynek – dziś bezpieczna przystań dla osób w trudnej sytuacji. W rybnickiej dzielnicy Meksyk oficjalnie otwarto Dom dla samotnych rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

-Dzieci i kobiet w ciąży. Mają zapobiegać umieszczaniu takich osób w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych. To miejsce ma spowodować odbicie od kryzysu rodzinnego. To ma być jak skok na trampolinie w kierunku lepszego życia – mówi Prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Obiekt będzie zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. O całodobowy, okresowy pobyt w domu mogą ubiegać się matki, ojcowie lub inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, jak również kobiety w ciąży, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

To oferta m.in. dla osób doświadczających przemocy ze strony bliskich lub będących w losowych sytuacjach, skutkujących brakiem bezpiecznego schronienia. Podstawą przyjęcia do Domu jest wydanie decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Rybnika na podstawie dokumentów zgromadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku – wyjaśnia Anna Sowik-Złotoś, dyrektor rybnickiego OPS.

Skierowanie wydaje się po zebraniu następujących dokumentów:

  • wniosku osoby ubiegającej się  o skierowanie do Domu,
  • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego,
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie jest wydane.

W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zatrudnieni są m. in. specjaliści pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz opiekunowie.

Dzięki projektowi współrealizowanemu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku „3R – Rodzina Rozwój Rybnik”, współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będą podejmowane działania mające na celu usamodzielnianie mieszkańców Domu. Mowa m.in. o pomocy psychologicznej i prawnej – dodaje Anna Sowik-Złotoś.

Osoby zainteresowane pobytem mogą kontaktować się:

Info: rybnik.eu