Przeszło 431 tys. zł z funduszy unijnych udało się pozyskać miastu na adaptację pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku.

Projekt dotyczy adaptacji pustostanów zlokalizowanych przy ul. Piasta 19/2, ul. Plac Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3 oraz  ul. Sportowej 115/1.  W ramach projektu w poszczególnych mieszkaniach zostaną wykonane niezbędne roboty remontowo-budowlane. Zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie.
Głównym i bezpośrednim celem projektu będzie poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomaganego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Adresatem projektu są:

  • osoby niepełnosprawne intelektualnie,
  • osoby bezdomne,
  • kobiety doświadczające przemocy.

Rzeczową realizację inwestycji zaplanowano w 2019 roku.

  • całkowita wartość projektu:  513 584,57 zł
  • wartość dofinansowania: 431 472,72 zł
  • budżet Państwa: 50 761,49 zł
  • wkład budżetu miasta: 31 350,36 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,  Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Info: rybnik.eu

Foto: internet