Rudziniec: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT 

0
474

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT

 
Wójt Gminy Rudziniec
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT
Liczba (wymiar etatu): 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu podatku VAT Urzędu Gminy.
2. Wystawianie faktur sprzedaży Urzędu Gminy.
3. Obliczanie współczynników dla Urzędu Gminy wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Dokonywanie weryfikacji zgodności danych zawartych na fakturach oraz klasyfikowanie faktur zakupu pod kątem możliwości odliczenia podatku naliczonego, a także ich ewidencjonowanie.
5. Naliczanie należnego podatku VAT.
6. Weryfikacja kompletności przekazanych danych przez jednostki podległe w związku ze
wspólnym rozliczeniem podatku VAT.
7. Analiza zgodności cząstkowych rejestrów VAT, plików JPK oraz zapisów na kontach księgowych
otrzymanych od jednostek podległych pod kątem formalnym oraz rachunkowym.
8. Sporządzenie zbiorczych rejestrów VAT oraz zbiorczych plików JPK i przekazywanie ich do
właściwego Urzędu Skarbowego.
9. Sporządzanie projektów wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa
podatkowego.
10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym: bieżąca aktualizacja stanów środków trwałych
na podstawie stosownych dokumentów przychodowych i rozchodowych, naliczanie umorzenia
środków trwałych na podstawie stosownych przepisów prawa oraz sporządzanie sprawozdań
statystycznych.

Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe odpowiadające specjalności umożliwiającej wykonanie zadań na
stanowisku pracy lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym
wykonywanie zadań na stanowisku wraz z trzyletnim stażem pracy.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystnie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wskazanych na
wstępie, tj. m.in.:
– ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685
z późn. zm.);
– ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów
i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację
projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub
od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki
samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 280);
– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania
zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w
przypadku niektórych podatników (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 999);
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym.
2. Doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem podatku VAT.
3. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu.
4. Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość.
5. Samodzielność.
6. Łatwość komunikowania się, umiejętność pracy w zespole.

Warunki pracy:
Praca o charakterze administracyjno-biurowym będzie świadczona w wymiarze pełnego etatu,
w siedzibie Urzędu Gminy w Rudzińcu, w tym powyżej 4 godzin przy komputerze. Budynek urzędu posiada windę do poruszania się między kondygnacjami. Warunki pracy bezpieczne.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
• oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko
urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT ” do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 09.00 osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Rudziniec, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów
wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem
zaufanym. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje dodatkowe:
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie
jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie
zniszczone.
Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Rudziniec. Nabór będzie
składał się z trzech etapów:
− sprawdzenie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,
− test sprawdzający wiedzę kandydatów w formie pisemnej,
− rozmowa kwalifikacyjna.
Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 31 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.

Krzysztof Obrzut
Wójt Gminy Rudziniec
Rudziniec, dn. 17.01.2022 r