Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wnioski będą przyjmowane od 07.01.2019 roku.

Wnioski złożone przed 07.01.2019r. nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Pracy.

Druk Wniosku oraz Zasady przyznawania środków na podjęcie działalności przez PUP Gliwice w 2019r.

Dostępne będą na stronie PUP Gliwice: http://www.pup.gliwice.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/dotacje_na_podjecie_dzialalnosci1.html

Kto może ubiegać się o środki na podjęcie działalności ?

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach, dla których ustalono I lub II profil pomocy*.
*Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wymaga profilowania pomocy dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby bezrobotnej na podstawie rozmowy przeprowadzonej z doradcą klienta. Oznacza to, że dopiero po rejestracji, ustaleniu profilu pomocy i opracowaniu Indywidualnego Planu Działania będzie można określić formy pomocy, z której osoba będzie mogła skorzystać.

W związku z powyższym przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinno bezpośrednio wynikać z określonego profilu pomocy i opracowanego wspólnie przez doradcę klienta i osobę bezrobotną Indywidualnego Planu Działania. ;
osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych (przy czym Urząd nie wymaga, żeby osoba zainteresowana ubieganiem się o dotację była zarejestrowana jako bezrobotna 12 miesięcy);
osoby, które nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
osoby, które nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,a wprzypadku jego posiadania – zakończyły działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
osoby, które nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
osoby, które nie złożyły wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego powiatowego urzędu pracy;

Info: PUP Gliwice