Projekt operatu opisowo – kartograficznie ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Gierałtowice – miejscowości: Paniówki, Przyszowice

0
700

Zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznie ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Gierałtowice – miejscowości: Paniówki, Przyszowice.

 

Starosta Gliwicki

        Informuje zgodnie z art. 24a, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne /t.j. Dz. U. z dnia 2010 r.  nr 193, poz. 1287 z późn. zm./, że w dniach od 23 października 2014 r. do 13 listopada 2015 r. w siedzibieStarostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, w pok. Nr 024, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznie ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Gierałtowice – miejscowości: Paniówki, Przyszowice.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.