Program „Bezpieczna+” w gminnych gimnazjach

0
1023

Poprawa bezpieczeństwa uczniów, nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel rządowego programu „Bezpieczna+”. Dofinansowanie na szereg działań, skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół, pozyskały także placówki oświatowe z Czerwionki-Leszczyn.

 

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

O środki w ramach pierwszej edycji konkursu „Bezpiecznej+” aplikowało z sukcesem pięć gminnych gimnazjów. „W każdym zaplanowano różnorodne zajęcia, związane z problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa – warsztaty dla uczniów, nauczycieli, spotkanie dla rodziców, spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, funkcjonujących w najbliższym otoczeniu, np. OSP. Placówki zaplanowały także zakup dodatkowego wyposażenia w sprzęt multimedialny” – wyjaśnia Aleksandra Chudzik, pełnomocnik ds. społecznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

 

Finansowanie projektu:

ZS nr 1   12 960,00 zł

ZS nr 2     6 100,00 zł

ZS nr 3     7 380,00 zł

ZS nr 4     5 495,00 zł

ZS nr 5  16 260,00 zł

 

Łączna wartość projektu: 48 195,00 zł.

80% wartości zadania finansowana jest z puli środków rządowych. Wkład własny gminy wynosi 20%.

Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018 , ale każda szkoła może przystąpić do programu tylko w jednym roku.

plansza-bezpieczna-plus