Powiat Gliwicki: Szpitale z Knurowa i Pyskowic zostaną połączone

0
491

Rada Powiatu Gliwickiego uchwaliła, że spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2 oraz Szpital w Knurowie Sp. z o. o., z siedzibą w Knurowie przy ul. Niepodległości 8 zostaną połączone – taka decyzja została podjęta w czwartkowe popołudnie.

Podjęcie uchwały poprzedziła trzygodzinna dyskusja. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całości aktywów spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. (spółki przejmowanej) na spółkę Szpital w Knurowie Sp. z o. o. (spółkę przejmującą), za nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej, które spółka
Szpital w Knurowie Sp. z o. o. wyda wspólnikowi Powiatowi Gliwickiemu.

W uzasadnieniu czytamy, że celem połączenia wyżej wymienionych spółek jest optymalne wykorzystanie istniejących zasobów obu szpitali (budynków i budowli, kadry, sprzętu i aparatury medycznej), co przyczyni się do zwiększenia efektywności oraz wzmocnienia pozycji na rynku usług medycznych i wobec głównego płatnika świadczeń medycznych – Narodowego Funduszu Zdrowia.

Samo połączenie szpitali nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

– „Połączenie eliminuje problem „konkurencji wewnętrznej”, tj. sytuacji, w której dwa opisywane szpitale, w wielu oddziałach szpitalnych, prowadzą tożsamą działalność medyczną w zakresie kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. W rezultacie konkurują o te same zasoby” – informuje Rada Powiatu Gliwickiego.

Połączenie Szpitali, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, umożliwi wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania i oceny pracowniczej, co jest pozytywne z punktu widzenia wzrostu jakości usług, jak i z punktu widzenia nadzoru nad podmiotem leczniczym. Dodatkowo, scalone zasoby medyczne zapewnią większą niż w przypadku poszczególnych jednostek elastyczność przy planowaniu pionów dyżurowych i zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego dla udzielania świadczeń zdrowotnych, niezmiernie istotnych również w procesie kontraktowania świadczeń.

Rada Powiatu Gliwickiego przekonuje, że połączenie obydwu szpitali przyniesie wiele korzyści, np. takie jak:

– lepsze wykorzystanie potencjału kadrowego i lokalowego szpitali,
– osiągnięcie przez nową jednostkę lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku usług medycznych,
– umożliwi pozyskanie większego kontraktu z NFZ,
– ułatwienie dostępu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez racjonalne wykorzystanie potencjału powstałej jednostki,
– poprawa warunków pobytu pacjenta.

Za połączeniem szpitali opowiedziało się dwunastu radnych, sześciu było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Info: BIP Powiat Gliwicki
Fot. Krzysztof Jojko (StudioKJ)