Powiat Gliwicki: Światowy Dzień Konsumenta

0
158
15 marca przypada Światowy Dzień Konsumenta, znany także jako Światowy Dzień Praw Konsumenta.
     Święto po raz pierwszy obchodzone było w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych, podczas którego wypowiedział on brzemienną w skutki sentencję, tj.: „Konsumentami, według definicji jesteśmy wszyscy”.
 
Jest on celebrowany pod różnymi hasłami, które to kształtują się w zależności od uwarunkowań prawno-ekonomicznych danego państwa, aczkolwiek cel przedmiotowych obchodów jest zawsze wspólny: uświadomić zarówno decydentom politycznym, jak i obywatelom, że odpowiedni poziom ochrony konsumenta przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości w społeczeństwie.
Polski porządek prawny wprowadza liczne rozwiązania w zakresie ochrony praw konsumentów, które to zakładają wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku na tyle, iż stanie się on równorzędną stroną stosunku prawnego z podmiotem profesjonalnym. Tym samym konsument został wyposażony w szereg uprawnień, a na przedsiębiorców zostały nałożone określone obowiązki. Powołane zostały organy właściwe do ochrony indywidualnych jak i zbiorowych praw i interesów konsumentów. Niestety, niezależnie od podjętych starań, każdego dnia liczna grupa osób pada ofiarą bezprawnych praktyk przedsiębiorców. Może warto więc – przy okazji wskazanego święta – zastanowić się, czy rzeczywiście znamy nasze prawa.
Każdego dnia zawieramy szereg umów, które dotyczą naszego życia codziennego, czy to z zakresu sprzedaży, czy też niezbędnych ludziom do prawidłowego funkcjonowania – świadczenia usług. Tym samym dokonujemy określonej czynności prawnej i wstępujemy w konkretny stosunek o charakterze cywilnoprawnym. Niezależnie od wykonywanego zawodu, czy też posiadanej profesji, w powstałym stosunku zobowiązaniowym występujemy jako konsument. Konsument, czyli pozornie strona słabsza, nie posiadająca dostatecznej wiedzy w danej specjalności oraz co do zasady, kierująca się zbyt dalekim zaufaniem w stosunku do partnera danej transakcji gospodarczej. Duża część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, jak ważną rolę w opisanych wyżej sytuacjach odgrywają prawa konsumenckie, w związku z czym nie potrafi ich w sposób należyty egzekwować. W takich przypadkach, organem, który znajduje się najbliżej problemów poszczególnych konsumentów, jest właściwy miejscowo rzecznik konsumentów. Mieszkańcom powiatu gliwickiego pomoc i wsparcie – w przypadku naruszenia indywidualnych praw lub interesów konsumenta – zapewnia Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Gliwicach Pani Edyta Wietschorke-Gołąb.
W związku z powyższym, korzystając z okazji, Powiatowy Rzecznik Konsumentów pragnie przestrzec właściwych miejscowo konsumentów przed aktualnymi zagrożeniami ze strony nieuczciwych przedsiębiorców, w szczególności przed zakupem bezwartościowej książki telefonicznej. Powtarzające się przypadki oszustwa-wyłudzenia na terenie powiatu gliwickiego, charakteryzują się tym, iż w godzinach przedpołudniowych, w szczególności na numery stacjonarne, dzwoni młoda kobieta oferując zakup książki telefonicznej o wartości 55 zł. Po wyrażeniu na odległość zgody na zakup, w niewielkim odstępie czasu, pod wskazany adres przybywa młody mężczyzna i przekazuje towar w zamian za gotówkę. Do towaru nie zostaje dołączony dowód zakupu, co uniemożliwia identyfikację danych sprzedawcy i tym samym, skutecznego skorzystania z przysługującego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) prawa odstąpienia od umowy zawartej m.in. na odległość (w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia).
Dzięki czujności córki jednej z poszkodowanej mieszkanki powiatu, dysponujemy fotografią rzekomej „książki telefonicznej”, którą to załączamy poniżej. Do momentu ustalenia tożsamości osób, którzy wykorzystują łatwowierności i zaufanie drugiej strony umowy, Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie ma możliwość podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania niechcianego zjawiska i walki z skutkami stosowanej praktyki. Dlatego tym bardziej apelujemy, bądźmy świadomymi konsumentami, znajmy swoje prawa i zachowajmy zdrowy rozsądek przy zawieraniu transakcji z osobami, których nie sposób zidentyfikować.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zaleca się kierowanie zapytań oraz wniosków do Powiatowego Rzecznika Konsumentów za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W związku z czym, wszelkie wątpliwości w zakresie prawa konsumenckiego oraz ewentualnych kwestii formalnych związanych z sprawami rozpatrywanymi przez tut. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, rozstrzygane mogą być telefonicznie przez jego zespół, w godzinach obsługi petentów, pod nr tel. 32 331 69 26. Z kolei Wnioski do tut. rzecznika konsumentów można składać mailowo, na adres: rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl, lub też pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, kierując przesyłkę na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Gliwicach, a także poprzez osobiste dostarczenie wymaganych dokumentów do tut. Biura Obsługi Klienta.
 
info: powiat gliwicki