Borelioza to groźna i coraz częściej występująca choroba – również na naszym terenie. Powiat Gliwicki podjął kroki, by temu przeciwdziałać.

Podczas kwietniowej sesji Rada Powiatu Gliwickiego przyjęła „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019”.

– Mieszkańcy naszego powiatu, poprzez swoich radnych, zgłaszali potrzebę opracowania i wdrożenia takiego programu – mówi wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. – Ma on na celu zwiększenie dostępności mieszkańców do badań w kierunku boreliozy, czemu towarzyszyć będą działania edukacyjne.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny województwo śląskie w 2016 r. znajdowało się na 5 miejscu pod względem zapadalności na tę chorobę w Polsce – chorowało na nią 71,5 na 100 tys. mieszkańców. Z informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach wynika, że wskaźnik ten w powiecie gliwickim był wyższy niż średnia w naszym województwie i wynosił 78,35 na 100 tys. osób. Coraz więcej ujawnionych przypadków zachorowań na boreliozę i inne choroby odkleszczowe przyczynia się do rosnącego zainteresowania badaniami.

Należy jednak pamiętać, że liczba rejestrowanych przypadków boreliozy może być zaniżona ze względu na trudne jej rozpoznanie. Ponadto wiele przypadków zachorowania zgłaszanych jest ze znacznym opóźnieniem. Pewne jest natomiast, że od 2007 r. w woj. śląskim stwierdza się stosunkowo wysoką liczbę przypadków zachorowań.

Tymczasem dostępność do badań diagnostycznych w kierunku boreliozy, wykonywanych w ramach NFZ, wywiąże się z długim oczekiwaniem. Dodatkowym utrudnieniem dla mieszkańców powiatu gliwickiego jest brak na naszym terenie specjalistycznej poradni chorób zakaźnych. Borelioza jest chorobą, przeciwko której nie można się zaszczepić.

Zakłada się, że przyjęty przez radnych Program zapewni badania diagnostyczne dla ok. 120 osób. Realizowany on jest w trzech etapach i nastawiony na edukację, profilaktykę i diagnostykę.

Na pierwszy etap złożą się przede wszystkim działania informacyjne, prowadzone m.in. drogą mailową, poprzez stronę internetową, „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” oraz informacje przekazywane podczas imprez sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych. Zostaną również wydrukowane broszury i ulotki na ten temat.

Drugi etap to rekrutacja do programu. Zaproszeni do udziału w nim zostaną aktywni zawodowo mieszkańcy powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia, a także renciści i emeryci – kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat. W tym celu nawiązana zostanie współpraca m.in. z parafiami, uniwersytetami trzeciego wieku, Lasami Państwowymi i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
W trzecim etapie nastąpi kwalifikacja uczestników do badań. Odbędzie się ona przy pomocy ankiety oceny ekspozycji na kleszcze. Od osób zakwalifikowanych pobrane zostaną próbki krwi, które poddane będą badaniu testami laboratoryjnymi. Pierwsza z próbek zostanie przebadana testem ELISA, a w przypadku pozytywnego wyniku badania, druga posłuży do wykonania testu Western blot. Osoby, które będą miały pozytywne wyniki obydwu tych badań, zostaną poinformowane o możliwości uzyskania dalszej pomocy medycznej i skierowane do podmiotu działającego w ramach NFZ.

Ostatnim etapem programu będzie sporządzenie statystycznej analizy wyników badań, w celu określenia kierunków kolejnych działań. Powiat Gliwicki na realizację programu w 2018 r. przeznaczy 30 tys. zł, podobną kwotę przewidziano też na rok 2019.  – Z założenia program jest dwuletni, ale chcielibyśmy kontynuować go również w następnych latach, jeśli tylko pozwolą na to możliwości finansowe powiatu – dodaje wicestarosta Ewa Jurczyga. – Przyczyni się to do lepszej wykrywalności choroby, a tym samym do zwiększenia skuteczności jej leczenia.

Info: starostwo.gliwice.pl