Powiat Gliwicki: Nabór wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub rób budowalnych przy zabytku

0
144

Właściciele obiektów zabytkowych mających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego oraz dostępnych publicznie mogą – zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/290/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – składać w terminie do 31 stycznia 2023 roku wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego.

Prawo to przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Gliwickiego.

Informacji udziela Pani Anetta Krzemińska tel. 32 332 66 18 oraz Pani Magdalena Michaliszyn tel. 32 332 66 70.

info: Powiat Gliwicki