Powiat Gliwicki: Marcowa sesja Rady Powiatu Gliwickiego

0
161

W czwartek, 30 marca 2023 roku, radni obradowali podczas czterdziestej dziewiątej sesji Rady Powiatu Gliwickiego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Marcowa sesja wyjątkowo rozpoczęła się od podziękowania za wieloletnią współpracę dla przechodzących na emeryturę: Barbarę Terlecką-Kubicius, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Hanny Drosd, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Jolanty Holeczke, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu. Uroczystości towarzyszyło wniesienie sztandaru oraz odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkich obecnych na sali sesyjnej. Nie zabrakło również wielu ciepłych słów zarówno ze strony przedstawicieli Samorządu Powiatu Gliwickiego, jak i bohaterek tej wzruszającej uroczystości.

Po oficjalnym wstępie, rada wysłuchała informacji starosty dotyczących pracy Zarządu pomiędzy sesjami. Radni Powiatu Gliwickiego zapoznali się również z następującymi sprawozdaniami: z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych przez nauczycieli w 2022 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a zatrudnionych w szkołach i poradniach powiatowych; z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gliwickim na lata 2016-2022; dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z działalności jednostki za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz systemu pieczy zastępczej.

Po długich obradach, uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gliwickiego położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice-Miasto, gmina Sośnicowice oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego kontroli nieprzewidzianej w planie kontroli na 2023 rok, ostatecznie nie weszły w życie. Radni podjęli natomiast uchwały w sprawach: rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności; zmiany załącznika do uchwały Nr XXVII/217/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji 3-letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gliwickim na lata 2021-2023 w części VI; uchylenia uchwały nr X/83/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych pochodzących z terenu powiatu gliwickiego opuszczających po osiągnięciu pełnoletności regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną; określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.; udzielenia w 2023 r. dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Gliwicki w drodze darowizny na rzecz Gminy Toszek nieruchomości położonych w Toszku, leżących w pasie ul. Górnośląskiej (2990 S) oraz ul. Ludowej (2988 S); zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2023-2028; zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2023 rok; określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Gliwickiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Obrady sesji zakończyły sprawy różne oraz wolne wnioski.

Materiały z sesji Rady Powiatu Gliwickiego dostępne są na stronie: http://powiatgliwicki.esesja.pl

info: powiat gliwicki