GLIWICKIPowiat

Powiat Gliwicki: Lista nr 18 – Komitet Wyborczy Wyborców „Zgoda i Przyszłość”

 

Program KWW ZGODA i PRZYSZŁOŚĆ

 

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, dróg publicznych, kultury i kultury fizycznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, współpracy z organizacjami pozarządowymi i wielu innych.

Środki na finansowanie zadań pochodzą ze źródeł ściśle określonych ustawami (jak np. udział w podatku od osób fizycznych czy prawnych), jak i związane są z aktywnością powiatu np. w zakresie pozyskiwania ich ze źródeł zewnętrznych.

Środki zewnętrzne

Środowisko „Zgody i Przyszłości” bardzo poważnie traktuje zadania związane z pozyskiwaniem środków ze źródeł unijnych, rządowych i in. W dobiegającej końca kadencji powiat pozyskał w taki sposób, łącznie na inwestycje i tzw. projekty „miękkie” ok. 55 mln złotych. Zamierzamy utrzymać aktywność w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Udowodniliśmy, że potrafimy to robić.

Współpraca

Szczególny rodzaj działalności w zakresie przeprowadzanych inwestycji stanowi współpraca powiatu z wchodzącymi w jego skład gminami. I tak przykładowo, zgodna współpraca z miastem Knurów umożliwiła wykonanie oczekiwanego przez mieszkańców remontu przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego, czy przebudowę ul. 1 Maja. Dobra współpraca z innymi jednostkami samorządu, podobnie jak korzystanie z oferty instytucji państwowych (np. w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) jest naszym priorytetem. Będziemy o to dbać. Zgoda buduje przyszłość.

Zasadne wydaje się zintensyfikowanie współpracy z przedsiębiorstwami oraz urzędami górniczymi w zakresie usuwania zagrożeń związanych z prowadzoną eksploatacją.

Bezpieczeństwo, drogi publiczne

Mieszkańcy Knurowa od wielu lat oczekują na przebudowę skrzyżowania ulic Kosmonautów i Szpitalnej oraz ul. Zwycięstwa w Szczygłowicach. Planujemy, we współpracy z miastem, w ramach szerszego projektu, wybudować tam ronda.

Będziemy zabiegać o dalsze ścieżki rowerowe. Bezpieczeństwo pieszych powinno poprawić odpowiednie oznaczenie przejść dla pieszych (specjalne pasy poziome, elementy odblaskowe itp.), przykładowo takie jak wykonane ostatnio na ul. 1 Maja. Trafionym pomysłem były również specjalne wyświetlacze prędkości, skłaniające kierowców do ograniczenia prędkości. Zintensyfikujemy działania zmierzające do przebudowy (przez samorząd wojewódzki), przebiegającej przez kilka gmin naszego powiatu drogi nr 921. Niebezpieczne skrzyżowanie tej drogi z drogą krajową 78, z której często korzystają również knurowianie, wymaga zainstalowania sygnalizacji świetlnej.

Edukacja, wspieranie osób niepełnosprawnych

W mijającej kadencji udało się rozwiązać wieloletni problem braku odpowiedniej bazy sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego. Właśnie kończy się budowa profesjonalnego obiektu sportowego. Ważnym projektem, o który chcielibyśmy zabiegać w przyszłej kadencji jest rozbudowa Szkoły Specjalnej w Knurowie, połączona również z wybudowaniem windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Problem ten od dłuższego czasu zgłaszają rodzice uczniów tej placówki oraz nauczyciele. Poszerzenia bazy lokalowej wymaga również Poradnia Psychologiczo – Pedagogiczna. Na wspomnianą rozbudowę będziemy starali się pozyskać środki w ramach narzędzi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W dobie rozwoju systemów informatycznych, niezbędne wydaje się systematyczne modernizowanie bazy komputerowej naszych szkół. Trzeba również poważnie przemyśleć stworzenie narzędzi wspierających zdolnych i pracowitych uczniów.

Zdrowie, pomoc społeczna

W mijającej kadencji udało się wykonać, oczekiwany przez mieszkańców, remont przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz w Szczygłowicach, przy ul. Staszica.

Pomimo poczynionych nakładów w budynki Szpitala w Knurowie, wciąż poważnym problemem jest stan techniczny zwłaszcza wewnątrz budynku, w tym sal dla chorych. Dlatego będziemy zabiegać o modernizację budynku szpitala. Potrzebne jest również stałe poszerzanie bazy sprzętu medycznego, bezpośrednio służącego ochronie zdrowia mieszkańców.

Ochrona środowiska

Zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców uzależnione jest również od innych czynników, jak zwłaszcza właściwy stan środowiska. W działania w tym zakresie dobrze wpisują się projekty jak powstanie „klastra energetycznego”, czy termomodernizacja budynków. Wiąże się to przy okazji z wymiernymi oszczędnościami. Działaniom ekologicznym sprzyjają też takie programy jak funkcjonujący od kilku lat „Powiat przyjazny środowisku”, mający również walor edukacyjny i aktywizujący lokalne społeczności. Chcielibyśmy to kontynuować.

Wiele innych spraw także wymagać będzie aktywności, kompetencji, pomysłowości, rzetelnej pracy. Sprawy powiatu to również obsługa mieszkańców w dziale komunikacji, dalszy rozwój systemów geodezyjnych, ochrona praw konsumenta, pomoc organizacjom pozarządowym i in.

Postawmy na ludzi, którzy mają pozytywną energię i dają gwarancję że zaangażują się w pracę dla dobra naszej lokalnej wspólnoty. Wybierzmy Zgodę i Przyszłość!

Pamiętajmy: wybory samorządowe, 21 października 2018 r.

 

PREZENTACJA KANDYDATÓW

1. Dawid Rams 
Urodzony w Knurowie, lat 39. Radca prawny.

Absolwent knurowskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Radny powiatowy, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Żona Elżbieta jest nauczycielem języka polskiego, dwoje dzieci: 6-letni Maciej oraz 2-letnia Marysia

2. DUDŁO Piotr

Piotr DUDŁO – kandydat do Rady Powiatu Gliwickiego Lista 18 miejsce 2

 

 Jestem Sekretarzem Miasta Knurów. Współtworzyłem knurowski samorząd. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego ZW Ochotniczych Straży Pożarnych skutecznie podejmuję działania dla jak najlepszego wyszkolenia strażaków oraz wyposażenia Ich w nowoczesny sprzęt ratowniczy.
     Moja żona jest nauczycielką w Zespole Szkół im. I.J Paderewskiego w Knurowie. Mam dwoje dorosłych dzieci i trójkę cudownych wnucząt.
    Kandydując, daleki jestem od partyjnych sztandarów oraz przenoszenia politycznych sporów do samorządu. W Radzie Powiatu chcę skutecznie i godnie reprezentować mieszkańców Knurowa. 
 

3. Szymon Kościarz

Jestem lekarzem weterynarii, specjalistą chirurgiem. Prowadzę przychodnię weterynaryjną w Knurowie przy ulicy Kosmonautów. Pracuję również jako nauczyciel biologii w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Przez dwie kadencje pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego, dzięki czemu poznałem problemy i potrzeby mieszkańców Knurowa. Jeżeli Państwo obdarzą mnie zaufaniem i oddadzą na mnie głos, zdobyte doświadczenie wykorzystam w przyszłej pracy radnego, przyczyniając się do rozwiązania ważnych spraw w naszym mieście.

4. Monika Michalska 

  Nazywam się Monika Michalska i jestem jedną z Was. Bo nieważne kim w życiu jesteśmy, co robimy z jakiej grupy społecznej się wywodzimy. Ważne jest to, że chcę być blisko tych, którzy potrzebują mojego wsparcia i pomocy. Tak jak mój mąż pomagał innym. Tak teraz i ja, chcę przez moje oddanie siebie Wam służyć. Abyście nie czuli się pozostawieni sami sobie. Proszę pamiętajcie, że są jeszcze osoby które mogą zawalczyć o Was. A ja do takich należę. Chcę zdobyć Wasz kredyt zaufania. Wiem, to trudne ale może warto dać szansę. Trzeba tylko chcieć i móc. Bo takie motto życiowe towarzyszy mi od zawsze. Nie boję się wyzwań. Poprzez pracę, pasje chcę robić coś więcej dla innych. A tym samym dla siebie. Bo za każdym uśmiechem kryje się coś więcej. Po prostu bądźmy dla innych.

5. Katarzyna Panfiluk

Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Jestem mamą dwóch córek. Znam potrzeby młodzieży i mieszkańców naszego miasta, chcę mieć udział w rozwiązywaniu problemów społecznych, dlatego kandyduję do Rady Powiatu Gliwickiego. Razem z mężem prowadzę również gospodarstwo agroturystyczne Dom na Starym Gościńcu TISZYNA (www.tiszyna.pl) na Podlasiu, na skraju Puszczy Białowieskiej.

 

6. Grzegorz Sobierajski

Grzegorz SOBIERAJSKI – kandydat do Rady Powiatu Gliwickiego

 

Nazywam się Grzegorz Sobierajski, mam 43 lata, urodziłem się i mieszkam w Knurowie.  Do ubiegania się o mandat Radnego Powiatu Gliwickiego, przekonali mnie bliscy i osoby znające mnie osobiście, doceniające dotychczasową działalność.    Jestem znany głównie jako trener sportowy i policjant, ponieważ od wielu lat z dużym powodzeniem i sukcesami, godzę role wychowawcy młodzieży i stróża prawa.        Posiadam kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które mogą być przydatne przede wszystkim w sektorach rozwoju sportu, rekreacji i zdrowia, w szczególności w pracy z młodzieżą, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego / w tym pomocy najsłabszym i niedostosowanym społecznie /.    Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu o kierunku Komunikacja Społeczna oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji  w Bytomiu o kierunku Samorząd Terytorialny.    Zawodowo jestem policjantem z ponad 23-letnim doświadczeniem. Dziesięć lat strzegłem bezpieczeństwa na ulicach naszego miasta. Zajmowałem różne stanowiska, w tym stanowiska kierownicze w gliwickiej Policji. W 2012 roku za włożony wkład w bezpieczeństwo i porządek publiczny zostałem uhonorowany brązową odznaką Ministra Spraw Wewnętrznych „Zasłużony Policjant”.     Prywatnie jestem współzałożycielem i trenerem Stowarzyszenia Sportowego Fight Club Knurów. Z moich osobistych osiągnięć sportowych mogę wymienić między innymi posiadanie pasa mistrzowskiego w Kickboxingu, Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, brązowy medal Pucharu Europy. Aktualnie jestem Trenerem Kadry WKN World Kickboxing Network i MFR Nowoczesnych Sztuk Walki. Wychowałem medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski w tej dyscyplinie sportu.       W latach 2009 – 2018 zorganizowałem wiele imprez i zawodów sportowych rozsławiając nasze miasto – Knurów. Byłem między innymi organizatorem Pucharu Polski i Mistrzostw Śląska. Organizowałem inicjatywy społeczne jak kursy samoobrony dla mieszkańców miasta „Bezpieczne Lato”, kursy samoobrony dla kobiet „Równe Szanse”, czy kursy samoobrony dla mężczyzn „Obroń Żonę”. Podczas swojej działalności angażowałem się również w kampanie społeczne „Walcz z Patologią”, „Łączy nas Sport, nie Narkotyki”, „Muay Thai Przeciw Narkotykom”.        Za osiągnięcia sportowe i promocję miasta, 5-krotnie byłem wyróżniony nagrodami Prezydenta Miasta Knurów w latach 2013, 2014, 2016, 2017 i 2018. Zwyciężyłem w Plebiscycie Dziennika Zachodniego na Sportową Twarz Powiatu Gliwickiego 2013.        Mieszkam wraz z żoną i dziećmi w Knurowie. Edukację rozpocząłem w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6, następnie Liceum Ogólnokształcącym im. I.J Paderewskiego.  Tutaj się urodziłem, tutaj chodziłem do szkół, tutaj urodziły się i wychowują moje dzieci. Czuję się bardzo związany z miejscem w którym mieszkam. Los mieszkańców nie jest mi obojętny.

7. Barbara Orzechowska

Od urodzenia mieszkanka Knurowa. Mężatka, matka dorosłego już syna. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, magister pielęgniarstwa, specjalistka zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z zakresu Kadry i Płace.   Przez 27 lat pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu w Knurowie. Od 2014 roku pracuje jako Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Knurowie oraz jako pielęgniarka Opieki Długoterminowej Domowej. Bezpartyjna.

 

8. Krzysztof Stolarek

Krzysztof STOLAREK – kandydat do Rady Powiatu Gliwickiego – Zgoda i Przyszłość Lista 18 miejsce 8

 

Mam 54 lata, jestem dyrektorem miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie. Razem z całym zespołem pracowników, zajmuję się obsługą i budową obiektów sportowych miasta oraz organizacją zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Moja żona pracuje w przychodni ZOZ Knurów w Szczygłowicach jako pielęgniarka. Syn jest instruktorem nauki pływania i ratownikiem wodnym.

Kandyduje do Rady Powiatu, aby nadal pracować na rzecz mieszkańców Knurowa w zakresie sportu i rekreacji oraz służby zdrowia.

Dariusz Kędzierski – kandydat do Rady Powiatu Gliwickiego Lista nr 18 miejsce 9

 

 żonaty, 50 lat, związany z Knurowem od 27 lat, jako zawodowy strażak obecnie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. Prowadzę własną działalność gospodarczą ( Szkoła Nauki Jazdy ) dzięki kontaktowi z ludźmi nie są mi obce bolączki i potrzeby mieszkańców naszego miasta.

                                                       SPRÓBUJĘ COŚ ZMIENIĆ !

10. Agnieszka Baron

Szanowni Państwo, Nazywam się Agnieszka Baron, mam 31 lat. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Studia o specjalności: „Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami” umożliwiły mi zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, niezbędnych do rozumienia m.in. mechanizmów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz procedur związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Biorąc pod uwagę zdobytą wiedzę, chciałabym teraz ją umiejętnie wykorzystać. Wierzę, że jeśli otrzymam mandat zaufania od Państwa, będziemy mogli wspólnie i dalej wyznaczać nowe kierunki rozwoju dla miasta Knurowa i powiatu gliwickiego.

Na co dzień pracuje na stanowisku starszego specjalisty jednej z największych firm audytowych na świecie. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką dwójki wspaniałych chłopców. Mojego męża mogli Państwo spotkać w murach Szpitalu Miejskiego w Knurowie. Pracuje jako lekarz na Oddziale Chorób Wewnętrznych.