Powiat Gliwicki: Laureaci Bene Meritusa uhonorowani

0
233

Na majowej sesji rady Powiatu Gliwickiego wręczone zostały nagrody Bene Meritus – najwyższe powiatowe wyróżnienia dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla społeczności naszego powiatu.

Symboliczne statuetki nagrody oraz honorowe dyplomy przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek wręczył: Barbarze Terleckiej-Kubicius – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (nagroda w kategorii indywidualnej) oraz Krzysztofowi Gołuchowi – dyrektorowi Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie (nagroda w kategorii zbiorowej), któremu w tej uroczystej chwili towarzyszyli ks. Łukasz Stawarz – dyrektor Caritasu Archidiecezji Katowickiej oraz Sylwester Kłosowski – zastępca dyr. knurowskiego ośrodka.

Następnie gratulacje złożyli laureatom członkowie Prezydium Rady Powiatu Gliwickiego oraz członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego. Były kwiaty, życzenia, słowa wzruszenia oraz podziękowania laureatów za uhonorowanie ich wieloletniej pracy oraz roli ośrodków, które prowadzą.

———————————————-

„Bene Meritus” jest piękną formą uznania zasług osób, instytucji czy też organizacji szczególnie zasłużonych dla społeczności naszego powiatu. Tegorocznymi laureatami tej najwyższej powiatowej nagrody zostali: w kategorii indywidualnej – Barbara Terlecka-Kubicius, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a w kategorii zbiorowej – Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego. Po raz pierwszy przyznana ona została w 2005 r. Od tego czasu Powiat Gliwicki uhonorował nią kilkadziesiąt wybitnych osób, instytucji i stowarzyszeń. Poniżej przedstawiamy sylwetki tegorocznych laureatów.

Barbara Terlecka-Kubicius
Cała bogata działalność zawodowa i społeczna Barbary Terleckiej-Kubicius, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach związana jest z niesieniem pomocy tym, którym jest ona najbardziej potrzebna. Są wśród nich wychowankowie domów dziecka, młodzież szkolna, szukający pomocy psychologa, rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne oraz starsze, wymagające opieki.

Barbara Terlecka-Kubicius, osoba wszechstronnie wykształcona, z ogromnym doświadczeniem zawodowym, tworzyła od podstaw Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Zbudowała bardzo wysoko oceniany, zgrany zespół specjalistów pracujących w PCPR: pracowników socjalnych, terapeutów, psychologów i specjalistów udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym. Centrum stało się kuźnią dobrych kadr dla naszego regionu.

Dzięki staraniom dyrektor Terleckiej-Kubicius Powiat Gliwicki stał się jednym z pierwszych, który opracował Samorządowy Program Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Pani Barbara stworzyła w powiecie zespół poradnictwa specjalistycznego, który służy pomocą potrzebującym. Mieszkańcy powiatu mogą od wielu lat korzystać z fachowej pomocy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i prawnika.

Pani Barbara zna osobiście każdą rodzinę zastępczą, interesuje się losami dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Do każdego przypadku „ludzkiego losu” podchodzi indywidualnie i zawsze z szacunkiem. Współpracuje z Domami Pomocy Społecznej, dba o właściwy przydział środków z PFRON-u, prowadzi projekty unijne kierowane dla osób niepełnosprawnych i wychowanków pieczy zastępczej.

Jej różnorodne działania społeczne zdecydowanie wykraczają poza obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem. Barbara Terlecka-Kubicius stanowisko dyrektora PCPR-u traktuje jako służbę tym najbardziej potrzebującym i bezbronnym: dzieciom, niepełnosprawnym, osobom w różny sposób pokrzywdzonym przez los. Zawsze można liczyć na jej pomoc, życzliwość, dobrą radę i cierpliwość. Wielokrotnie, poświęcając swój prywatny czas, spieszyła z pomocą, która owocowała tym, że dla kogoś, dla kogo nie było już żadnej nadziei, znowu zaświeciło słońce.

Dyrektor Terlecka-Kubicius współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami. To dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu współpracowników z PCPR-u, Powiat Gliwicki znany jest jako przyjazny dla rodzin zastępczych. Wszyscy podkreślają jej życzliwość, kompetencję i chęć pomocy. Zawsze wyznacznikiem jej działań jest prawo dzieci do wychowywania się w dobrej, kochającej rodzinie.

Barbara Terlecka-Kubicius zaangażowana była w proces zmian w prawie w kierunku prorodzinnym. W grupie domagających się tego rodziców, była jedynym dyrektorem PCPR-u zaproszonym do wspólnych prac. Stanowiło to wyraz najwyższego uznania i docenienia jej prorodzinnego nastawienia.

Rodziny adopcyjne, które na drodze realizacji marzeń o dziecku miały okazję spotkać i podjąć współpracę z panią Barbara, często mówią o niej „Ciocia Basia”. Na ten wspaniały tytuł w ustach dzieci musiała sobie zasłużyć. Dzięki licznym, często prywatnym kontaktom udaje się jej pomóc także wychowankom rodzin zastępczych, np. podczas usamodzielniania przy zapewnieniu mieszkania.

Ważna w pracy dyrektor Terleckiej-Kubicius była również współpraca z siostrą Anną Bałchan oraz prowadzonym przez nią stowarzyszeniem „PoMOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach. Zaowocowała ona możliwością kierowania kobiet z naszego powiatu, zagrożonych przemocą i współczesnymi formami niewolnictwa do specjalistycznej pomocy w katowickim ośrodku. W trakcie pamiętnej powodzi w 2010 r. Barbara Terlecka-Kubicius osobiście udzielała pomocy psychologicznej mieszkańcom gminy Gierałtowice, odwiedzając domy i udzielając wsparcia tym, którzy w niej ucierpieli. Czynienie dobra niezależnie od okoliczności wymaga hartu ducha i ten hart ducha pani Barbara ma!

Barbara Terlecka-Kubicius pracuje w zawodzie już 45 lat – pierwszą pracę jako psycholog podjęła w 1976 r., zaraz po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na stanowisku dyrektora PCPR pracuje od 1999 r., czyli 22 lata. Dzięki niej pomoc społeczna w Powiecie Gliwickim stoi na bardzo wysokim poziomie.

Katowickiej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie
Ośrodek powstał w 1994 r. Od początku swej działalności spełnia bardzo ważną funkcję w środowisku lokalnym Knurowa i naszego powiatu, niosąc pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia.

Swoją siedzibę Ośrodek znalazł w budynku byłego internatu szkolnego oraz Domu Górnika przy ul Szpitalnej 29. Powstał z inicjatywy ks. Krzysztofa Bąka,  ówczesnego dyrektora Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Borowej Wsi, a później dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Celem działalności Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Czyni to poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną, działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej, współdziałanie z rodziną uczestników i wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez specjalistyczną pracę Ośrodka w następujących działach:
•    Dom Pomocy Społecznej koedukacyjny przeznaczony dla 90 osób z niepełnosprawnością intelektualną,
•    Środowiskowy Dom Samopomocy dla 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi,
•    Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 osób.

Personel placówki tworzą oddani pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, opiekunki, wspierani przez pracowników obsługi i administracji.

Już w 1994 r. w Ośrodku uruchomiono Warsztat Terapii Zajęciowej, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pochodzących z Knurowa i okolicznych miejscowości powiatu gliwickiego. Obecnie realizowanych jest tam szereg zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

i zawodowej, które zmierzają do rozwoju i poprawy sprawności uczestników niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Kolejną grupą beneficjentów stały się w 1998 r. osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, korzystające z usług Środowiskowego Domu Samopomocy. Jego utworzenie było odpowiedzią na potrzeby Powiatu Gliwickiego w tym zakresie. Głównym celem Domu jest wszechstronny proces usamodzielnienia, aktywizacji życiowej, społecznej i zawodowej jego uczestników, mających poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz wymagających opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Zapewnia on m.in. postępowanie rehabilitacyjne zmierzające do osiągnięcia poprawy funkcjonowania i jakości życia. W trakcie swojej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy prowadził również hostel, ale z uwagi na zanik zainteresowania taką formą wsparcia, ulegał on likwidacji.

W 2010 r. z inicjatywy Powiatu Gliwickiego w Ośrodku powstał Dom Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który na stałe wpisał się w jego strukturę. Jest to placówka koedukacyjna, w której mieszka 90 dorosłych. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, którym Dom  zapewnia całodobową opiekę i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Przebywają w nim również osoby, które zobowiązane są kontynuować obowiązek szkolny – uczęszczają do pobliskich szkół, co umożliwia im integrację ze społecznością lokalną. Poza czynnościami związanymi z codziennym życiem, opieką i konieczną pielęgnacją, w DPS-ie prowadzone są także zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i relaksacyjne. Dom prowadzony jest na zlecenie Powiatu Gliwickiego.

W Ośrodku przez lata działały także inne placówki, tworzone w miarę aktualnych potrzeb i wymogów. Były to: Dom Matki i Dziecka, Noclegownia dla osób bezdomnych, Dom Czasowego Pobytu „Convivo” (późniejszy Dom Seniora) oraz Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza.

Za swoją działalność Ośrodek był wielokrotnie odznaczany, m.in. Laurem Knurowa nadanym przez Radę Miasta Knurowa w 1998 r. za „Działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta Knurowa” oraz nagrodą Knurów-Dobre-Przykłady przez Urząd Miasta Knurów w 2017 r. za „Działania podejmowane na rzecz pomocy osobom potrzebującym wsparcia oraz aktywną działalność społeczną na terenie Gminy Knurów przynoszącą miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści”.

Jest to partner Powiatu Gliwickiego w czynieniu świata lepszym oraz „przyjaciel” osób potrzebujących szczególnego wparcia.

Info: starostwogliwice.pl