Na bieżący rok w budżecie Powiatu Gliwickiego zaplanowano dochody w wysokości 91 100 102 zł, natomiast wydatki w kwocie 99 448 315 zł. Planowany deficyt w wysokości 8 348 213 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu powiatu z lat ubiegłych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Deficyt ten wynika z bogatych planów inwestycyjnych powiatu, współfinansowanych również ze środków zewnętrznych.

Wśród wydatków największe środki – ponad 28 proc. – przeznaczone zostaną na zadania oświatowe i edukacyjne. Będzie to prowadzenie szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ognisk pracy pozaszkolnej. Ponadto w br. kontynuowane będą projekty edukacyjne finansowane z udziałem środków unijnych, m.in. „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, „Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”, a także „Wsparcie na starcie” – projekt społeczny dla osób z niepełnosprawnościami oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych”.
Prawie 19 proc. stanowią wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej. Ponad 16 proc. przeznaczone zostanie na utrzymanie oraz na remonty i modernizację powiatowej infrastruktury drogowej. Kolejne 16 proc. stanowią wydatki na wykonywanie zadań administracji publicznej. Prawie 8 proc. wydane zostanie na zadania związane ze wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej. Ponad 6 proc. stanowią wydatki na ochronę zdrowia z przeznaczeniem głównie na inwestycje w szpitalach powiatowych.
Inwestycje powiatu utrzymane zostaną na poziomie ub. roku – powiat przeznaczy na nie ponad 17 mln zł. Najwięcej inwestycji zaplanowano na drogach powiatowych. Z dofinansowaniem otrzymanym z Funduszu Dróg Samorządowych realizowana będzie m.in. przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V, a także planuje się przebudowę drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach oraz rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej 2982S ul. Szpitalna w Knurowie. Z dofinansowaniem unijnym planuje się przebudowę drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach. Planuje się również wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach”, „Rozbudowa drogi powiatowej NR 2910S na odcinku Przyszowice Chudów”, „Przebudowa drogi powiatowej NR 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40-etap I” oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy. Wszystkie te zadania realizowane będą wspólnie z gminami w ramach Inicjatywy Samorządowej.
Rok 2020 to również inwestycje związane z ochroną zdrowia, które stanowią 32 proc. zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Środki te przeznaczone zostaną głównie na inwestycje modernizacyjne oddziałów szpitalnych, a także dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów. Będą to inwestycje w szpitalach w Pyskowicach i Knurowie.

Zaplanowano także inwestycje w szkołach powiatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Będzie to m.in. – w ramach projektów unijnych – utworzenie dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz zakup sprzętu terapeutycznego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, a także budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie oraz poprawa warunków lokalowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
Budżet uwzględnia również m.in. wykonanie kolejnego etapu termomodernizacji budynku DPS „Ostoja” w Sośnicowicach – zrealizowane zostaną prace związane z odwodnieniem obiektu i przygotowaniem do odnowienia elewacji oraz montaż pompy ciepła.
– 15 proc. wydatków inwestycyjnych zaplanowano w postaci rezerw, głównie na zabezpieczenie wkładu własnego do aplikowanych środków zewnętrznych krajowych i unijnych, które pozwalają pomnażać skromne środki inwestycyjne powiatu – mówi Maria Owczarzak-Siejko, skarbnik Powiatu Gliwickiego. – Tak jak w roku poprzednim, 82 proc. wydatków budżetu powiat przeznaczy na wydatki bieżące, a 18 proc. na inwestycje.

info: starostwo powiatowe gliwice