Gmina PilchowiceInformacjePilchowice

Pilchowice: Zbliża się termin zakończenia realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

W związku z zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap” zachęcamy do wzięcia udziału w programie i skorzystanie z pomocy finansowej do wymiany starych źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) na nowe źródła ciepła:

• węglowe lub opalane biomasą z mechanicznym podawaniem paliwa spełniający minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012,
• gazowe,
• olejowe,
• pompy ciepła, spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Wartość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6000,00zł.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w celu dostarczenia ciepła do systemu centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie instalacje, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku z następującymi wyjątkami:

Wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku będą obowiązywać:

1. od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
2. od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
3. od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
4. od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Info: Gmina Pilchowice