Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
44-144 Nieborowice, ul.Główna 52 poszukuje kandydata na stanowisko:
Pracownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

OFERTA PRACY

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

44-144 Nieborowice, ul.Główna 52 poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik Działu  Techniczno-Eksploatacyjnego

 

Data ogłoszenia naboru

 

15.05.2018

 

Termin składania dokumentów

 

08.06.2018

 

Wymagane

wykształcenie

 

Wykształcenie średnie techniczne

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie średnie techniczne,

2. prawo jazdy kat.”B”,

3. znajomość uregulowań zawartych w  ustawie o zbiorowym      zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,      prawo budowlane oraz podstawowe zagadnienia z zakresu      oczyszczania ścieków, budowy urządzeń  i infrastruktury      wod-kan,

4. znajomość branży sanitarnej,

5. umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność,  6. dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word      i Excel

 

Wymagania pożądane:

1. samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność,

2. wykształcenie wyższe, preferowane w kierunku inżynieria    środowiska lub studia na tym kierunku, 3. staż pracy.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji pojazdów i maszyn.

2. Prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji infrastruktury    związanej z oczyszczaniem ścieków.

3. Prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji sieci wod-kan. 4.  Prowadzenie spraw z zakresu obsługi klienta działu       technicznego.

5. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania budynkiem Spółki.

 

 

   
 

Warunki pracy i płacy

1. pracę w stabilnej firmie, w pełnym wymiarze czasu pracy,  2. umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce, z możliwością      przedłużenia na czas określony, a w dalszej kolejności na czas  nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy,

3. wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i wykonywanej pracy,

4. szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach.

 

 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nieborowicach przy ul. Głównej 52, II piętro.

 

Termin składania dokumentów: do 08.06.2018r.

 

Dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane  i zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PPK Sp. z o.o. w Nieborowicach dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.922 z póź.zm.)

 

Oferty nie zawierające podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

 

Uwagi

 

Informacje dodatkowe:

1. oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną      powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia      rozmowy kwalifikacyjnej,

3. informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami

 

Info: pilchowice.pl