Pilchowice: Dodatek na węgiel, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy

0
326

Wnioski o dodatek na węgiel, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy

można składać w Pilchowicach w Sali przy ul. Damrota 5 (przy targowisku).

Punkt przyjmowania wniosków czynny
we wtorki, środy i czwartki w godz. od 15.00 do 17.00UWAGA

Informujemy, że wnioski o dodatek na węgiel, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy należy opatrzyć podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisać za pomocą platformy ePUAP.

Proszę zwrócić uwagę, że przy wysyłce wniosku należy podpisać pismo przewodnie
oraz wniosek stanowiący załącznik do pisma.

Podpisanie wniosku z wykorzystaniem profilu zaufanego  jest możliwe na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dodatek na węgiel, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pilchowice z siedzibą przy ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, reprezentowana przez Wójta. Tel. 32 235-65-21, e-mail: ug@pilchowice.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: nowator@nowator.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do dodatku węglowego, ustalania jego wysokości i wypłacania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 05. 08. 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o dodatek węglowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku i przyznania dodatku.
  Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i ewentualnej wypłaty dodatku węglowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa powyżej, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wymagany przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora, t.j. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Pani/Pana sprawy.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy usług informatycznych, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych). Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 7. Osobie której dane dotyczą przysługuje (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w RODO) prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

info: pilchowice.pl