Ornontowice: Wójt Gminy Ornontowice informuje…

0
157

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że Rada Gminy Ornontowice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac związanych ze sporządzeniem nowego „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice”.

Pełna treść Obwieszczenia oraz informacje o możliwości składania wniosków do „Studium (…)” udostępnione zostały na stronie internetowej Gminy Ornontowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ornontowice oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu. Termin składania wniosków upływa w dniu 20 listopada br. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z treścią Obwieszczenia.

Info: Gmina Ornontowice