Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice

zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 16:00

w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Ocena stanu funkcjonowania komunikacji publicznej w Gminie oraz propozycje zmian.
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu Radnych „Dla Ornontowic” z prac Klubu między
sesjami.
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i ustaleń Rady.
8. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych,
b) zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych,
c) zmian budżetu Gminy na 2019 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
e) odwołania Skarbnika Gminy Ornontowice,
f) powołania Skarbnika Gminy Ornontowice,
g) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami,
h) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice,
i) przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice
na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji,
j) zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia
22 lutego2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy
Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice,
k) przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Mikołowskiego: „Wymiana nawierzchni
chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa”,
l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadań
informacyjno-promocyjnych w ramach wdrożenia Podstrategii Promocja J-ednolitej
S-trategii T-erytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego,
m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2019 r.,
n) likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
w Ornontowicach.
10. Interpelacje radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Sprawy bieżące
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Info: ornontowice.pl