Ornontowice: Sesja Rady Gminy – 24 stycznia

0
527

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice

zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 16:00

w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Wystąpienie Starosty Powiatu Mikołowskiego.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności jednostek kultury za 2018 rok.
6. Informacja o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań przyjętych
w budżecie na rok 2019.
7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i ustaleń Rady.
9. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy na 2019 rok,
b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2019 rok,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
d) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Ornontowice,
e) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego w 2019
roku,
f) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021,
g) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Ornontowice w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
h) przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2019 rok,
i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób
objętych wieloletnim programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023,
j) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
11. Interpelacje radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Sprawy bieżące
14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Info: ornontowice.pl