Ornontowice: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Podinspektor/Inspektor w Wydziale Rozwoju i Inwestycji”

0
231

Urząd Gminy Ornontowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Podinspektor/Inspektor w Wydziale Rozwoju i Inwestycji”.

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie wykształcenia wyższego o profilu – techniczne, administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne
b) posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
f) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów z zakresu:
• Ustawy o samorządzie gminnym,
• Kodeksu postępowania administracyjnego,
• Ustawy Prawo Budowlane,
• Ustawy o drogach publicznych i umiejętności ich stosowania.
b) mile widziane doświadczenie związane z pracą w administracji,
c) pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania (Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego – RPO WSL, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – WFOŚiGW, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW, programy rządowe i tym podobne),
d) komunikatywność,
e) opanowanie, cierpliwość
f) podzielność uwagi,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) mile widziane – prawo jazdy kategorii B, prywatny samochód do własnej dyspozycji

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z budową, rozbudową zadań z obszaru budownictwa
kubaturowego, gospodarki wodno-ściekowej, oświetleniowej oraz drogowej poprzez:
a) Przygotowanie (opracowanie przedmiotu zamówienia) dla prowadzonych zadań zgodnie z
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
b) Przygotowywanie i koordynowanie opracowania dokumentacji projektowej,
c) Zabezpieczenie i koordynowanie wykonawstwa,
d) Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,
e) Dokonywanie odbiorów technicznych i końcowych,
f) Dokonywanie rozliczeń rzeczowo-finansowych zadań,
g) Przeprowadzanie okresowych przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji,
h) Przeprowadzanie wizji w terenie,
i) Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z drogami gminnymi.
2. Opracowywanie i uaktualnianie informacji z zakresu wykonywanych przez siebie czynności służbowych z przeznaczeniem do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.
3. Przygotowywanie informacji, dokumentów związanych z prowadzeniem polityki rozwoju,
planowania strategicznego.

4. Warunki pracy:
a) biuro w budynku bez barier architektonicznych, winda,
b) stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z drukarką, telefon;
c) oprogramowanie: Libre Office, Elektroniczny System Obiegu Dokumentów FINN8SQL, Lex, Legislator,
d) do dyspozycji inne urządzenia biurowe, między innymi: ksero, skaner, niszczarka, bindownica, gilotyna,
e) uciążliwość fizyczna: praca siedząca przy komputerze, wyjazdy służbowe w terenie, niezależnie od warunków pogodowych,
f) wyjazdy służbowe: wyjazdy służbowe w zależności od zaistniałej potrzeby kilkugodzinne
lub całodniowe,
g) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
h) wynagrodzenie – uzależnione od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy, do uzgodnienia,
i) zatrudnienie na czas określony, z możliwością kontynuacji a w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji, własnoręcznie podpisany (załącznik do pobrania),
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do pobrania),
d) podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik do pobrania),
e) podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
f) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia – w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem – klauzula Informacyjna dla kandydata (załącznik do pobrania),
g) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną,
h) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282),

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
a) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektora/Inspektora w Wydziale Rozwoju i Inwestycji” w siedzibie Urzędu Gminy, w punkcie odbioru przesyłek – Recepcja lub przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy E-PUAP lub SEKAP, w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 13.oo.
b) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Końcowa weryfikacja – Rozmowy kwalifikacyjne
a) o wynikach I i II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą
mailową,
b) o sposobie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z zakresu znajomości
przepisów, o których mowa w ustępie 2a niniejszego ogłoszenia, osoby zakwalifikowane
do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomione telefonicznie bądź drogą mailową,
c) kandydaci, którzy nie spełnią wymagań określonych w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczeni do dalszego etapu rekrutacji.

9. Informacje dodatkowe:
a) oferty pięciu najlepszych kandydatów wskazanych w protokole naboru będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną przechowywane przez okres 2 lat, w aktach Wydziału Organizacyjnego, a następnie przekazane zostaną do archiwum Urzędu Gminy,
b) oferty pozostałych kandydatów należy odebrać osobiście po zakończeniu procedury
konkursowej. W przypadku nieodebrania dokumentów ofertowych, oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wójt Gminy Ornontowice
mgr Marcin Kotyczka

Szczegóły poniżej.

 

Info: ornontowice.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here