Informacja dot. protestu władz i mieszkańców Gminy Ornontowice odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”

 Główny przekaz:

Władze i mieszkańcy Gminy Ornontowice wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec wszystkich propozycji linii kolejowych, których przebieg planowany jest przez teren Gminy Ornontowice w dokumencie pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”.

 INFORMACJA

 

Gmina Ornontowice protestuje przeciwko planowanym przebiegom nowych linii kolejowych

10 lutego br. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przedłożył do konsultacji społecznych Strategiczne Studium Lokalizacyjne (SSL), którego celem jest określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe. Na tym pierwszym etapie konsultacji przebieg nowych połączeń kolejowych został zaplanowany m.in. przez teren naszej Gminy.

Planowane trasy
Przedstawione przez CPK plany prowadzą przez Ornontowice trzema trasami ciągu nr 7 linii nr 170  Wariant trasy zielonej przecina naszą miejscowość na pół (na wysokości ul. Polnej poprzez ul. Kolejową,  Dworcową i Zamkową w kierunku Dębieńska) nie zwracając uwagi na obecne bardzo liczne zabudowania, ulice oraz miejsca użyteczności publicznej tj. dopiero co zrewitalizowane Zabytkowe Założenia Pałacowo-Parkowe, Zespoł Szkół Ponadpodstawowych czy miejsce wypoczynku i rekreacji – bulodrom. Z kolei jeden z dwóch wariantów niebieskich (północ-południe)   zaplanowany jest wzdłuż istniejącego przed laty połączenia Orzesze-Gliwice. Drugi z wariantów niebieskich (wschód-zachód) biegnie obrzeżami południowej części Gminy na granicy z Orzeszem, wzdłuż ulicy Hutniczej w kierunku Dębieńska. Trasy widoczne na załączonym zdjęciu oraz dostępne na www.cpk.pl

Pytania bez odpowiedzi
Dokument SSL rodzi wiele pytań, na które na dzień dzisiejszy nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Zarówno Gmina Ornontowice jak i sąsiednie samorządy nie zostały w jakikolwiek sposób poinformowane o szczegółach ww. konsultacji. Z wielką dozą prawdopodobieństwa można jednak stwierdzić, że planowane linie dotyczą pojazdów poruszających się z prędkością ok. 250 km/h, a najbliższy dworzec, na którym pociągi miałyby się zatrzymywać znajdować się będzie w Katowicach i Jastrzębiu-Zdroju. M.in. z tego powodu oraz w celu poznania zdania i opracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka podjął współpracę z włodarzami sąsiednich miejscowości i Starostwem Powiatowym w Mikołowie. Kwestia planowanych linii kolejowych przecinających powiat mikołowski była także jednym z głównych tematów spotkania „G-6”, które odbyło się 18 lutego w Ornontowicach oraz zostały omówione podczas spotkania w Orzeszu w dniu 25 lutego, na którym obecni byli także przedstawiciele mediów.

Protest władz i mieszkańców
Powyższe plany CPK wywołały wśród mieszkańców uzasadnione obawy, które nasi włodarze postanowili rozwiać podczas dedykowanemu akcji informacyjno-protestacyjnej spotkaniu. Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice – Henryka Nieużyły, Wójta Gminy Ornontowice – Marcina Kotyczki oraz zaangażowanego w protest mieszkańca – Grzegorza Zdrzałka, 25 lutego sala OSP Ornontowice wypełniła się po brzegi. W trakcie spotkania przewodniczący omówił plany inwestycji, w tym terminy konsultacji i wstępne trasy. Po burzliwej dyskusji, zarówno Radni, Wójt jak i licznie zgromadzeni mieszkańcy byli tego samego zdania: zdecydowany sprzeciw dla wszystkich propozycji planowanych linii kolejowych na terenie Gminy Ornontowice!
Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w ramach pierwszej części posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy. Podczas drugiej części obrad Wójt i Radni jednogłośnie zadecydowali, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotują apele i stanowiska, z treścią zdecydowanego sprzeciwu dla wszystkich propozycji planowanych linii kolejowych. Swoje uwagi do 10 marca br. można zgłaszać online za pośrednictwem strony www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Przygotowana przez tutejszy Urząd Gminy treść przykładowego sprzeciwu dla mieszkańców brzmi następująco: „Realizacja planowanych wariantów linii kolejowych, obejmujących teren Gminy Ornontowice, doprowadzi przede wszystkim do wyburzenia dużej ilości budynków mieszkalnych. Przebieg linii koliduje z istniejącymi drogami gminnymi, powiatowymi i drogą wojewódzką. Przecina jary i doliny potoków, będących obszarami chronionego krajobrazu. Proponowane linie wkreślone zostały tuż przy zabytkowym obiekcie tj. Zabytkowym Założeniu Pałacowo-Parkowym, objętym ochroną konserwatorską. Realizacja zaplanowanych inwestycji całkowicie zniszczy charakter miejscowości, która jest miejscem inwestycji w budownictwo, głównie mieszkaniowe, dla osób związanych z miastami metropolii.”

Swoją gotowość do działania w ramach akcji protestacyjnej zadeklarowali również Radni Gminy Ornontowice. Część z nich postanowiła zbierać podpisy pod listą poparcia protestu osobiście, odwiedzając mieszkańców swoich okręgów. Ponadto Radni zorganizowali punkt protestacyjny, który zlokalizowano w niedzielę 1 marca na placu pod kościołem św. Michała Archanioła. Podpisy zbierano przed i po każdej mszy świętej. Dodatkowo listy z poparciem protestu są dostępne na www.ornontowice.pl oraz w portierni Urzędu Gminy. Zaangażowanie w akcję protestacyjną wykazali także sami mieszkańcy, którzy odwiedzali swoich bliższych i dalszych sąsiadów zachęcając do podpisania listy.

Stanowisko Wójta, jak i apel Rady, który został podjęty Uchwałą Rady Gminy Ornontowice podczas sesji w dniu 27 lutego br. wraz z zebranymi podpisami mieszkańców zostaną przesłane zarówno do Spółki – Centralny Porty Komunikacyjny, gdzie należy składać uwagi do projektu rządowego dokumentu, ale także m.in. do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego oraz posłów i senatorów z naszego okręgu.

Załączniki:
– apel Rady Gminy Ornontowice odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”,
– stanowisko Wójta Gminy Ornontowice dot.  „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”,
– zdjęcie ze spotkania informacyjnego z mieszkańcami (25.02.2020 r.),
– zdjęcie z akcji informacyjno-protestacyjnej (01.03.2020 r.)
– mapa planowanej trasy przez Gminę Ornontowice (źródło: www.cpk.pl)

Info: Marek Malczyk- Urząd Gminy Ornontowice