Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

0
620

Zarządzenie Nr 0050.8.16

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 18.01.2016r.

 

w sprawie:       ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w 2016r.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz. 1515), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm) oraz uchwały Nr XV/101/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

 

z a r z ą d z  a m 

 

  1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki, których realizacja odbędzie się w 2016r.
  2. Regulamin otwartego konkursu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice.
  3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest kierownik Referatu Organizacyjnego  i Spraw Obywatelskich.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Do pobrania:

regulamin konkursu- kultura.doc
wzór oferty.doc
załącznik do oferty – oświadczenie.doc