18 listopada odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gliwicach kadencji 2019-2023. Wybrani na nim zostali jej przewodniczący i zastępca przewodniczącego, zajmowano się także sprawami bezrobocia i opiniowaniem dokumentów.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Obejmuje swym działaniem Miasto Gliwice oraz Powiat Gliwicki. Posiedzenie zorganizowane zostało w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, gdzie członków rady przywitała Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM. Uczestniczyli w nim również starosta gliwicki Waldemar Dombek i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach Marek Kuźniewicz.

W skład Rady, powołanej  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice z 25 sierpnia br. wchodzą: Grzegorz Buksa – przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego, Bożena Gabryel – przedstawicielka Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach, Marta Kapias – przedstawicielka Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Zbigniew Kochel – przedstawiciel Stowarzyszenia „Tu i Teraz”, Dariusz Koszałka – przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Śląskiego w Katowicach, Weronika Mielnik – przedstawicielka Biura Terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Gliwicach, Joanna Pauly – przedstawicielka Business Centre Club Loży Katowickiej, Krzysztof Procel – przedstawiciel Rady Miasta Gliwice, Małgorzata Szymańska – przedstawicielka Rady Powiatu Gliwickiego, Roman Włodarz – przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej, Andrzej Zarzycki – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach.

Na przewodniczącą rady wybrana została Bożena Gabryel, a na zastępcę przewodniczącego Andrzej Zarzycki. Następnie Marek Kuźniewicz przedstawił zakres działania rady oraz aktualną sytuację na rynku pracy w Gliwicach i powiecie gliwickim. Pomimo zwolnień grupowych, jakie nastąpiły w ostatnim okresie w dwóch dużych firmach, odnotowano najniższą od lat stopę bezrobocia – we wrześniu br. wynosiła ona 3,9 proc. w powiecie gliwickim i 2,5 proc. w mieście Gliwice; przy średniej wynoszącej w woj. śląskim 3,7 proc., a w kraju 5,1 proc. Na rynku pracy brakuje pracowników, więc chętnie zatrudniani są cudzoziemcy, wśród których najwięcej jest obywateli Ukrainy. Od stycznia 2020 r. – wskutek zmiany przepisów w Niemczech – wielu z nich deklaruje chęć podjęcia pracy za naszą zachodnią granicą. Trzeba się liczyć z dużym deficytem pracowników i podejmowaniem na naszym terenie pracy przez obywateli m.in. Indii, Kazachstanu czy Uzbekistanu. Dane te skłoniły członków rady do dyskusji, dotyczącej w głównej mierze kwestii zatrudnienia cudzoziemców.

Rada na swym inauguracyjnym posiedzeniu wydała dwie pozytywne opinie – pierwsza dotyczyła dokonania zmian w poddziale środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatów w 2019 r., a druga wniosku o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.

– Liczę na to, że w pracy rady przydatne będzie moje długoletnie doświadczenie zawodowe – mówi Małgorzata Szymańska, radna Rady Powiatu Gliwickiego, która w obecnej kadencji po raz pierwszy zasiada w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Gliwicach. – Od ponad 22 lat pracuję w pomocy społecznej, a obecnie jestem dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu, jak również doradcą zawodowym, co umożliwia mi bieżące poznawanie  problemów, potrzeb i charakterystyki osób bezrobotnych. Od wielu lat współpracuję z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach umożliwiając uczestnictwo w  stażach, pracach społecznie użytecznych czy robotach publicznych. Niejednokrotnie organizowałam również w ramach projektów unijnych szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczestników. Jestem więc praktykiem. Cieszę się, że w skład rady wchodzi tak szerokie spectrum przedstawicieli różnorodnych środowisk, m.in. pracodawców, związków zawodowych, rzemieślników, rolników oraz stowarzyszeń i fundacji. Zapewnia to wielostronne i dogłębne spojrzenie na sprawy rynku pracy na naszym terenie.

Info: starostwo.gliwice.pl