Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

0
3152

Nieodpłatna pomoc prawna – 2018 r.

Mieszkańcy Powiatu Gliwickiego mogą bezpłatnie korzystać z darmowej pomocy prawnej ( na etapie przedsądowym). Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

•    osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

•    osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny.
udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

•    osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

•    osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego.
udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

•    osobie, która nie ukończyła 26 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

•    osobie, która ukończyła 65 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

•    osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
udokumentowanie uprawnienia przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych;

•    kobiecie w ciąży.
udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę;

Kto udziela pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub radca prawny może
z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

•    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
•    pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego,
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu Gliwickiego

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Knurowie, ul. Szpitalna 29

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają radcowie prawni

Dni i godziny otwarcia

Poniedziałek      od godz. 9.00 do godz. 13.00

Wtorek               od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa                  od godz. 13.00 do godz. 17.00

Czwartek            od godz. 9.00 do godz. 13.00

Piątek                 od godz. 8.30 do godz. 12.30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci.

Dni i godziny otwarcia

Poniedziałek     od godz. 13.00 do godz. 17.00
Wtorek              od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa                 od godz. 9.00 do godz. 13.00
Czwartek          od godz. 9.00 do godz. 13.00
Piątek                od godz. 9.00 do godz. 13.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wielowsi, ul. Główna 1

Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci.

Dni i godziny otwarcia

Poniedziałek      od godz. 14:00 do godz. 18:00
Wtorek               od godz. 14:00 do godz. 18:00
Środa                  od godz. 8:00 do godz. 12:00
Czwartek           od godz. 8:00 do godz. 12:00
Piątek                 od godz. 8:00 do godz. 12:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci.

Dni i godziny otwarcia

Poniedziałek       od godz. 11.30 do godz. 15.30
Wtorek                od godz. 11.30 do godz. 15.30
Środa                   od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartek             od godz. 9.30 do godz. 13.30
Piątek                  od godz. 9.00 do godz. 13.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci.

Dni i godziny otwarcia

Poniedziałek       od godz. 9.00 do godz. 13.00
Wtorek                od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa                   od godz. 13.00 do godz. 17.00
Czwartek             od godz. 9.00 do godz. 13.00
Piątek                   od godz. 9.00 do godz. 13.00

Info: starostwo.gliwice.pl