Serdecznie zapraszamy 2 czerwca 2018r. na Charytatywny Leszczyński Bieg Leśny. W tym roku biegniemy dla Kubusia i Alanka.

1. Organizator : Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Czerwionce – Leszczynach

2. Cel imprezy : Charytatywny – „Biegniemy dla Kubusia i Alanka”
Popularyzacja biegania jako aktywnej formy wypoczynku
Promocja Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Promocja Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach

3. Termin i miejsce:
– 2.06.2018 r. (sobota), godz. 10:00 (SP 1-3), godz. 10:15 (SP 4-6),
godz. 10:30 (SP 7, Gimnazjum), godz. 11:00 (Open, ZS, Nordic Walking)
– zbiórka uczestników: Boisko MOSiR w Leszczynach,
ul. Brzozowa, 44-238 Leszczyny

4a. Trasa 1 (kat. Szkoły Podstawowe – klasy 1-3)
Start – ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach
– 150 m ul. Brzozową
– 250 m ul. Dworcową
– 200 m ścieżką leśną wg mapy
– 150 m ul. Brzozową (koniec pętli)
Ilość pętli – 1
Sumaryczna długość trasy – 750 m
Meta – ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

4b. Trasa 1 (kat. Szkoły Podstawowe – klasy 4-6)
Start – ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach
– 150 m ul. Brzozową
– 250 m ul. Dworcową
– 200 m ścieżką leśną wg mapy
– 150 m ul. Brzozową (koniec pętli)
Ilość pętli – 2
Sumaryczna długość trasy – 1,5 km
Meta – ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

4c. Trasa 1 (kat. Szkoły Podstawowe – klasa 7, Gimnazja)
Start – ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach
– 150 m ul. Brzozową
– 750 m ul. Dworcową
– 2,3 km ścieżki leśne wg mapy
– 300 m ul. Brzozową (koniec pętli)
Ilość pętli – 1
Sumaryczna długość trasy – 3,5 km
Meta – ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

4d. Trasa 2 (kat. Open, Zespół Szkół, Nordic Walking)
Start – ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach
– 150 m ul. Brzozową
– 750 m ul. Dworcową
– 4,8 km ścieżki leśne wg mapy
– 300 m ul. Brzozową (koniec pętli)
Ilość pętli – 1
Sumaryczna długość trasy – 6km
Meta – ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach
Limit czasowy wynosi 60 min

5. Program zawodów:
– godz. 9.45 – Rozgrzewka z instruktorem dla kat. SP 1-6
– godz. 10:00 – start biegu w kat. SP 1-3
– godz. 10:15 – start biegu w kat. SP 4-6
– godz. 10:15 – rozgrzewka z instruktorem dla kat. SP 7, Gimnazjum
– godz. 10:30 – start biegu w kat. SP-kl. 7, Gimnazjum
– godz. 10:45 – rozgrzewka z instruktorem dla kat. Open, ZS, Nordic Walking
– godz. 11:00 – start biegu w kat. Open, ZS, Nordic Walking
– godz. 12:00 – Dekoracja zwycięzców, rozdanie pamiątkowych dyplomów

6. Klasyfikacja oraz kategorie:
Mężczyźni: Kobiety:
I kategoria Open I kategoria Open
II kategoria Zespół Szkół II kategoria Zespół Szkół
III kategoria Gimnazjum, SP III kategoria Gimnazjum
IV kategoria SP 4 – 6 IV kategoria SP
V kategoria
VI kategoria
SP 1 – 3
Nordic Walking
V kategoria
VI kategoria
SP 1 – 3
Nordic Walking

7. Uczestnictwo :
Prawo startu w biegu głównym posiadają wszystkie osoby które:

 • dokonały zgłoszenia internetowego do dnia 27 maja 2018r.
 • dokonały zgłoszenia w biurze zawodów w dniu biegu tj. 2 czerwca
  2018r.
 • uiściły opłatę startową, która wynosi: 40 zł (kat. Open, Nordic
  walking), 10 zł (kat. ZS, Gim., SP)
 • podpisały wymagane oświadczenie o stanie zdrowia dopuszczające do
  startu.
 • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica na
  udział w imprezie sportowej
  Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze
  zawodów w dniu 2.06.2018r.
  Biuro czynne w dniu zawodów od godz. 8.00 do 9.45.
  Podczas weryfikacji zawodnicy muszą bezwzględnie okazać dokument
  tożsamości.

Bieg odbędzie się ścieżkami leśnymi oraz w ograniczonym ruchu ulicznym,
każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się
do poleceń organizatorów, Policji i służb porządkowych.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.

8. Zgłoszenia
a) Zgłoszenia przyjmowane będą:
– drogą elektroniczną do dnia 27 maja 2018 roku pod adresem podanym na
stronie organizatora – www. zscl.pl
– w dniu biegu tj. 2 czerwca 2018 roku, w biurze zawodów
– liczba uczestników – nieograniczona
– lista startujących zostanie opublikowana na stronie organizatora – www.zscl.pl
do dnia 31.05. 2018 r.

9. Sposób dokonywania opłaty startowej:
a) Gotówką, w biurze zawodów
Organizator nie wystawia faktury za opłatę startową !!!

10. Dekoracje i nagrody:
Za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach organizatorzy
zapewniają puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.
Najliczniej reprezentowane gimnazjum oraz szkoła podstawowa zostaną
nagrodzone pucharem.
Każdy uczestnik biegu, otrzyma pamiątkowy medal

11. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za organizację biegu będzie
Mariusz Gorzawski – nauczyciel Zespołu Szkół w Czerwionce –
Leszczynach, Tel. 509533029, muszgor@op.pl oraz Michał Cichoń – dyr.
MOSiR w Czerwionce – Leszczynach, Tel. 696029981

12. Zabezpieczenie trasy.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona taśmami ostrzegawczymi oraz
słupkami ostrzegawczymi.

13. Służby porządkowe.
Trasę zabezpieczy 15 osób z Ochotniczej Straży Pożarnej, które wyznaczy
organizator, a także Policja i Straż Miejska.

14. Uwagi końcowe:
a) szatnie i prysznice – budynek przy boisku MOSiR w Leszczynach
b) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni,
c) ze względu na ograniczone pole startowe prosimy o szczególną ostrożność w
czasie startu,
d) uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i
skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
e) organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie imprezy
f) pomiaru czasu dokonuje się ręcznie
g) po biegu organizator zapewnia wodę oraz posiłek regeneracyjny
h) opłata startowa w całości przeznaczona jest na cel charytatywny –
„Biegniemy dla Kubusia i Alanka”

15. Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
organizatorowi.

16. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, organizator
zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania biegu.

Info: mosircl.pl