LWSM w Knurowie: Zapytanie ofertowe kontroli instalacji gazowych

0
908

Dotyczy – kontroli instalacji gazowych w roku 2018 zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert dotyczących wykonania kontroli instalacji gazowych obejmujących budynki mieszkalne i użytkowe.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie LWSM Knurów ul. Jana Sobieskiego 6 – sekretariat w terminie do 18.01.2018 godzina 15:00. Kontrola będzie obejmować instalację wewnętrzną od zaworu głównego do urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Oferta w zamkniętej kopercie powinna zawierać:

  • nazwę firmy
  • wykaz osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotowej kontroli
  • termin realizacji
  • cenę wykonania kontroli
  • cenę wykonania kontroli wraz z wykonaniem ewentualnych doszczelnień instalacji po przeprowadzonej kontroli bez względu na zakres i wielkość doszczelnienia
  • inne propozycje oferenta
  • referencje
 

Spółdzielnia administruje 5712 lokalami mieszkalnymi i 6 obiektami użytkowymi wyposażonymi w instalacje gazową.

Zastrzegamy, iż kontrola instalacji gazowej może być podzielona przy wyborze więcej niż jednego oferenta. Odpowiedzi na złożone oferty udzielimy tylko firmą, których oferty zostaną wybrane. Zapytanie ofertowe nie ma charakteru przetargu publicznego.

Do kontaktu w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego jest Lech Apryasz nr tel. (32) 401-23-40 i Michał Szafarz (32) 401-23-63.

Info: lwsm.pl