LWSM Knurów: Zlecą malowanie klatek schodowych…

0
144

LWSM Knurów:

Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w zakresie:

Malowanie klatek schodowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku mieszkalnym przy ulicy Marynarzy 1 w Knurowie.

Zakres prac został określony w protokole typowania robót, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Przypominamy o obowiązku Wykonawcy do zapoznania się ze stanem faktycznym budynku objętego planowanym zakresem remontu przed opracowaniem oferty.
Udostępniamy na stronie internetowej:
1. Protokół typowania robót remontowych
2. Wzór oferty do wypełnienia przez Wykonawcę
Rozpatrywane będą tylko oferty składane w formie pisemnej, po polsku, na formularzu ofertowym.
Aby oferta była ważna, powinna zawierać wypełnione wszystkie elementy określone w zapytaniu oraz formularzu ofertowym, w szczególności:
1. Ścisłe określenie przedmiotu oferty zgodnie z zapytaniem.
2. Określenie wynagrodzenia za roboty poprzez przedstawienie kosztorysu ofertowego lub podanie całościowego zryczałtowanego kosztu wykonania prac z podziałem na roboty malarskie.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zapytania i miejscem wykonywania prac remontowych.
4. Przedłożenie referencji dla prac objętych zapytaniem

Wybór ofert
Knurów ul. Marynarzy1

Ofertę należy złożyć:

1. W zamkniętej kopercie w sekretariacie siedziby LWSM w Knurowie przy ul. Jana Sobieskiego 6 lub mailowo na adres lwsm@lwsm.pl w terminie do dnia 01.02.2023r do godziny 10:00 .
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria :
1. cena
2. termin realizacji
3. doświadczenie w realizacji prac podobnych przedmiotowi zapytania

O wyniku postępowania tj. wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami :
1. Izabela Tomaszek tel. 32 401 23 62
więcej informacji na www.lwsm.pl

info: lwsm.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here