Likwidacja niskiej emisji – PROGRAM SMOG STOP – akcja WFOŚiGW w Katowicach

0
1312
Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

  1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
  2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja 
  3. oraz innych dokumentów przewidzianych w Regulaminie.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą
od 15 do 26 maja 2017 roku.

Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA:

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Dokumenty do pobrania:

Telefon kontaktowy: 32 60 32 252


Certyfikaty potwierdzające, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Według aktualnego stanu wiedzy WFOŚiGW, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

  1. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
  2. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  3. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  4. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.

Dane innych jednostek akredytujących w Europie będących sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), których certyfikaty zgodnie z Regulaminem Programu SMOG STOP będą honorowane,  można znaleźć na stronie internetowej: http://www.european-accreditation.org/ea-members”.

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można łączyć dofinansowanie w ramach programu SMOG STOP z dofinansowaniem z innych instytucji (np. Urzędu Gminy)?

Tak, WFOŚiGW nie stawia przeszkód w łączeniu z programem SMOG STOP innych form dofinansowania z odrębnych instytucji. Należy sprawdzić czy druga instytucja współfinansująca  nie ma takiego zakazu.

2. Czy dofinansowanie z programu SMOG STOP obejmuje również nowobudowane budynki mieszkalne?

Nie, dofinansowanie dotyczy oddanego do użytkowania i ogrzewanego jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

3. Czy posiadając kocioł gazowy można skorzystać z programu SMOG STOP?

Nie, warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania.

4. Jakie załączniki są wymagane do wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programu SMOG STOP?

Wymagane jest dostarczenie następujących załączników:
Obligatoryjnie:
1. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy lub wydruk Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dostępny na stronie https://ekw.ms.gov.pl
2. Zdjęcie obecnego źródła ciepła – w przypadku, jeżeli nie zostało zlikwidowanie przed dniem 15.05.2017 r. oraz budynku w przypadku gdy jest przewidziany do termoizolacji.
W przypadku likwidacji obecnego źródła opalanego paliwem stałym przed dniem
15.05.2017 r. imienny dokument zezłomowania – karta przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji-rozbiórka pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac)

Opcjonalnie:
1. Dokumenty dotyczące decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji – informację o konieczności posiadania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót bądź braku konieczności posiadania takiego dokumentu pozyskać można w Starostwie Powiatowym / Gminie.
2.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem
o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji objętej wnioskiem (wzór oświadczenia współwłaścicieli dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW).

5. Czy dofinansowanie w ramach programu SMOG STOP obejmuje tylko zakup kotła?

W ramach Programu SMOG STOP można pozyskać dotację nie tylko na zakup samego kotła, ale również na jego montaż, niezbędne materiały do jego podłączenia i uruchomienia oraz na demontaż starego urządzenia.

6. Czy dla każdego budynku jednorodzinnego można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu SMOG STOP w zakresie docieplenia?

Zgodnie z Regulaminem Programu SMOG STOP zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r.

7. Czy posiadając źródło węglowe pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania i gazowe na potrzeby ciepłej wody użytkowej trzeba wymienić oba źródła, aby skorzystać z programu SMOG STOP?

Nie, nie trzeba. Należy wymienić  źródło węglowe pracujące na potrzeby c.o.

8. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie na docieplenie budynku?

Nie, zgodnie z Regulaminem zakres polegający wyłącznie na dociepleniu budynków nie będzie podlegał dofinansowaniu. Uzyskanie dofinansowania na docieplenie budynku możliwe jest przy równoczesnej wymianie źródła ciepła.

9. Czy jeżeli otrzymałem dofinansowanie w ramach pilotażowego Programu „Dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, mogę się ubiegać o dofinansowanie inwestycji w ramach obecnej edycji programu STOP SMOG?

Nie, nie można. Jest jednak możliwość ubiegania się o dofinansowanie w obecnej edycji programu STOP SMOG, pod warunkiem złożenia oświadczenia o rezygnacji ze środków przyznanych w ramach pilotażowego programu po otrzymaniu środków z Programu SMOG STOP.

10. Czy WFOŚiGW w Katowicach wskazuje firmy wykonujące prace związane z realizacją inwestycji na rzecz ograniczania niskiej emisji?

Nie, WFOŚiGW nie wskazuje firm, które mają wykonać prace związane z inwestycją. Zgodnie z Regulaminem maja to być firmy, których dotowany i osoby mu bliskie, zaliczone do pierwszej grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 205. – nie są właścicielem lub współwłaścicielem, zapewniające właściwy standard wykonanych usług i udzielające gwarancji na zabudowane urządzenia i wykonane roboty lub instalacje.

11. W jaki sposób będą oceniane wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu STOP SMOG dla osób fizycznych?

Zgodnie z regulaminem programu SMOG STOP wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym, będą hierarchizowane w celu udzielenia dofinansowania według następującej kolejności:
a) w pierwszej kolejności do dofinansowania przewidziane zostaną polegające na wymianie źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania zhierarchizowane według kryteriów:
– efektywności ekologiczno – energetycznej
– kosztów uzyskania efektu ekologicznego
b) po dofinansowaniu wyżej wymienionych zadań w przypadku gdy nie ulegnie wyczerpaniu przewidziana pula środków, dofinansowaniu będą podlegały pozostałe zadania zhierarchizowaniu według następujących kryteriów:
– efektywności ekologiczno – energetycznej,
– kompleksowości zadania,
– kosztów uzyskania efektu ekologicznego

12. Planuję dla realizowanej inwestycji pozyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Jednak obecnie nie posiadam tego dokumentu. W jaki sposób należy w tym przypadku wypełnić wniosek?

W punkcie VI wniosku należy zaznaczyć dokument o który będziecie Państwo się ubiegać (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót) oraz dodatkowo do wniosku należy dołączyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub dołączyć wyjaśnienie w którym opisana zostanie aktualna sytuacja (np. że są Państwo w trakcie wykonywania dokumentacji i w obecnej chwili nie ma możliwości wystąpienia o pozwolenie na budowę) wraz z podaniem przybliżonej daty dostarczenia dokumentu.

źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

pisaliśmy o tym :

Likwidacja niskiej emisji – PROGRAM SMOG STOP