Młodszy Referent w Referacie Kontroli Biletów 

Biuro Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, ul. Barbary21a, 40-053 Katowice,
poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze:
Młodszy Referent
w Referacie Kontroli Biletów

Liczba etatów: 4

Główne obowiązki:
1) Przeprowadzanie kontroli biletów w środkach komunikacji obsługujących linie KZK GOP
i nakładanie opłat dodatkowych;
2) Udzielanie informacji w związku z prowadzonymi kontrolami biletowymi pasażerów;
3) Zgłaszanie w formie pisemnych raportów wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli biletowych dotyczących:
-infrastruktury przystankowej,
-poprawności działania systemu ŚKUP (urządzenia i oprogramowanie w pojazdach),
-jakości świadczonych usług przewozowych przez operatorów obsługujących linie KZK GOP;
4) Kontrola prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej obsługujących linie KZK GOP
w zakresie dystrybucji uprawnień na przejazd (biletów) oraz innych obowiązków wynikających z umów przewozowych zawartych przez KZK GOP z poszczególnymi operatorami;
5) Obserwacja pracy kontrolerów biletowych wykonujących kontrole biletowe na linach KZK GOP w ramach zawartych umów i sporządzanie raportów w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości;
6) Kontrola stacjonarnych punktów dystrybucji biletów KZK GOP w zakresie sprzedaży biletów oraz punktów agentów sprzedaży w zakresie objętym kompetencjami Referatu Kontroli Biletów;
7) Współpraca ze służbami ruchu operatorów, przedstawicielami porządku publicznego (Policja, Straż Miejska) oraz z wszystkimi służbami KZK GOP w zakresie objętym kompetencjami Referatu Kontroli Biletów;
8) Sporządzanie dziennych i okresowych sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolerskich.

Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie średnie;
2) Znajomość przepisów prawa, w szczególności ustaw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządowych oraz z organizacją i funkcjonowaniem transportu zbiorowego;
3) Sprawność fizyczna umożliwiająca wykonywanie czynności kontroli w pojazdach;
4) Znajomość układu komunikacyjnego konurbacji górnośląskiej, znajomość przebiegu linii
komunikacyjnych oraz lokalizacji dworców i przystanków;
5) Wysoki poziom kultury osobistej;
6) Opanowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, odporność na stres;
7) Umiejętność pracy w zespole;
8) Odpowiedzialność, obowiązkowość, rzeczowość, asertywność.
9) Życzliwość, cierpliwość oraz pozytywne podejście podczas kontroli pasażera.

Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie w pracy w komunikacji miejskiej;
2) Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym;
3) Prawo jazdy kategorii B.

Warunki pracy:

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym (06:00-14:00, 14:00-22:00) od poniedziałku do piątku (w zależności od potrzeb doraźnych możliwa również w innych godzinach oraz w soboty i niedziele);
 • Zatrudnienie na okres sześciu miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony;
 • Miejsce pracy: dzień roboczy rozpoczyna się i kończy w siedzibie Biura KZK GOP w Katowicach, w godzinach pracy pracownik wykonuje obowiązki w terenie, na obszarze gmin członkowskich Związku oraz innych gmin, na terenie których kursują linie komunikacji KZK GOP;
 • Praca na ww. stanowisku łączy się z dużym obciążeniem psychicznym, koniecznością
  podejmowania decyzji pod presją czasu i wykonywana jest w zmiennych warunkach
  atmosferycznych.

Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KZK GOP w
Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) Własnoręcznie napisany list motywacyjny;
2) Własnoręcznie napisany życiorys, zawierający między innymi przebieg nauki i pracy zawodowej;
3) Kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej KZK GOP na stronie http://bip.kzkgop.pl w zakładce „Oferty pracy”);
4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6) Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji;
10) Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa;
11) W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego.
12) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy i wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Oferty zawierające wskazane wyżej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w lewym górnym rogu imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym i adresem poczty elektronicznej osoby składającej ofertę, a także opatrzonej adresem Biura KZK GOP i zawierającej informację: „Oferta pracy – ogłoszenie nr DO/ON/9/2018 (Młodszy Referent w Referacie Kontroli Biletów)”, w Kancelarii Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach – ul. Barbary 21a (pok. 014), 40-053 Katowice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00. Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2018 r.

Dodatkowe informacje:

 • Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym
  wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Biurze Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach jest dostępny w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21a (p. 109).
 • Dodatkowych informacji o naborze udziela się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
  Pracowniczych Biura KZK GOP w Katowicach, tel.: 32/ 74 38 452, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.
 • Oferty, które wpłyną do Biura KZK GOP w Katowicach po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do KZK GOP.
 • Oferty, które zostaną złożone nie zgodne z opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegały dalszej weryfikacji. Powyzsze spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego udziału w naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni listownie oraz telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku dużej liczby kandydatów prowadzący nabór zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu merytorycznego poprzedzającego rozmowę kwalifikacyjną.
 • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Złożonych dokumentów Biuro KZK GOP w Katowicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru.

Data publikacji ogłoszenia: 04.04.2018r.

Info: KZK GOP