Kolejni Operatorzy na budynkach LWSM w Knurowie – w ślad informacji od mieszkańców

3
949
W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi wejścia kolejnych operatorów do budynków administrowanych przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową  informujemy, że problem poruszany przez Państwa reguluje ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Zgodnie z treścią Art. 33. ust 1 tej ustawy „właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany umożliwić operatorom, podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1, umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomości, w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, w szczególności nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości.”
Z treści ustawy wynika, że zarząd spółdzielni nie ma możliwości odmówienia firmie zwracającej się z podaniem o zgodę na wejście w daną nieruchomość bez względu na to, czy mieszkańcy chcą korzystać z usług tej firmy czy też nie. Wiele spółdzielni, które próbowało działać w kierunku nie wyrażenia zgody zostało ukaranych karami finansowymi. Przykładem może być Spółdzielnia Mieszkaniowa imienia Stefana Batorego z Łodzi, która odmówiła udostępnienia Stowarzyszeniu Telewizji Kablowej „TV-SAT 364” z siedzibą w Łodzi,  zasobów mieszkaniowych w celu zainstalowania infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do świadczenia usług telekomunikacyjnych, do czasu pozyskania i doręczenia pisemnych zgód wszystkich współwłaścicieli oraz osób zamieszkałych w nieruchomościach, których dotyczyć miała inwestycja. Nie była to odmowa bezwarunkowa a jedynie czasowe wstrzymanie do momentu uzyskania zgody przez mieszkańców. Niestety Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zn.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy nałożył na Spółdzielnię Mieszkaniową, karę pieniężną w wysokości 25.796 zł. Zdaniem UOKiK Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą bez uzasadnionego powodu odmawiać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczenia usług w administrowanych przez siebie budynkach. Decyzję  UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny . Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada kary również za stawianie przez Spółdzielnię, wydawało by się nie wygórowanych warunków – przykładem może być Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa na którą została nałożona kara w kwocie 39.656 zł  za to, że KSM wyraziła co prawda zgodę na wejście nowego operatora do swoich zasobów w celu doprowadzenia sygnału telewizyjnego do mieszkań, postawiła jednak warunki polegające na uprzednim spełnieniu obowiązków w zakresie: zawarcia umowy przynajmniej z jednym członkiem Spółdzielni w klatce schodowej budynku, w którym chce prowadzić działalność, uzyskania zgody od TP S.A. na korzystanie z jej kanalizacji telekomunikacyjnej oraz od uzyskania zgody spółki Multimedia na korzystanie z jej listew PCV, zamontowanych w budynkach Spółdzielni. Takich przykładów działania UOKiK można przytaczać bardzo dużo. Wynika z tego, że w każdym przypadku spółdzielnia czy też wspólnota stoi na straconej pozycji.
Reasumując spółdzielnia nie ma prawnych możliwości odmówienia zgody na wejście firmy telekomunikacyjnej na zasoby spółdzielcze. Również warunki, które może postawić są bardzo ograniczone ze względu na postawę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wniosek nasuwa się taki, że urząd powołany do ochrony konsumentów broni interesu firm nie zważając na racje konsumentów.
źródło: lwsm.pl
Swoje stanowisko wyrazili również w liście otwartym przedstawiciele mieszkańców osiedla WP II

List mieszkańców os WP II w sprawie instalacji sieci operatora telekomunikacyjnego

3 KOMENTARZE

  1. Wszystko się zgadza, ale to spółdzielnia ustala warunki wejścia w jej zasoby. Dziwi, więc fakt, że poprzedni operatorzy musli spełnić określone warunki i standardy, a teraz nie ma lub jest bardzo wyrywkowy nadzór co widać w braku etetyki szczególnie w piwnicach oraz ilości generowanych uszkodzeń istniejących instalacji.

  2. Przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 24 UPC też zrujnowało nam klatki, które były niedawno malowane.

  3. W przedstawionym art. 33 ust 1 są wymienione konkretne podmioty, które nie muszą uzyskiwać zgody zarządcy. Wśród tych konkretnych podmiotów nie ma prywatnych firm jak UPC. Proszę o sprostowanie informacji, że wspólnota mieszkaniowa nie może odmówić prywatnej firmie instalacji urządzeń telekomunikacyjnych albo o dokładniejsze wyjaśnienie tej kwestii.

Comments are closed.