Knurów: Wolny wakat na stanowisku Podinspektora w knurowskim magistracie

0
856
Urząd Miasta poszukuje Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
 
Osoby zainteresowane rekrutacją znajdą szczegóły pod linkiem: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=37122…
 
 

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, RESTRUKTURYZACJI
I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA KNURÓW
Nr oferty: OR.II.2110.10.2022

Główne obowiązki pracownika na stanowisku:
1. Realizacja zadań związanych z czystością miasta.
2. Wykonywanie nadzoru na prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem: placów zabaw,
terenów rekreacji wraz z urządzeniami, przystanków autobusowych, obiektów budowlanych
i małej architektury w tym tężni solankowej, fontanny, itp.
3. Gromadzenie danych, przygotowanie oraz aktualizowanie inwentaryzacji miejsc zabaw oraz
przystanków autobusowych.
4. Udział w opiniowaniu dokumentacji projektowych obejmujących tereny nadzorowane
w ramach zajmowanego stanowiska.
5. Sprawdzanie oraz weryfikacja faktur związanych z zakresem działalności pod względem
merytorycznym i rachunkowym.
6. Uczestnictwo w komisjach powołanych do odbiorów i przeglądów gwarancyjnych.
7. Wykonywanie sprawozdań wynikających z przepisów prawnych i pracy Wydziału.
8. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zakresu obowiązków.
9. Rozpatrywanie skarg, wniosków i bieżących interwencji w zakresie prowadzonych spraw.
10. Przygotowywanie wytycznych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz projektów umów dla potrzeb przetargów wynikających z zakresu obowiązków.
11. Przygotowywanie wycen inwestorskich zlecanych prac.
12. Udział w pracach komisji przetargowej.

Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo
budowlane, Prawo zamówień publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o samorządzie
gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks cywilny, Prawo ochrony środowiska,
Kodeks postępowania administracyjnego, przepisy prawa o ochronie danych osobowych
RODO,
umiejętność biegłej obsługi komputera, w szczególności w zakresie edytora tekstów Writer,
arkusza kalkulacyjnego Calc,
nieposzlakowana opinia,
korzystanie z pełni praw cywilnych i publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione
umyślni