KnurówNewsy

Knurów: Walne Zgromadzenie 2019 Członków LWSM

Walne Zgromadzenie 2019
 
Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie uprzejmie informuje, że w dniach 13, 14, 15, 16, 17 maja 2019r. odbędzie się pięcioczęściowe Walne Zgromadzenie Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.
 
Pierwsza część  Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 13 maja 2019r. o godzinie 17:00 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Antoniego Słoniny 1 w Knurowie i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu przy ul. Pocztowej i ul. Spółdzielczej.
 
Druga część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 14 maja 2019r. o godzinie 17:00 w Klubie „Gama” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D w Knurowie i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu Wojska Polskiego II.
 
Trzecia część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 15 maja 2019r. o godzinie 17:00 w Klubie „Gama” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D w Knurowie i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu Wojska Polskiego I oraz członków posiadających lokale użytkowe.
 
Czwarta część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 16 maja 2019r. o godzinie 17:00 w sali Ogrodu Działkowca „Pod Różą” w Knurowie 3 i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu przy ul. Al. Piastów i ul. Sztygarskiej.
 
Piąta część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 17 maja 2019r. o godzinie 17:00 w Klubie „Gama” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 D w Knurowie i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu 1000 lecia PP oraz członków posiadających lokale użytkowe.
 
Porządek obrad wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia jest identyczny. 
 
Ze względów techniczno – organizacyjnych prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie Spółdzielni przynajmniej na 15 minut wcześniej przed planowanym rozpoczęciem obrad.
 
Sprawozdania i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad będą do wglądu począwszy od dnia 29.04.2019r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie w pokojach nr 23 i 13 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm.pl
 
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Przed wejściem na salę obrad należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, a następnie podpisać listę obecności. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. 
 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i jest dołączane do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu z chwilą stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia. Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby pełnomocnictwo zostało złożone w siedzibie Spółdzielni na trzy dni przed rozpoczęciem danej części Walnego Zgromadzenia.
 
Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółdzielni – tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm.pl lub w siedzibie Spółdzielni).
 
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami pok. nr 22-24 telefon 32 235-14-25 wewn. 33, 34, 52.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybory Prezydium.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w miarę frekwencji i potrzeb, Komisji Mandatowo – Wyborczej, Komisji Uchwał.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Załączniki:
Pełnomocnictwo