Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.10.2019r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie qworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 18.09.2019r.

4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

5. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Gliwicach na kadencję 2020-2023:

1) przedstawienie opinii Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników,

2) ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników,

3) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

4) przeprowadzenie tajnego głosowania oraz odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej,

5) podjęcie stosownych uchwał w sprawie wyboru ławników.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi zbiorczej Z1/4 KDZ w Knurowie do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tej drogi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/40/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok z późn. zm.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.

14. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

15. Ogłoszenia i informacje.

16. Zakończenie sesji Rady Miasta.

 

          Przewodniczący Rady

Tomasz Rzepa