Knurów: Obwieszczenie Prezydenta „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziełka w Knurowie”

0
1802

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.3.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 03.07.2020r.

Na podstawie art. 36 oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziełka w Knurowie” w wyznaczonym ustawowo terminie. Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest konieczność uzyskania od Wnioskodawcy wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej dokumentacji.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Knurów pismem z dnia 01.07.2020r. wezwał Wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnień w terminie 30 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania.

Z uwagi na ww. okoliczności wydanie postanowienia, o którym mowa w art.63 ust.1 w/w ustawy lub załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu (w przypadku stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) nastąpi w terminie do 15.10.2020r. Termin ten nie jest ostateczny i może ulec zmianie (w chwili obecnej nie jest zależny od organu prowadzącego postępowanie).

Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Z pełną treścią powyższego Obwieszczenia można się zapoznać poniżej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 03.07.2020r.