Od ubiegłego tygodnia Knurów posiada zmieniony herb i flagę. Jest to pokłosie przyjęcia przez Radę Miasta uchwały zatwierdzającej nowy projekt herbu, sztandaru, flagi, banneru, pieczęci i łańcuchów Gminy Knurów.

Przypomnijmy, że już w 2015 radni wstępnie przyjęli propozycje insygniów heraldycznych, co umożliwiło Gminie Knurów wystąpienie do Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaakceptowanie propozycji zmian.

Heraldycy obradowali w sprawie symboli Knurowa w sposób doraźny i cykliczny na posiedzeniach, a uchwała Rady Miasta Knurowa była kilkukrotnie przedmiotem obrad z udziałem zaproszonych przedstawicieli gminy. Szczegółowej analizie poddano zarówno poprawiony wizerunek herbu miasta oraz propozycje nowej flagi, opracowany przez ekspertów heraldycznych, działających na zlecenie Gminy Knurów. Eksperci Ci są autorami wielu opracowań funkcjonujących w gminach, miastach, a także powiatach naszego regionu. Opracowali również oficjalny herb województwa śląskiego.

Po wnikliwych pracach komisji, we wrześniu bieżącego roku wydana została pozytywna opinia, którą Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w sprawie projektu herbu, sztandaru, flagi, banneru, pieczęci i łańcuchów Gminy Knurów.

Uzyskanie pozytywnej opinii było warunkiem niezbędnym do poczynienia kroków zmierzających do ufundowania oficjalnego sztandaru miasta, który będzie wykorzystywany podczas najważniejszych uroczystości miejskich, świąt narodowych oraz wydarzeń szczególnie istotnych dla społeczności lokalnej Knurowa.

Herbem Miasta Knurowa jest w tarczy gotyckiej dzielonej na trzy pola; w polu pierwszym, czerwonym, biały orzeł dzielony w pas, ze złotą otwartą koroną na głowie i takimiż orężem, zwrócony w prawo; w polu drugim, białym czarna kopalniana wieża wyciągowa, obok dwa budynki fabryczne czarne nakryte czerwonymi spadzistymi dachami z dwoma oknami każdy; w polu trzecim błękitnym są kosa i grabie zwrócone ku górze, po bokach dwie gwiazdy, u dołu krzyż łaciński, wszystko barwy złotej.

Flaga Miasta Knurowa zachowuje proporcje 5 : 8 i składa się z czterech poziomych stref w barwach herbu: biało – czerwono – żółto – błękitnych, zachowujących równe proporcje szerokości stref. Flaga jest dwustronna i lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem strony prawej.

Uchwała w sprawie akceptacji projektów wzorów symboli Miasta Knurowa,
insygniów władzy oraz akceptacji projektu regulaminu
ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego

Info: knurow.pl