Knurów: Laury Knurowa 2020 – wręczone… Wybitni uczniowie uhonorowani.

0
1090

W poniedziałek (29 czerwca 2020 roku) w Kinie Scena Kultura ul. Niepodległości 26 odbyła się uroczystość wręczania Laurów Knurowa.

Zwyczajowo tego typu nagrody były przyznawane w ramach Urodzin Miasta. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa Dni Knurowa zostały odwołane, ale nagrody dla zasłużonych dla miasta zostały zrealizowane. Data ceremonii wręczania Laurów Knurowa nie została wybrana przypadkowo, bo w tym właśnie dniu rokrocznie obchodzona jest uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – patronów kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Ponadto w tym czasie postanowiono odsłonić  nowo zamontowaną figurę św. Barbary na skwerze u zbiegu ulic Kopalnianej i Dworcowej – patronki Miasta Knurów oraz Braci Górniczej oraz wmurowanie kapsuły czasu.

Tradycyjnie na gali uhonorowani zostali prestiżową nagrodą nie tylko zasłużeni mieszkańcy miasta, ale również wyróżniono dzieci i młodzież nagrodą Prezydenta Miasta Knurów.

Nagroda „Laur Knurowa” ustanowiona została w 1995 roku przez Radę Miejską w Knurowie. Jest to najwyższe wyróżnienie miasta przyznawane przez Radę Miasta corocznie z okazji Dnia Knurowa za wybitne działania rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców w różnych dziedzinach takich jak: gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport itp.. Laur Knurowa przyznawany jest w dwóch kategoriach: pierwsza z nich to kategoria osób fizycznych, zaś druga kategoria dotyczy instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych.

Ceremonia wręczania Laurów Knurowa rozpoczęła się od krótkich prezentacji multimedialnych,  przedstawiających tegorocznych laureatów.

W 2020 roku na XXVej-Sesji Rady Miasta, knurowscy Radni zdecydowali o przyznaniu prestiżowych wyróżnień dla:

W kategorii osoby fizyczne dla:

ks. dr PIOTRA LARYSZA

 

ks. dr Piotr Larysz – pochodzi z Rybnika. Studia na Uniwersytecie Śląskim rozpoczął w 2001 roku jednocześnie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach gdzie czynnie zaangażował się w ruch harcerski kontynuując tradycje rodzinne, Od 2008 roku pełni funkcję duszpasterza harcerzy archidiecezji katowickiej, zaś od 2010 roku kapelana Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, na terenie całego województwa śląskiego w stopniu instruktorskim harcmistrza.

Jest autorem 2 książek m.in. o służbie wojskowej kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, która została wydana w 2008 roku, a także o działalności konspiracyjnej ks. dana Gdaka w Tajnym Harcerstwie Krajowym, która ukazała się drukiem w 2010 roku. Obecnie ks. Piotr jest w trakcie przygotowania 3 swojej książki wraz z Centralnym Zarządem Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Krakowie. W 2009 roku odwiedził misję w dalekiej Brazylii opisując ją po raz pierwszy jako polski duchowny m.in. na łamach czasopisma „Misyjne Drogi”. W opisie tym wyróżnił pracę misyjną obecnego bp. diecezji Ze-Doca Jana Kota wywodzącego się ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów.

W 2013 roku zgodnie z dekretem wydanym przez ks. Abp, Wiktora Skworca rozpoczął swoją posługę duszpasterską w parafii MB Częstochowskiej w Knurowie, nie będąc wikariuszem, ale pełniąc funkcję rezydenta, katechety stałego archidiecezji katowickiej. Stał się jednocześnie prefektem Zespołu Szkól im. I, J, Paderewskiego w Knurowie katechizując młodzież w budynku Technikum 1 przy ul. Szpitalnej. W latach 2014 – 2016 został powołany do Sztabu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, jednocześnie został koordynatorem ŚDM na terenie Gminy Knurów, powiatu gliwickiego i archidiecezji katowickiej.W 2018 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym UŚ Katowicach.

Inne:

Organizator wyjazdów dla każdej grupy wiekowej na terenie polski i za granicą m.in. do Włoch, Izraela, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Austrii w latach 2013 do 2020 roku łącznie wzięto w nich udział około 300 osób z naszego miasta i okolic , były to wyjazdy o różnym charakterze: pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy studyjne, wyjazdy integracyjne Inicjator modernizacji salki katechetycznej w domu parafialnym Matki Bożej Częstochowskiej „Oratorium Jana Pawła Il’) gdzie spotykają na co dzień dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych, mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, w sposób przystępny prowadzone są dla nich spotkania o charakterze religijnym i integracyjnym

Inicjator projektu „Laboratorium Wiary” modernizacja sali lekcyjnej w budynku Technikum nr 1 dzięki wsparciu dyrekcji szkoły. W miejscu szkolnym stworzona została strefa rozmów, dyskusji z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń audio-video, gdzie młodzież w sposób właściwy może poruszać dla siebie ważne tematy etyczne, moralne, religijne i społeczne.

Zorganizował również wyjazdy rowerowe do Rud Raciborskich, Pszczyny, Bujakowa, a także W Beskid Śląski w których brało udział od 12 do 30 rowerzystów.

Współtworzył przejazd zabytkowego samochodu papieskiego „papa mobile” z 1979 roku z Ośrodka Caritas do kościoła MB Częstochowskiej

W 2016 roku koordynował działania logistyczne w ramach zabezpieczenia ŚDM w Krakowie wraz z KM PSP w Gliwicach oraz JRG Knurów, organizując transport i załadunek 400 łóżek, materacy, kocy, 50 namiotów, niezbędnego sprzętu kwatermistrzowskiego i pionierskiego dla działań medycznych lekarzy i pielęgniarek

Organizacja pobytu dla gości W ramach ŚDM w naszym mieście z takich państw jak: Włochy, Niemcy, USA, Tajlandia, Filipiny

Organizator Zabawy bez grzechu dla młodzieży; promocją zabawy bez używek wraz z Wydziałem profilaktyki Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, w latach 2014 do 2019 wzięło w nich udział około 500 uczniów, w zabawę tę zaangażowali się również lokalni darczyńcy o Zwolennik jazdy na nartach dla każdego. Współorganizator 3 profesjonalnych wyjazdów do Włoch wraz ze Stowarzyszeniem Sportowym „Spanza” z Oświęcimia w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”, Uczestnicy wyjazdów o każdym poziomie zaawansowania jazdy na nartach mogli spróbować swoich sił na najdłuższych, najbardziej widokowych i najbardziej znanych tras zjazdowych w Europie o Wsparcie młodzieży z klas mundurowych m.in. w zakresie projektu EDK (Ekstremalna Droga Krzyżowa) o działalność środowiska harcerskiego ZHP Knurów współpraca z Hufcem Ziemi Gliwickiej im, H, Dąbrowskiego (Drużynowy I Knurowskiej Drużyny Harcerskiej im, Ks. Alojzego Koziełka oraz 1 Knurowskiej Gromady Zuchowej „Młodzi Odkrywcy”), dzięki harcerstwu dzieci i młodzież może poznawać historię swojego miasta i regionu, uczestniczyć we wspólnych wycieczkach, uczyć się zaradności w codzienności, zdobywając poszczególne stopnie i sprawności doskonalić się w technikach harcerskich, uczyć się odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie, udzielać pierwszej pomocy, Działalność harcerska pozwoliła ks. Piotrowi połączyć pokolenia dzieci i młodzieży z seniorami, wokół idei braterstwa, służby i odpowiedzialności stworzyć grupę, która obecnie liczy ok, 30 zuchów 30 harcerzy oraz 30 seniorów zaś grupa sympatyków liczy około 100.

Promocja miasta na spotkaniu młodzieży w Panamie w 2019 roku, w ramach projektu internetowego „Ks. Piotr W panamie” na kanale YT,

Wychowanie przez żywe lekcje patriotyzmu I wychowania obywatelskiego (organizacja gier terenowych/ ognisk i biwaków)

Dla swoich uczniów klas I Technikum w 2019 roku zorganizował m.in. dużą grę miejską po naszym mieście, w którym więzło udział razem około 200 osób, młodzież mogła poznać ciekawe miejsca, budynki ich historię I tradycję w niektórych miejscach była po raz pierwszy

Wsparcie działalności Kręgu Seniora (Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego Czuwaj, oddział Knurów), uczestnicząc w spotkaniach Kręgu zwraca uwagę na piękno tradycji ruchu harcerskiego, podjął się pracy nad konserwacją i rekonstrukcją najstarszego sztandaru harcerskiego w Polsce z 1935 roku, który święcił ks. Alozy Koziełek.

Troska o groby zasłużonych dla regionu, praca nad Identyfikacją; Źródłami historycznymi, współpraca z IPN w Katowicach, w żywych lekcjach historii mogą uczestniczyć poszczególni uczniowie szkól średnich m,in spotkali się z byłymi więźniami Obozu koncentracyjnego lub uczestnikami działań konspiracyjnych w latach powojennych

Praca z dziećmi i młodzieżą poprzez muzykę rap i kanał na YT, aktywizacja do twórczego myślenia, zwrócenie ich uwagi na podstawowe uniwersalne wartości takie jak: ludzka wrażliwość, poczucie estetyki, rozwijanie swoich talentów

Inicjator rozpoczętego projektu „Mobilna Harcówka” wraz z Towarzystwem Miłośników Knurowa promujący działania harcerskie w terenie I na rzecz lokalnej społeczności, zabezpieczenie sprzętu harcerskiego

Inicjator tworzącego się projektu „Feliksówka”, wiaty ogniskowej dla harcerzy i mieszkańców Knurowa wraz z Dyrekcją ZSP im. Michalskiego oraz Nadleśnictwem Rybnik gdzie możliwe będzie spędzenie czasu wolnego przy wspólnym ognisku w duchu dobrej harcerskiej atmosfery

Bliska jest mu idea zaangażowania społecznego ks. Alojzego Koziełka m. in do słów, które umieszczono na jego grobie na cmentarzu parafialnym „Aby byli jedno”. Swoimi działaniami chce łączyć ludzi w myśl poszanowania dobra wspólnego, budowania mostów pomiędzy ludźmi o różnym wyznaniu, światopoglądzie i stylu życia.

W kategorii firmy i instytucje:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE

 

Zespól Szkól Zawodowych nr 2 w Knurowie istnieje już 75 lat. Szkoła posiada tradycje górnicze.

W 1945 r. rozpoczęła działalność jako Szkoła Dokształcająca Zawodowa przy Kopalni „Knurów”, lecz w czasie swojego istnienia zmieniała wielokrotnie nazwę. Najpierw na Szkołę Przemysłową Górniczą, a później na Zasadniczą Szkołę Górniczą Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”, by od 1996 r. zyskać miano Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Od 2002 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 zmienił po raz kolejny swoje oblicze. Powstały tu dwa licea: II Liceum Ogólnokształcące oraz II Liceum Profilowane.

W 2004 r. na nowo utworzono Technikum, które kształciło w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik oraz technik elektryk. Uczniowie otrzymywali gwarancję pracy w kopalniach na terenie województwa śląskiego. Gwarancje takie otrzymywali również absolwenci Szkoły Policealnej, która kształciła w zawodach: technik elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego oraz technik mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego.

Na przestrzeni lat szkoła osiągała wiele sukcesów naukowych i sportowych. Wśród uczniów znajdują się stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Starosty Powiatu Gliwickiego. Uczniowie są wielokrotnymi uczestnikami rozgrywek wojewódzkich w piłce nożnej, ręcznej oraz koszykowej.

W kwietniu 2005 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 został wyróżniony przez Sejmik Województwa Śląskiego „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

W sierpniu 2006 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 podjął się udziału w projekcie, jakim był „Program Leonardo da Vinci” stworzony przez Komisję Europejską w celu wdrażania polityki Wspólnoty Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 otrzymał w ramach konkursu stuprocentowe dofinansowanie Wspólnot Europejskich na 17 miesięcy realizacji projektu – „Nowoczesne działania proekologiczne na terenach górniczej eksploatacji węgla kamiennego”. W ramach programu, w pierwszym roku dwie grupy naszych uczniów pojechały na staże do Niemiec, do miejscowości Stuttgart, a w roku następnym kolejna grupa udała się do Chemnitz. Projekt zakończono w grudniu 2007.

W 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w otwarto klasę Liceum Ogólnokształcącego z projektem edukacyjnym „Klasa mundurowa”.

Była ona odpowiedzią na potrzeby edukacyjne młodzieży i uczniów szkół z terenu gminy Knurów i gmin ościennych należących do Powiatu Gliwickiego. Uczestnicy tego projektu, czyli uczniowie tych klas to kuźnia kadr dla wojska, policji straży pożarnej i granicznej. Od początku swojego istnienia „młodzież w mundurach wpisała się w krajobraz miasta jak szyby kopalniane”- są to słowa jednego z mieszkańców Knurowa. Słowa te najlepiej oddają fakt, że młodzież w żołnierskich mundurach, podobnie jak szyby kopalniane, stała się symbolem i wizytówką miasta. W roku szkolnym 2018/2019 otwarta została klasa Liceum Ogólnokształcącego z projektem edukacyjnym „Ratownictwo Medyczne” — jest to jedyna w Polsce klasa, która otrzymała patronat Polskiego Czerwonego Krzyża. Aktualnie Zespół tworzą trzy typy szkół:

Technikum nr 2, kształcące w zawodach technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej; – II Liceum Ogólnokształcące realizujące trzy projekty edukacyjne:

„Klasa Mundurowa”, Ratownictwo Medyczne” oraz „Kosmetyka i Wizaż”;

Branżowa Szkoła Pierwszego stopnia, kształcąca w zawodach rzemieślniczych tj. fryzjer, kucharz, cukiernik oraz dla branży górniczej w zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektryk.

Od początku swojego istnienia szkoła kształci uczniów na potrzeby górnictwa, kultywując tym samym związane z nim tradycje. Uczniowie w mundurach górniczych zapraszani są do przedszkoli, szkół i innych instytucji na terenie miasta oraz Powiatu. Szkoła ściśle współpracuje również z Politechniką Śląską w Gliwicach. Wielu absolwentów kontynuuje tam edukację. W 20101′. szkoła otrzymała od Politechniki Śląskiej „Medal Zasłużony dla Politechniki z okazji 60-lecia istnienia Wydziału Górnictwa i Geologii”.

Absolwenci Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia, uczący się w zawodach rzemieślniczych to pracownicy małych i średnich firm funkcjonujących na terenie miasta. Warty podkreślenia jest fakt, że w klasach tych uczą się również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osoby niepełnosprawne ruchowo dla których dostosowany jest budynek — winda, podjazd dla wózków.

Uczniowie uczestniczą w różnych obszarach funkcjonowania miasta i regionu, wykazując różne formy aktywności społecznej. Co roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie współorganizują obchody Knurowskich Dni Integracji, jak również Dni Knurowa oraz inne ważne wydarzenia lokalne.

Obecność uczniów w mundurach podnosi rangę i uświetnia uroczystości regionalne, państwowe, kościelne m.in. Święto Odzyskania Niepodległości. W 2017 r. na zaproszenie Wojewody Śląskiego, uczniowie Zespołu uczestniczyli w uroczystościach związanych z przyjazdem do Polski Wojsk NATO, a w 2019 r. wraz ze szwadronem konnym 3 Pułku Ułanów Śląskich w obchodach odzyskania niepodległości w Katowicach. Był to niewątpliwie element promocji miasta. Za swoją działalność i współpracę szkoła otrzymała medal od Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach oraz medal z Ligi Obrony Kraju. Ponadto, od roku 2017 r. mundurowi z Knurowa trzykrotnie wygrali prestiżowy Turniej Klas Mundurowych, organizowany przez Akademię Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, otrzymując tytuł najlepszej szkoły mundurowej w Polsce.

Swoja postawą, zachowaniem młodzież Liceum kształtuje pozytywny wizerunek służb mundurowych. W 2018 r. szkoła zorganizowała Festyn Charytatywny o charakterze militarnym.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zaangażowani są w działalność wolontariatu. Uczestniczą w różnego rodzaju akcjach charytatywnych w mieście, np. w zbiórce żywności dla Caritas, „Szlachetnej Paczce” oraz różnego rodzaju przedsięwzięciach charytatywnych.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca szkoły z Polskim Czerwonym Krzyżem, której wynikiem było m.in. otwarcie Klasy Ratowniczej. W ramach tej współpracy uczniowie aktywnie uczestniczą jako wolontariusze w zajęciach dla dzieci ze Świetlicy Wsparcia Dziennego. Współorganizowali dwie plenerowe wigilie dla mieszkańców Knurowa, jak również imprezę mikołajową dla dzieci z różnych środowisk miasta. Dwukrotnie zorganizowali Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca jako pokaz udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Knurowa.

Warto podkreślić, że uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie rozsławiają miasto na terenie kraju i poza jego granicami praktycznie we wszystkich dziedzinach życia — w sporcie, kulturze, medycynie, duchowieństwie, gospodarce, samorządzie i w wielu innych dziedzinach życia— m.in. jako reprezentanci Polski w różnych dyscyplinach sportowych, jako misjonarze, ratownicy medyczni, społecznicy, pracownicy samorządowi. Wielu z nich piastowało funkcję radnych naszego miasta.

Działalność Zespołu Szkół Zawodowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioletni, a w szczególności ostatniej dekady stanowi świadectwo pracy i pasji jaką jest edukacja i wychowywanie młodzieży, w duchu rozwijania wrażliwości społecznej i moralnej. Oferta szkoły odpowiada na potrzeby rynku pracy, czego dowodem są m.in. absolwenci, którzy uzyskali zatrudnienie na kopalni „Ruch Knurów-Szczygłowice”, jak i u innych pracodawców. Udział w różnego rodzaju przedsięwzięcia, sukcesy uczniów oraz aktywność społeczna to owoc nowoczesnych metod nauczania zawodowego, jak i ogólnokształcącego, rozwijającego szacunek do wiedzy, rozwoju oraz praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności.

 

Prestiżowy „Laur Knurowa” wyróżnieni otrzymali z rąk samego Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Rzepy. W imieniu ZSZ nr 2 nagrodę przyjęła dyrektor Grażyna Dąbrowska. Natomiast ks. Piotr Larysz nie mógł sobie lepszej daty wymarzyć na przyjęcie nagrody, ponieważ w dniu 29 czerwca obchodzi podwójnie święto – zarówno urodziny, jak i imieniny.

Kolejnym punktem imprezy było wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży knurowskiej za szczególne osiągnięcia naukowe.

Wśród laureatów znalazła się trójka zdolnych uczniów, którzy w tegorocznej ceremonii zostali szczególnie wyróżnieni za wkład w naukę – otrzymali stypendium Prezydenta Miasta Knurów.

Pierwsza na podium pojawiła się stypendystka – Aleksandrę Izydorczyk z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 to osoba o wielu talentach. W minionym roku szkolnym została laureatką aż trzech konkursów przedmiotowych dla uczniów województwa śląskiego – z biologii (pod kierunkiem Barbary Bismor), języka angielskiego (opiekun – Olga Powiecka) oraz z języka polskiego (opieka – Iwona Maślanka).

Drugi nagrodzony to Jakub Malcherek z Miejskiej Szkoły podstawowej nr 1 został w tym roku laureatem konkursu przedmiotowego z geografii dla uczniów z woj. śląskiego. Przygotowywał się do niego pod opieką Arkadiusza Ochmańskiego. Paweł Grudziądz, uczeń Technikum nr 1 z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego, jest finalistą IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Kto wie, być może wygrałby ostatni etap konkursu, gdyby ten nie został odwołany w związku z koronawirusem. Paweł pracował na swój sukces pod opieką Joanny Rożek-Radek.

Natomiast ostatnią osobą zamykającą grupę uzdolnionych uczniów był Paweł Grudziądz, uczeń Technikum nr 1 z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego, jest finalistą IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Kto wie, być może wygrałby ostatni etap konkursu, gdyby ten nie został odwołany w związku z koronawirusem. Paweł pracował na swój sukces pod opieką Joanny Rożek-Radek.

Akty wręczenia stypendiów dokonał Adam Rams Prezydent Miasta Knurów i Piotr Surówka Zastępca Prezydenta Miasta Knurów.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: laureaci, młodzi stypendyści, ich rodzice i nauczyciele oraz Starosta Gliwicki – Waldemar Dombek,  Prezydent Miasta –  Adam Rams wraz z Zarządem,  Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa wraz z radnymi, dyrekcje placówek oświatowych, pracownicy Urzędu Miasta i Centrum Kultury, przedstawiciele mediów.

Relacja: Agnieszka Łyko

 

 

 

foto: arc