Nagroda „Laur Knurowa” ustanowiona została w 1995 roku i stanowi najwyższe wyróżnienie miasta. „Laur Knurowa” przyznawany jest corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.), w kategorii osób fizycznych oraz w kategorii instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.

W 2020 na XXV  e-Sesji Rady Miasta, knurowscy Radni zdecydowali o przyznaniu tych prestiżowych wyróżnień dla:

W kategorii Osoby fizyczne dla:

KS DR PIOTRA LARYSZA

Ks. dr Piotr Larysz – pochodzi z Rybnika. Studia na Uniwersytecie Śląskim rozpoczął w 2001 roku jednocześnie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach gdzie czynnie zaangażował się w ruch harcerski kontynuując tradycje rodzinne, Od 2008 roku pełni funkcję duszpasterza harcerzy archidiecezji katowickiej, zaś od 2010 roku kapelana Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, na terenie całego województwa śląskiego w stopniu instruktorskim harcmistrza.

Jest autorem 2 książek m.in. o służbie wojskowej kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, która została wydana w 2008 roku, a także o działalności konspiracyjnej ks. dana Gdaka w Tajnym Harcerstwie Krajowym, która ukazała się drukiem w 2010 roku. Obecnie ks. Piotr jest w trakcie przygotowania 3 swojej książki wraz z Centralnym Zarządem Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Krakowie. W 2009 roku odwiedził misję w dalekiej Brazylii opisując ją po raz pierwszy jako polski duchowny m.in. na łamach czasopisma „Misyjne Drogi”. W opisie tym wyróżnił pracę misyjną obecnego bp. diecezji Ze-Doca Jana Kota wywodzącego się ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów.

W 2013 roku zgodnie z dekretem wydanym przez ks. Abp, Wiktora Skworca rozpoczął swoją posługę duszpasterską w parafii MB Częstochowskiej w Knurowie, nie będąc wikariuszem, ale pełniąc funkcję rezydenta, katechety stałego archidiecezji katowickiej. Stał się jednocześnie prefektem Zespołu Szkól im. I, J, Paderewskiego w Knurowie katechizując młodzież w budynku Technikum 1 przy ul. Szpitalnej. W latach 2014 – 2016 został powołany do Sztabu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, jednocześnie został koordynatorem ŚDM na terenie Gminy Knurów, powiatu gliwickiego i archidiecezji katowickiej.W 2018 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym UŚ Katowicach.

Inne:

 • Organizator wyjazdów dla każdej grupy wiekowej na terenie polski i za granicą m.in. do Włoch, Izraela, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Austrii w latach 2013 do 2020 roku łącznie wzięto w nich udział około 300 osób z naszego miasta i okolic , były to wyjazdy o różnym charakterze: pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy studyjne, wyjazdy integracyjne Inicjator modernizacji salki katechetycznej w domu parafialnym Matki Bożej Częstochowskiej „Oratorium Jana Pawła Il’) gdzie spotykają na co dzień dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych, mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, w sposób przystępny prowadzone są dla nich spotkania o charakterze religijnym i integracyjnym

Inicjator projektu „Laboratorium Wiary” modernizacja sali lekcyjnej w budynku Technikum nr 1 dzięki wsparciu dyrekcji szkoły. W miejscu szkolnym stworzona została strefa rozmów, dyskusji z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń audio-video, gdzie młodzież w sposób właściwy może poruszać dla siebie ważne tematy etyczne, moralne, religijne i społeczne.

Zorganizował również wyjazdy rowerowe do Rud Raciborskich, Pszczyny, Bujakowa, a także W Beskid Śląski w których brało udział od 12 do 30 rowerzystów

Współtworzył przejazd zabytkowego samochodu papieskiego „papa mobile” z 1979 roku z Ośrodka Caritas do kościoła MB Częstochowskiej

 • W 2016 roku koordynował działania logistyczne w ramach zabezpieczenia ŚDM w Krakowie wraz z KM PSP w Gliwicach oraz JRG Knurów, organizując transport i załadunek 400 łóżek, materacy, kocy, 50 namiotów, niezbędnego sprzętu kwatermistrzowskiego i pionierskiego dla działań medycznych lekarzy i pielęgniarek
 • Organizacja pobytu dla gości W ramach ŚDM w naszym mieście z takich państw jak: Włochy, Niemcy, USA, Tajlandia, Filipiny

Organizator Zabawy bez grzechu dla młodzieży; promocją zabawy bez używek wraz z Wydziałem profilaktyki Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, w latach 2014 do 2019 wzięło w nich udział Olofo 500 uczniów, w zabawę tę zaangażowali się również lokalni darczyńcy o Zwolennik jazdy na nartach dla każdego. Współorganizator 3 profesjonalnych wyjazdów do Włoch wraz ze Stowarzyszeniem Sportowym „Spanza” z Oświęcimia w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”, Uczestnicy wyjazdów o każdym poziomie zaawansowania jazdy na nartach mogli spróbować swoich sił na najdłuższych, najbardziej widokowych i najbardziej znanych tras zjazdowych w Europie o Wsparcie młodzieży z klas mundurowych m.in. w zakresie projektu EDK (Ekstremalna Droga Krzyżowa) o działalność środowiska harcerskiego ZHP Knurów współpraca z Hufcem Ziemi Gliwickiej im, H, Dąbrowskiego (Drużynowy I Knurowskiej Drużyny Harcerskiej im, Ks. Alojzego Koziełka oraz 1 Knurowskiej Gromady Zuchowej „Młodzi Odkrywcy”), dzięki harcerstwu dzieci i młodzież może poznawać historię swojego miasta i regionu, uczestniczyć we wspólnych wycieczkach, uczyć się zaradności w codzienności, zdobywając poszczególne stopnie i sprawności doskonalić się w technikach harcerskich, uczyć się odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie, udzielać pierwszej pomocy, Działalność harcerska pozwoliła ks. Piotrowi połączyć pokolenia dzieci i młodzieży z seniorami, wokół idei braterstwa, służby i odpowiedzialności stworzyć grupę, która obecnie liczy ok, 30 zuchów 30 harcerzy oraz 30 seniorów zaś grupa sympatyków liczy około 100.

 • Promocja miasta na spotkaniu młodzieży w Panamie w 2019 roku, w ramach projektu internetowego „Ks. Piotr W panamie” na kanale YT,

Wychowanie przez żywe lekcje patriotyzmu I wychowania obywatelskiego (organizacja gier terenowych/ ognisk i biwaków)

 • Dla swoich uczniów klas I Technikum w 2019 roku zorganizował m.in. dużą grę miejską po naszym mieście, w którym więzło udział razem około 200 osób, młodzież mogła poznać ciekawe miejsca, budynki ich historię I tradycję w niektórych miejscach była po raz pierwszy
 • Wsparcie działalności Kręgu Seniora (Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego Czuwaj, oddział Knurów), uczestnicząc w spotkaniach Kręgu zwraca uwagę na piękno tradycji ruchu harcerskiego, podjął się pracy nad konserwacją i rekonstrukcją najstarszego sztandaru harcerskiego w Polsce z 1935 roku, który święcił ks. Alozy Koziełek
 • Troska o groby zasłużonych dla regionu, praca nad Identyfikacją; Źródłami historycznymi, współpraca z IPN w Katowicach, w żywych lekcjach historii mogą uczestniczyć poszczególni uczniowie szkól średnich m,in spotkali się z byłymi więźniami Obozu koncentracyjnego lub uczestnikami działań konspiracyjnych w latach powojennych
 • Praca z dziećmi i młodzieżą poprzez muzykę rap i kanał na YT, aktywizacja do twórczego myślenia, zwrócenie ich uwagi na podstawowe uniwersalne wartości takie jak: ludzka wrażliwość, poczucie estetyki, rozwijanie swoich talentów
 • Inicjator rozpoczętego projektu „Mobilna Harcówka” wraz z Towarzystwem Miłośników Knurowa promujący działania harcerskie w terenie I na rzecz lokalnej społeczności, zabezpieczenie sprzętu harcerskiego
 • Inicjator tworzącego się projektu „Feliksówka”, wiaty ogniskowej dla harcerzy i mieszkańców Knurowa wraz z Dyrekcją ZSP im. Michalskiego oraz Nadleśnictwem Rybnik gdzie możliwe będzie spędzenie czasu wolnego przy wspólnym ognisku w duchu dobrej harcerskiej atmosfery
 • Bliska jest mu idea zaangażowania społecznego ks. Alojzego Koziełka m. in do słów, które umieszczono na jego grobie na cmentarzu parafialnym „Aby byli jedno”. Swoimi działaniami chce łączyć ludzi w myśl poszanowania dobra wspólnego, budowania mostów pomiędzy ludźmi o różnym wyznaniu, światopoglądzie i stylu życia

 

W kategorii firmy i instytucje:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE

Zespól Szkól Zawodowych nr 2 w Knurowie istnieje już 75 lat. Szkoła posiada tradycje górnicze.

W 1945 r. rozpoczęła działalność jako Szkoła Dokształcająca Zawodowa przy Kopalni „Knurów”, lecz w czasie swojego istnienia zmieniała wielokrotnie nazwę. Najpierw na Szkołę Przemysłową Górniczą, a później na Zasadniczą Szkołę Górniczą Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”, by od 1996 r. zyskać miano Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Od 2002 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 zmienił po raz kolejny swoje oblicze. Powstały tu dwa licea: II Liceum Ogólnokształcące oraz II Liceum Profilowane.

W 2004 r. na nowo utworzono Technikum, które kształciło w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik oraz technik elektryk. Uczniowie otrzymywali gwarancję pracy w kopalniach na terenie województwa śląskiego. Gwarancje takie otrzymywali również absolwenci Szkoły Policealnej, która kształciła w zawodach: technik elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego oraz technik mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego.

Na przestrzeni lat szkoła osiągała wiele sukcesów naukowych i sportowych. Wśród uczniów znajdują się stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Starosty Powiatu Gliwickiego. Uczniowie są wielokrotnymi uczestnikami rozgrywek wojewódzkich w piłce nożnej, ręcznej oraz koszykowej.

W kwietniu 2005 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 został wyróżniony przez Sejmik Województwa Śląskiego „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

W sierpniu 2006 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 podjął się udziału w projekcie, jakim był „Program Leonardo da Vinci” stworzony przez Komisję Europejską w celu wdrażania polityki Wspólnoty Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 otrzymał w ramach konkursu stuprocentowe dofinansowanie Wspólnot Europejskich na 17 miesięcy realizacji projektu – „Nowoczesne działania proekologiczne na terenach górniczej eksploatacji węgla kamiennego”. W ramach programu, w pierwszym roku dwie grupy naszych uczniów pojechały na staże do Niemiec, do miejscowości Stuttgart, a w roku następnym kolejna grupa udała się do Chemnitz. Projekt zakończono w grudniu 2007.

W 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w otwarto klasę Liceum Ogólnokształcącego z projektem edukacyjnym „Klasa mundurowa”.

Była ona odpowiedzią na potrzeby edukacyjne młodzieży i uczniów szkół z terenu gminy Knurów i gmin ościennych należących do Powiatu Gliwickiego. Uczestnicy tego projektu, czyli uczniowie tych klas to kuźnia kadr dla wojska, policji straży pożarnej i granicznej. Od początku swojego istnienia „młodzież w mundurach wpisała się w krajobraz miasta jak szyby kopalniane”- są to słowa jednego z mieszkańców Knurowa. Słowa te najlepiej oddają fakt, że młodzież w żołnierskich mundurach, podobnie jak szyby kopalniane, stała się symbolem i wizytówką miasta. W roku szkolnym 2018/2019 otwarta została klasa Liceum Ogólnokształcącego z projektem edukacyjnym „Ratownictwo Medyczne” — jest to jedyna w Polsce klasa, która otrzymała patronat Polskiego Czerwonego Krzyża. Aktualnie Zespół tworzą trzy typy szkół:

Technikum nr 2, kształcące w zawodach technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej; – II Liceum Ogólnokształcące realizujące trzy projekty edukacyjne:

„Klasa Mundurowa”, Ratownictwo Medyczne” oraz „Kosmetyka i Wizaż”;

Branżowa Szkoła Pierwszego stopnia, kształcąca w zawodach rzemieślniczych tj. fryzjer, kucharz, cukiernik oraz dla branży górniczej w zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektryk.

Od początku swojego istnienia szkoła kształci uczniów na potrzeby górnictwa, kultywując tym samym związane z nim tradycje. Uczniowie w mundurach górniczych zapraszani są do przedszkoli, szkół i innych instytucji na terenie miasta oraz Powiatu. Szkoła ściśle współpracuje również z Politechniką Śląską w Gliwicach. Wielu absolwentów kontynuuje tam edukację. W 20101′. szkoła otrzymała od Politechniki Śląskiej „Medal Zasłużony dla Politechniki z okazji 60-lecia istnienia Wydziału Górnictwa i Geologii”.

Absolwenci Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia, uczący się w zawodach rzemieślniczych to pracownicy małych i średnich firm funkcjonujących na terenie miasta. Warty podkreślenia jest fakt, że w klasach tych uczą się również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osoby niepełnosprawne ruchowo dla których dostosowany jest budynek — winda, podjazd dla wózków.

Uczniowie uczestniczą w różnych obszarach funkcjonowania miasta i regionu, wykazując różne formy aktywności społecznej. Co roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie współorganizują obchody Knurowskich Dni Integracji, jak również Dni Knurowa oraz inne ważne wydarzenia lokalne.

Obecność uczniów w mundurach podnosi rangę i uświetnia uroczystości regionalne, państwowe, kościelne m.in. Święto Odzyskania Niepodległości. W 2017 r. na zaproszenie Wojewody Śląskiego, uczniowie Zespołu uczestniczyli w uroczystościach związanych z przyjazdem do Polski Wojsk NATO, a w 2019 r. wraz ze szwadronem konnym 3 Pułku Ułanów Śląskich w obchodach odzyskania niepodległości w Katowicach. Był to niewątpliwie element promocji miasta. Za swoją działalność i współpracę szkoła otrzymała medal od Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach oraz medal z Ligi Obrony Kraju. Ponadto, od roku 2017 r. mundurowi z Knurowa trzykrotnie wygrali prestiżowy Turniej Klas Mundurowych, organizowany przez Akademię Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, otrzymując tytuł najlepszej szkoły mundurowej w Polsce.

Swoja postawą, zachowaniem młodzież Liceum kształtuje pozytywny wizerunek służb mundurowych. W 2018 r. szkoła zorganizowała Festyn Charytatywny o charakterze militarnym.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zaangażowani są w działalność wolontariatu. Uczestniczą w różnego rodzaju akcjach charytatywnych w mieście, np. w zbiórce żywności dla Caritas, „Szlachetnej Paczce” oraz różnego rodzaju przedsięwzięciach charytatywnych.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca szkoły z Polskim Czerwonym Krzyżem, której wynikiem było m.in. otwarcie Klasy Ratowniczej. W ramach tej współpracy uczniowie aktywnie uczestniczą jako wolontariusze w zajęciach dla dzieci ze Świetlicy Wsparcia Dziennego. Współorganizowali dwie plenerowe wigilie dla mieszkańców Knurowa, jak również imprezę mikołajową dla dzieci z różnych środowisk miasta. Dwukrotnie zorganizowali Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca jako pokaz udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Knurowa.

Warto podkreślić, że uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie rozsławiają miasto na terenie kraju i poza jego granicami praktycznie we wszystkich dziedzinach życia — w sporcie, kulturze, medycynie, duchowieństwie, gospodarce, samorządzie i w wielu innych dziedzinach życia— m.in. jako reprezentanci Polski w różnych dyscyplinach sportowych, jako misjonarze, ratownicy medyczni, społecznicy, pracownicy samorządowi. Wielu z nich piastowało funkcję radnych naszego miasta.

Działalność Zespołu Szkół Zawodowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioletni, a w szczególności ostatniej dekady stanowi świadectwo pracy i pasji jaką jest edukacja i wychowywanie młodzieży, w duchu rozwijania wrażliwości społecznej i moralnej. Oferta szkoły odpowiada na potrzeby rynku pracy, czego dowodem są m.in. absolwenci, którzy uzyskali zatrudnienie na kopalni „Ruch Knurów-Szczygłowice”, jak i u innych pracodawców. Udział w różnego rodzaju przedsięwzięcia, sukcesy uczniów oraz aktywność społeczna to owoc nowoczesnych metod nauczania zawodowego, jak i ogólnokształcącego, rozwijającego szacunek do wiedzy, rozwoju oraz praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności.

MENNICA GÓRNOŚLĄSKA KNURÓW 

Misją Mennicy Górnośląskiej z siedzibą w Knurowie jest promowanie miejsc, zabytków, firm i ludzi tworzących historię oraz dziedzictwo tej Ziemi. Numizmaty wybite w czasie 10 letniej działalności pozwalają wyzwolić dumę z historycznych dokonań i pozytywną energię wśród mieszkańców.

Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego i Kręg Barbar cieszy, że mennica Górnośląska wybiła numizmaty upamiętniającą tradycje górnicze, kulturę i wartości cywilizacyjne Górnego Śląska, jest mennicą edukacyjną. Wykonano 10 numizmatów z wizerunkiem Świętej Barbary,a  dla upamiętnienia jubileuszy kopalń na numizmatach przedstawiono sylwetki szybów kopalnianych.

Szczególnie upamiętniono Knurów, ukazując trzy św. Barbary z knurowskich cechowni oraz sylwetki knurowskich szybów upamiętniono 200-lecie szkoły nr 1,50-cio lecie nadania Praw Miasta Knurów oraz przyjęcia św. Barbary za Patronkę Miasta.

Pokazano kościół św. Cyryla  i Metodego, drewniany kościół św. Wawrzyńca z Knurowa oraz upamiętniono Piękną Madonnę z Knurowa, Matkę Pięknej Miłości.

Dla Klubu sportowego Concordia Knurów wybito numizmat.

Sport był zawsze ważny dla mieszkańców dlatego wybito też numizmaty dla klubów sportowych; Górnika Zabrze ( 3 numizmaty), Piasta Gliwice, LKS Wilki Wilcza.

Dla podkreślenia wartości kulturowych i cywilizacyjnych śląska w cyklu szlakiem Architektury drewnianej przedstawiono 10 kościółków drewnianych z powiatu i województwa (m.in. Żernica, Wilcza, Poniszowice).

Na numizmatach ukazano też postacie wybitnych ludzi, Konstantego Wolnego, Kardynała Augusta Hlonda, Jana Sławika, Jana II Sobieskiego oraz Błogosławionego Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II, Świętego Maksymiliana Kolbego.

Upamiętniono jubileusze takich miast jak Kalwaria Zebrzydowska, Siemianowice Śląskie, Orzesze. w ramach współpracy wykonano numizmaty dla Muzeum Kopalni Wujek, a przy współpracy z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach wydano pamiątkowy numizmat upamiętniający 100 rocznicę Powstań Śląskich.

Ostatnio Mennica włączyła się w akcję charytatywną dla Franka Surdela i wybiła numizmat z Jego podobizną i nominałem ” 1 FRANEK KNUROWSKI”, który to numizmat wręczany będzie jako cegiełka dla sponsorów.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here