Knurów: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

0
610

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 5 marca br.(czwartek) o godz. 15.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będą dwa projekty uchwał Rady Miasta Knurów w sprawie przyjęcia istotnych dla polityki społecznej miasta strategii:

Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022
Obowiązek opracowania i corocznego uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program określa politykę lokalną wobec występujących problemów alkoholowych na terenie gminy, stanowiąc kontynuację prowadzonych w latach ubiegłych działań.

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem, który opracowywany jest w oparciu o założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl zasad przyjętych w powyższej ustawie, każda gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Program służyć ma wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektów uchwał na sesję Rady Miasta Knurów.

Pod poniższym linkiem dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektami uchwał: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=32024&idmp=507&r=r

 

info: knurow.pl