Knurów: Informacja Prezesa Zarządu LWSM w Knurowie.

0
1178

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY SPÓŁDZIELCY

Ostatni rok, a właściwie lata, są bardzo trudne dla nas wszystkich. Wydarzenia które nas dotknęły, pandemia, wojna na Ukrainie i inne powodują że jako społeczeństwo ubożejemy i ciągle dotykani jesteśmy wzrostem cen energii, paliw i innych niezbędnych do życia artykułów. To oczywiście powoduje, że boimy się o naszą przyszłość, stajemy się bardziej nerwowi i wokół siebie szukamy winnych tej sytuacji. Dlatego też apelujemy do Państwa o rozsądek i rozwagę w ocenie sytuacji i podejmowaniu decyzji.
Dla jasności sytuacji pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że spółdzielnia ma wpływ tylko na kilka składników opłat ponoszonych przez naszych mieszkańców.
• Opłaty za prąd, gaz, ciepło dostarczane do naszych budynków, łącznie z ciepłą wodą użytkową, wywóz odpadów komunalnych, wodę i ścieki, podatki od gruntów, ustalane są przez dostawców lub wykonawców albo centralnie przez organy władzy państwowej lub samorządowej. Spółdzielnia mieszkaniowa w tych przypadkach jest jedynie pośrednikiem, który pobiera pieniądze i całość przekazuje właściwym instytucją. Dodatkowo w tym przypadku ponosi jeszcze koszty obsługi, pobierania i przekazywania opłat, informowania mieszkańców o zmianach opłat, które nie są rekompensowane w żaden sposób.
• Kolejne opłaty tylko w niewielkim stopniu zależne od spółdzielni to opłaty za funkcjonowanie domofonów, utrzymanie czystości na klatkach schodowych. W tym przypadku to zarząd spółdzielni jedynie wyszukuje firmy obsługujące, negocjuje z nimi wysokość opłat i dopiero po akceptacji przez mieszkańców ustalonych opłat zawiera umowy i nadzoruje ich realizację. Całość pobieranych opłat od mieszkańców przekazywana jest firmom obsługującym.
Opłaty na które spółdzielnia ma realny wpływ to fundusz remontowy i opłata eksploatacyjna.
• Wysokość stawki na fundusz remontowy uzależniona jest od ilości i konieczności prowadzonych, planowanych prac remontowych. Oczywiście duży wpływ na wysokość stawki mają tu ceny materiałów oraz koszty robocizny. Jak Państwo zapewne wiedzą realizacja planów remontowych i wykorzystanie funduszu remontowego w każdym roku jest szczegółowo przedstawiana i omawiana.
• Opłata eksploatacyjna to środki z których pokrywane są koszty utrzymania czystości na terenach spółdzielni (tzw. gospodarskie utrzymanie), pielęgnacja zieleni, koszenie trawników, całodobowe pogotowie techniczne, przeglądy kominiarskie, gazowe i inne. To też szeroko pojęta obsługa mieszkańców, koszty organów spółdzielczych, koszty pracownicze, ubezpieczenia mienia, obsługi prawnej i wszelkich innych ponoszonych przez spółdzielnię kosztów.

Zapewniam Państwa, że zarząd spółdzielni podejmuje liczne działania mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania spółdzielni. Mamy też nadzieję, że mimo pojawiających

się w ostatnim czasie negatywnych głosów, widzą Państwo i są tego świadomi, iż nasza spółdzielnia jest dobrą spółdzielnią, dbającą o interesy mieszkańców oraz zasoby mieszkaniowe, zaspakajającą potrzeby mieszkańców. Niejednokrotnie nasze zasoby wskazywane były jako wzór do naśladowania przez inne spółdzielnie, a tereny zarządzane przez spółdzielnie pozytywnie wyróżniają się na tle naszego miasta. Tym samym trudno zgodzić się z poglądem, że spółdzielnia to tylko samo zło. Oczywiście zawsze jest wiele do zrobienia, poprawienia funkcjonowania niektórych komórek czy też zmiany niektórych regulacji. Zarząd spółdzielni to widzi i podejmuje w tym zakresie działania, których efekty mamy nadzieję w niedługim czasie będą widoczne. Proszę zwrócić uwagę, że zarząd spółdzielni w obecnym składzie, funkcjonuje dopiero kilka miesięcy. Jak dobrze wiemy, zmiany, a szczególnie zmiany organizacyjne wymagają czasu i o ten czas prosimy.
Wiemy również o inicjatywach naszych mieszkańców dotyczących zmian statutowych, ponieważ czynnie w nich uczestniczymy. Inicjatywa z pewnością jest cenna, zmierzająca do wymiernych oszczędności i zarząd spółdzielni z pewnością się jej nie sprzeciwia. Być może sposób dążenia do proponowanych zmian mógłby być trochę inny, w naszej ocenie mniej kosztowny, niemniej jednak sama inicjatywa słuszna.
Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że w lutym 2023 r. odbędzie się Walne Zgromadzenia naszej spółdzielni dotyczące zmian statutowych. Jakie będą ostateczne propozycje zmian, tego na dzień dzisiejszy nie wiemy i nie chcemy się w tym miejscu do tego odnosić. PRAGNIMY JEDYNIE, po raz kolejny ZAPELOWAĆ DO PAŃSTWA o rozwagę i rozsądek. Oczywiście zachęcam wszystkich członków naszej spółdzielni do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prosimy o wnikliwe przeanalizowania wszystkich propozycji poddawanych pod głosowanie, wzięcie pod uwagę dotychczasowych osiągnięć spółdzielni, skutków na przyszłość i podjęcia decyzji zgodnie z własnym przekonaniem, nie słuchając podszeptów i nacisków innych osób.
Przy tej okazji zwracamy również uwagę na udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania podczas Walnego Zgromadzenia. Udzielone pełnomocnictwo jest pełnomocnictwem imiennym, co oznacza że każdy udzielając pełnomocnictwa winien być świadom komu, jakiej konkretnie osobie udziela pełnomocnictwa i w jakim zakresie. Podobnie osoba przyjmująca pełnomocnictwo musi wiedzieć i być świadoma kogo reprezentuje i w jaki zakresie. Inne działanie w zakresie udzielania pełnomocnictw jest niezgodne z przepisami prawa i może skutkować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
Na zakończenie jeszcze raz zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie trudnej sytuacji, nie kierowanie się emocjami i podejmowanie decyzji dla dobra wszystkich naszych mieszkańców.

Wojciech Kołodziej w imieniu Zarządu LWSM Knurów