Knurów: Budynek przy ul. Dworcowej 38A idzie pod „młotek”

0
1757

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Knurów informuje, że  w dniu 21.12.2021 r. o godz.: 10:00
w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej (I piętro)
przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości, położonej przy ul. Dworcowej 38 A w Knurowie

obejmującej:
1) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek o numerach 2143/10,
2143/12, 2143/13;
2) prawo własności zabudowanych działek o numerach 2143/2, 2144/2, 2148/2,
2156/2, 2173/2;
3) prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki
nr 2173/3 (stanowiącej obecnie parking).

fot. Agnieszka Łyko

I. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego jest zabudowana obiektem
biurowo – usługowym, parkingiem nieruchomość położona w Knurowie przy ul. Dworcowej, stanowiąca działki nr: 2143/10 o pow. 0,0545 ha, 2143/12 o pow. 0,0723 ha, 2143/13 o pow. 1,0075 ha oraz 2143/2, 2144/2, 2148/2, 2156/2, 2173/2, 2173/3 o łącznej pow. 0,8491 ha. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 2 km od ścisłego centrum miasta. Bliskie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tory kolejowe, obiekty sportowe Concordii Knurów oraz rondo stanowiące zjazd na autostradę A1. Od strony południowej nieruchomość sąsiaduje z terenami przeznaczonymi pod zabudowę usługowo –
produkcyjną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Dworcowej.
Przez nieruchomość przebiegają sieci: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa,
teletechniczna.
Dla działek 2143/10, 2143/12, 2143/13 prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00090759/9. Dział III i IV jest wolny od wpisów.
Dla działek 2143/2, 2144/2, 2148/2, 2156/2, 2173/2 prowadzona jest księga wieczysta
nr GL1G/00092045/5. Dział III i IV jest wolny od wpisów.
Dla działki 2173/3 prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00070908/3. Dział III i IV jest wolny od wpisów.
Budynek znajdujący się na omawianej nieruchomości składa się z dwóch części połączonych przejściem tzw. łącznikiem. W budynku usługowym znajduje się 95 lokali o łącznej pow. użytkowej 3374,41 m2.
Pierwsza część ma IV kondygnacje, druga część – II kondygnacje. Konstrukcja budynku jest żelbetonowa oraz tradycyjna z cegły silikatowej. Stropodach wykonany jest z prefabrykowanych płyt korytkowych.
Budynek jest ocieplony styropianem na elewacji siding. Okna w budynku PCV oraz drewniane. Drzwi wejściowe stalowe, drewniane oraz aluminiowe. Drzwi w środku płytowe i drewniane. Tynki w środku cementowo -wapienne pomalowane farba emulsyjną, w pomieszczeniach sanitarnych częściowo położone płytki ceramiczne. Na podłodze lastrico oraz płytki ceramiczne. Instalacje w budynku to: wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna, ogrzewania centralnego wodnego z lokalnego źródła ciepła (kocioł na paliwo gazowe). Budynek wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych, w celu podniesienia standardu użytkowego.
Działka nr 2173/3 zagospodarowana jest jako parking.
W budynku znajduje się 48 działających firm, które mają podpisane umowy najmu z Zarządcą budynku, tj. Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji. Przyszły Nabywca ma możliwość wglądu do poszczególnych umów najmu. Najemcy posiadają podpisane umowy najmu na czas nieokreślony, z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Na działce nr 2143/2 zlokalizowane jest urządzenie infrastruktury technicznej, tj. przepompownia ścieków PS – 03, będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11, ustanawiana jest obecnie służebność przesyłu na rzecz PWiK sp. z o.o., polegająca na ustanowieniu pasa służebności, zajętego pod przepompownię ścieków oraz na 1/8 ustanowieniu pasa służebności o szerokości 3,00 m, obejmującego obsługę komunikacyjną – zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Na terenie działek nr 2143/2, 2144/2, 2148/2, 2156/2, 2173/2, 2173/3, 2143/10, 2143/12, 2143/13 planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) na zlecenie PWIK sp. z o.o., koncepcja została stworzona przez Biuro Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej HYDROSAN sp. z o.o. – na mapie zaznaczono kolorem projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej. Według informacji uzyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to lipiec 2022 r. Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej przedstawiono na załączonej mapie Załącznik nr 2.
Obecnie ustanawiana jest służebność przesyłu w związku z planowaną budową urządzeń
kanalizacji sanitarnej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą
w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11, polegająca na prawie korzystania w oznaczonym zakresie
z nieruchomości, obejmującej ww. działki, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

II. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Dworcowej zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXXVII/536/13 z dnia 18.09.2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 26.09.20213 r. poz. 5814, ww. działki zlokalizowane przy ul. Dworcowej w Knurowie, przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej – symbol planu 4U:
1) Przeznaczenie podstawowe:
usługi nieuciążliwe (działalność usługowa i drobna wytwórczość oraz rzemiosło, jako działalność gospodarcza, w tym usługi hotelarskie oraz usługi publiczne, której uciążliwość pozostaje na poziomie skutków związanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej, a ponadto jej zasięg niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie przekracza granic posiadanej nieruchomości oraz nie narusza prawa osób trzecich).
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) infrastruktura techniczna,
b) wewnętrzna komunikacja i parkingi, w tym zadaszone,
c) zieleń urządzona,
d) zieleń izolacyjna.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik nr 3.

III. CENA WYWOŁAWCZA I WYSOKOŚĆ WADIUM
Cena wywoławcza wynosi: 5.088.472,00 zł
Wysokość wadium: 255.000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT,
według stawki odpowiedniej do zagospodarowania poszczególnych działek.

IV. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów przy
ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 38A w Knurowie – do dnia 14.12.2021 r. do godziny 15:30 zawierające:
– pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania, a także numeru kontaktowego jak również wskazaniem nieruchomości której dotyczy
zgłoszenie;
– oświadczenie o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium;
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu oraz treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;
– stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej uczestnika przetargu, lub pełnomocnictwo od współmałżonka, jeżeli nie ma możliwości uczestniczenia w przetargu – szczegóły w pkt. IV. 2, 3 i 4.
–w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 2/8 o Działalności Gospodarczej, ewentualnie w zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu należy wskazać numer KRS lub NIP.
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) w wysokości 255.000,00 zł w terminie do 14.12.2021 r. na konto Urzędu Miasta Knurów nr: 39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem „Wadium – dot. nieruchomości przy ul. Dworcowej 38A w Knurowie ”:
Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Knurów.
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– w uzasadnionym przypadku konieczności zmiany osób reprezentujących uczestnika przetargu – stosowne pełnomocnictwo.
2. W przypadku reprezentacji osób fizycznych do dokonywania czynności przetargowych należy przedłożyć pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z potwierdzonym notarialnie podpisem jak również dopuszcza się sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów.
3. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenie dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej.

4. W przypadku reprezentacji osób prawnych konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub jeżeli upoważnienie wynika wprost z załączonego dokumentu np. wypisu z KRS należy podać dane osoby, która będzie występować w imieniu uczestnika przetargu.
5. Do przetargu mogą zostać dopuszczone podmioty zamierzające nabyć nieruchomości na
współwłasność. W powyższym przypadku warunki opisane szczegółowo w pkt IV.1. muszą zostać spełnione przez wszystkie strony zainteresowane uczestnictwem w przetargu, a także za wpłatę wadium odpowiadają solidarnie wszyscy zainteresowani.

V. SPOSÓB I TERMIN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI
1. Przyszły Inwestor zobowiąże się do wykonania zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami w zakresie ochrony przed hałasem przy realizacji usług.
2. Na etapie prac projektowych Inwestor uzyska pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych (UA) w zakresie rozwiązań dotyczących:
•zagospodarowania terenu, przy uwzględnieniu zagospodarowania sąsiedniej zabudowy jak
i istniejącej infrastruktury technicznej,
•wyglądu zewnętrznego elewacji, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
•formy i typu zieleni urządzonej wraz z miejscami postojowymi i wewnętrzną komunikacją,
zapewniającą dojazd do przepompowni, na rzecz której zostanie ustanowiona służebność.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu określają wysokość budynku i budowli maksymalnie do 20,0 m. Wskaźnik zabudowy dla terenu omawianej nieruchomości wynosi maksymalnie 70 % powierzchni.
4. Przyszły Inwestor zapewni miejsca postojowe wraz z wewnętrzną komunikacją dla użytkowników stałych i korzystających z usług okresowo, zgodnie z §15 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów – Załącznik nr 3.
5. Przy realizacji inwestycji zabrania się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury, w tym komunikacyjnej.
6. Zakazuje się budowy ogrodzeń betonowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a także umieszczania 3/8 nośników reklamowych i szyldów na budynkach w sposób nieuporządkowany, na różnych wysokościach i o różnej wielkości, przesłaniających detale architektoniczne. Szczególną uwagę zwraca się na zakaz lokalizacji reklam skierowanych do uczestników ruchu drogowego autostrady A1, w tym również reklam świetlnych, w szczególności o zmiennej treści oraz lokalizacji ledowych reklam, o pow. przekraczającej 2,0 m2, w odległości mniejszej niż 100 m od linii rozgraniczającej tereny przeznaczone pod drogi.
7. W miejscowym planie zagospodarowania dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy, o ile inne ustalenia planu nie stanowią inaczej.
8. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania budynków
znajdujących się częściowo lub w całości poza terenem ograniczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy.
9. Place gospodarcze do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych winny być ogrodzone i zadaszone z towarzyszącą zielenią izolacyjną, a przy ich realizacji należy stosować materiały harmonizujące lub użyte jako wykończeniowe budynków zlokalizowanych na działce. W zakresie gospodarki odpadami ustala się możliwość wyznaczenia zadaszonego i obudowanego miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów wspólnego dla kilku budynków lub działek. Nabywca jest zobowiązany do segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta.
10. Ustala się zakaz:
•lokalizacji punktów zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu,
•magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej na
otwartych przestrzeniach.

11. Na obszarze nieruchomości znajdują się sieci uzbrojenia terenu, tj.: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna. Nabywca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do podziemnej infrastruktury właścicielom przedmiotowych urządzeń, w przypadku usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów i konserwacji czy modernizacji urządzeń lub innych niezbędnych działań na sieciach.
12. Nabywca zapewni dostawę poszczególnych mediów:
•do celów grzewczych: potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o różne nośniki energii ciepła, z dążeniem do zaopatrzenia ze źródeł zorganizowanych zdalaczynnych. Dopuszcza się indywidualne źródła ciepła, zasilane gazem, olejem napędowym, energią elektryczną, lub odnawialnymi źródłami ciepła;
•w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się, że podstawowym źródłem jest istniejąca sieć gazowa, z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy sieci gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w oparciu o stację redukcyjno – pomiarową gazu;
•sieć energetyczna: podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną są istniejące
i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne. Realizacja nowych linii średniego
i niskiego napięcia jest dopuszczana jako kablowa, znajdująca się w gruncie, z możliwością
modernizacji istniejącej sieci napowietrznej. Plan zagospodarowania dopuszcza również budowę nowych stacji transformatorowych, w tym wbudowane w obiekty budowlane. Dopuszcza się realizację przyłączy do nowo realizowanych budynków wyłącznie jako kable w gruncie;
•sieć wodociągowa: Nabywca winien wystąpić o zapewnienie dostawy i odprowadzania mediów – do Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie, ul. Szpitalna 11.
W bilansie zapotrzebowania na wodę oraz przy projektowaniu sieci, należy uwzględnić pokrycie zapotrzebowania w wodę na cele bytowe – gospodarcze z sieci wodociągowej,
z dopuszczeniem realizacji nowej sieci oraz przebudowę lub rozbudowę sieci, dodatkowo należy uwzględnić zapotrzebowanie na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową;
•odprowadzanie ścieków: nakazuje się zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych. Docelowo przewiduje się odprowadzanie ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Przyjęty sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a w szczególności powodować nawodnienia gruntów 4/8 sąsiednich;
•sieć telekomunikacyjna – Nabywca wybierze dowolnego operatora w zależności od swoich
potrzeb. Urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej i bezprzewodowej należy
lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych
niekolidujących z innymi ustaleniami planu.
13. Na terenie działki nr 2143/2 zlokalizowane jest urządzenie infrastruktury technicznej,
tj. przepompownia ścieków PS – 03, będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11, ustanawiana jest obecnie służebność przesyłu na rzecz PWiK sp. z o.o., polegająca na ustanowieniu pasa służebności, zajętego pod przepompownię ścieków oraz na ustanowieniu pasa służebności o szerokości 3,00 m, obejmującego obsługę komunikacyjną.
Dodatkowo przy projektowaniu innych obiektów należy zachować odległość min 2,5 m od skrajni przewodów i studzienek kanalizacji sanitarnej oraz 1,5 m od skrajni przewodów wodociągowych – Załącznik nr 1.
14. Na terenie działek nr 2143/2, 2144/2, 2148/2, 2156/2, 2173/2, 2173/3, 2143/10, 2143/12, 2143/13
planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) na zlecenie PWIK sp. z o.o., koncepcja została stworzona przez Biuro Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej HYDROSAN sp. z o.o. – na mapie zaznaczono kolorem projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej. Według informacji uzyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to lipiec 2022 r. Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej przedstawiono na załączonej mapie Załącznik nr 2.
Obecnie ustanawiana jest służebność przesyłu w związku z planowaną budową urządzeń kanalizacji sanitarnej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11, polegająca na prawie korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości, obejmującej ww. działki, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.
15. Przyszły Nabywca może wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Katowicach o lokalizację zjazdu z ronda przez działki nr 2143/8 i 2143/9, będące własnością Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, do nowo zakupionych działek nr 2143/13, 2143/12, 2143/10 celem ich skomunikowania z ul. Dworcową. Trybem dla rozstrzygnięcia przez zarządcę drogi możliwości budowy zjazdu jest wydanie decyzji administracyjnej po złożeniu wniosku przyszłego Właściciela. Wniosek taki podlega głębokiej analizie przez zarządcę drogi, aby móc zebrać wyczerpujący materiał dowodowy pozwalający na wydanie rozstrzygnięcia z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa.
W wydawanej decyzji określane są również parametry techniczne dla budowanego zjazdu,
wynikające m.in. z rodzaju i charakteru działalności gospodarczej, którą przyszły Nabywca planuje prowadzić na nowo nabytych działkach – Załącznik nr 4.
16. Nadmiar ziemi, nagromadzający się w czasie realizacji inwestycji Nabywca winien na własny koszt, sukcesywnie w ramach postępu prac wywozić poza teren inwestycji.
17. Zagospodarowanie nieruchomości nie może powodować potencjalnego uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, a ewentualne nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej winny być wykonane przy zachowaniu odpowiednich odległości od ww. istniejących i projektowanych sieci. Wszelkie prace w pobliżu infrastruktury technicznej uzgodnić z ich właścicielami.
18. Ustala się termin zagospodarowania terenu na okres 4 lat od daty przeniesienia własności
nieruchomości na Nabywcę. Za zagospodarowanie terenu rozumie się zrealizowanie stanu
surowego zamkniętego budynku (wykonanie ścian konstrukcyjnych budynku wraz z pokryciem
dachu, ze wszystkimi obróbkami blacharskimi, montaż rynien, montaż stolarki zewnętrznej,
ocieplenie elewacji wraz z kolorystyką) oraz wykonanie prac związanych z ukształtowaniem terenu, wykonaniem układu komunikacji wewnętrznej, podłączeniem sieci i urządzeń uzbrojenia terenu. Za niedotrzymanie ww. terminu Gmina Knurów zastrzega sobie karę umowną w wysokości 500.000,00 zł, płatną na pierwsze żądanie Gminy w terenie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Możliwość naliczenia przez Gminę Knurów kary umownej zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży.
19. Ustala się termin 5 lat od daty sprzedaży jako maksymalny termin oddania obiektu do użytkowania.
Za oddanie obiektu do użytkowania rozumie się zakończenie inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Za niedotrzymanie ww. terminu Gmina Knurów zastrzega sobie karę umowną 5/8  w wysokości 100.000,00 zł, płatną na pierwsze żądanie Gminy w terenie 7 dni od daty otrzymania  wezwania do zapłaty. Możliwość naliczenia przez Gminę Knurów kary umownej zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży.
20. Potwierdzeniem zakończenia inwestycji jest złożenie w powyższym terminie zawiadomienia
skierowanego do Urzędu Miasta Knurów poprzez Biuro Podawcze bądź listownie wraz
z dołączonymi kserokopiami dokumentów potwierdzającymi możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu, wydanych przez właściwy organ zgodnie z art. 54 lub 55 Prawa Budowlanego.
21. Możliwość naliczania przez Gminę Knurów kar umownych wskazanych w pkt V.18,19 zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży. Nabywca w akcie notarialnym zostanie zobowiązany do poddania się dobrowolnej egzekucji z tytułu ewentualnych kar, na podstawie artykułu 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2021. poz.1805).
22. W razie przeniesienia przez Nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie
i niezrealizowanie przez kolejnego (-ych) właścicieli nieruchomości we wskazanym terminie kara umowna ciąży nadal na pierwotnym Nabywcy. W umowie notarialnej Nabywca zobowiązany zostanie do poddania się dobrowolnej egzekucji z tytułu ewentualnych kar.
23. W przypadku kolizji urządzeń podziemnych i naziemnych oraz innych przeszkód mogących wystąpić w trakcie projektowania, realizacji i użytkowania inwestycji – wszystkie uzgodnienia, prace z tym związane oraz koszty – obciążą Nabywcę – inwestora (dotyczy to np. ewentualnej przekładki sieci, niezinwentaryzowanych sieci, pozostałości fundamentów, rozbiórka zasypanych zbiorników podziemnych itp.).
24. Nabywca zobowiąże się również do umożliwienia dostępu do istniejących sieci (urządzeń i instalacji) znajdujących się na nieruchomości w celu usuwania awarii, dokonywanych kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów, modernizacji itp.
25. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów z inwestycji, Nabywca (inwestor) winien uzyskać zgodę Prezydenta Miasta Knurów na ich usuniecie. Brak stosownego zezwolenia pociągnie za sobą konsekwencje karne za brak zgody na gospodarcze korzystanie ze środowiska.
26. Użytkowanie inwestycji wraz z zagospodarowaniem nie powinno naruszać interesów osób trzecich (np. pozbawiać możliwości korzystania z infrastruktury technicznej, zapewniać ochronę przed uciążliwościami powodującymi hałas, oraz ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby, zabezpieczyć teren w trakcie realizacji inwestycji).

VI. KOMISJA PRZETARGOWA.
1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezydent Miasta Knurów, który powołuje
Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej w celu wykonywania czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu.
2. Komisja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia.
3. Zasady postępowania członków Komisji:
a) komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku
z postępowaniem jako poufne,
b) komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobro Gminy Knurów,
c) w postępowaniu członkami Komisji nie mogą być osoby, które:
– pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, uczestniczących w przetargu,
– pozostają z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym bądź faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, 6/8
d) w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek z uczestników przetargu, jest on zobowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu przetargowym.

VII. PRZETARG.
1. Przetarg odbędzie się w obecności uczestników przetargu, w terminie i miejscu podanym w Ogłoszeniu o przetargu.
2. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość.
3. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny nieruchomości. Wadium od pozostałych uczestników przetargu zwraca się (bez odsetek) niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni licząc od dnia jego zamknięcia. Zwrotu wadium w powyższym terminie dokonuje się również w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przypadku podmiotów zagranicznych, które nie uzyskają zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wadium zostanie zwrócone a przetarg zostanie unieważniony.

VIII. PROTOKÓŁ Z PRZETARGU.
1. Z przeprowadzonego przetargu sporządzany jest protokół.
2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla
organizatora przetargu, a jeden dla nabywcy nieruchomości.
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba
wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.

IX. ZAWARCIE UMOWY.
1. Organizator przetargu zawiadomi podmiot, który wygra przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu – informacji o wyniku przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
2. Uczestnik, który wygrał przetarg, jest zobowiązany zapłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że za termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek sprzedającego nr 78 1560 1081 2121 0517 3581 0002, zaś brak zapłaty lub za zapłatę po tym terminie rozumie się jako uchylenie od zawarcia umowy sprzedaży.
3. Jeżeli podmiot, który wygra przetarg nie dokona wpłaty o której mowa w pkt. IX. 2 lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu dotyczącym zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz organizatora przetargu.
4. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca (opłaty notarialne, sądowe oraz za wypisy zawartej umowy).
5. Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy sprzedaży z podmiotem powstałym w wyniku przekształceń organizacyjno – prawnych oferenta wyłonionego jako nabywcy nieruchomości w przeprowadzonej procedurze przetargowej.
6. Po zawarciu umowy notarialnej nieruchomość zostanie przekazana nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie ustalanym indywidualnie z nabywcą. Stroną przekazującą w imieniu Gminy Knurów będzie Naczelnik lub wyznaczony pracownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
7. Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatku od nieruchomości naliczonego przez Wydział Finansów UM Knurów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Prezydent Miasta Knurów może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. W informacji zostanie podana przyczyna odwołania przetargu.
2. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do
Prezydenta Miasta Knurów.
3. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
4. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w pkt. X. 3 Prezydent Miasta Knurów wstrzymuje, do czasu jej rozpatrzenia, dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
5. Prezydent Miasta Knurów może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności
przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa UM Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. 32 339 22 27.

PREZYDENT MIASTA
ADAM RAMS

 

 

Załączniki