WYDŁUŻONY TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW”

 

W odpowiedzi na liczne prośby telefoniczne, mailowe oraz listowne Komenda Główna Policji, jako organizator konkursu, podjęła decyzję o wydłużeniu i ustaleniu ostatecznego terminu nadsyłania prac konkursowych do dnia 8 marca 2019 roku. Jednocześnie z uwagi na znaczną ilość prac wpływających na konkurs, uprzejmie informujemy, że jego rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15 marca br.

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie, gdyż już niecały miesiąc pozostał, by nadesłać prace na konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

kat. I – wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
kat. II – wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 8 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca br.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: wps.bprew@policja.gov.pl