GOPS zatrudni pracownika socjalnego

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNONTOWICACH POSZUKUJE KANDYDTA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe:
2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
3. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
4. dyplom ukończenia do 31.12.2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Ponadto:
1. Posiada obywatelstwo Unii Europejskiej.
2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność, tj.: osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Prawo jazdy kat. B oraz samochód, który może być użytkowany do celów służbowych.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Curriculum vitae.
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe.
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (po zatrudnieniu konieczny będzie oryginał zapytania o udzielenie informacji o osobie).
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
6. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb związanych z rekrutacją z klauzulą o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. 2018, poz. 1000 /oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn. zm./.

Przedmiotowe dokumenty można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowice

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach
Irena Jabłonka

Info: GOPS Ornontowice