GliwiceInformacje

Gliwice: Usługi sąsiedzkie dla seniorów

Gliwiccy seniorzy będą mogli skorzystać z tzw. usług sąsiedzkich. Pilotażowy program, w ramach którego sąsiedzi będą pomagać starszym osobom ze swojej okolicy, dedykowany jest seniorom, którzy – ze względu na swój stan zdrowia – mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z bliskim, który ma podobny problem. Za podjęciem uchwały uwzględniającej nową formę wsparcia jednogłośnie zagłosowało 24 radnych obecnych podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Gliwice.

Realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach usługi sąsiedzkie to alternatywa dla usług opiekuńczych. Przysługiwać będą w wymiarze od 1 do 7 godzin tygodniowo i mogą stanowić uzupełnienie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Ich zakres i wymiar, a także okres i miejsce świadczenia ustalane będą w oparciu o ocenę sytuacji życiowej (w tym potrzeb) i samodzielności wnioskującego seniora oraz możliwości zapewnienia mu pomocy i opieki przez rodzinę.

Pomoc w ramach usług sąsiedzkich świadczona będzie odpłatnie – według stawki godzinowej (34,50 zł/h). W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie jednak częściowe lub całkowite zwolnienie seniora z odpłatności.

Całkowite zwolnienie z opłat może nastąpić gdy:

• z analizy budżetu domowego osoby lub rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
• wnoszona jest opłata za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
• w rodzinie występuje długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, poniesione zostały straty materialne w wyniku klęski żywiołowej, innych zdarzeń losowych lub nastąpiła śmierć członka rodziny.

Częściowe zwolnienie z opłat może nastąpić gdy:

• z analizy budżetu domowego osoby lub rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić pełnej odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
• więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych,
• świadczeniobiorca korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych.

Usługi sąsiedzkie realizowane będą ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Jak deklaruje gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej – w przypadku przekroczenia liczby środowisk zgłaszających zapotrzebowanie na tę formę wsparcia, projekt będzie finansowany ze środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie miasta.

Szczegółowe warunki korzystania z usług sąsiedzkich dostępne są w projekcie uchwały opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 32/335-97-14.

Info: UM Gliwice