PKM Gliwice coraz poważniej myśli o zakupie autobusów elektrycznych. Nie może się to odbyć bez uwzględnienia infrastruktury koniecznej do obsługi takich pojazdów, której brak w Gliwicach. Przewoźnik chce to zmienić i w tym celu zwrócił się on do wykonawców z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wybudowanie infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Zamówienie jest częścią projektu aplikującego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura, Środowisko 2014-2020.

Elektryczne plany

Inwestycja związana z budową infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów prowadzona będzie w trzech lokalizacjach:

1. zajezdnia autobusowa PKM, przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach,

2. końcowy przystanek na ul. Nowy Świat w Gliwicach,

3. końcowy przystanek na ul. Czapli w Gliwicach.

W miejscu planowanej inwestycji na terenie zajezdni autobusowej aktualnie znajduje się parking dla autobusów. W ramach planowanych prac część parkingu zostanie przebudowana w następujący sposób: zostanie wybudowana nowa stacja transformatorowa oraz zostaną wyznaczone miejsca do parkowania i ładowania autobusów. Przeznaczenie terenu nie zostanie zmienione, zaś obszar na którym będą prowadzone prace nie przekroczy 0,5 ha. Planowany zakres prac to:

– przystosowanie instalacji do zwiększonego poboru energii elektrycznej,

– budowa odcinka linii średniego napięcia od miejsca dostarczenia energii w ZK SN do stacji transformatorowej odbiorcy,

– budowa stacji transformatorowej z transformatorami o mocy wg potrzeb i przekładni 20/0,4kV oraz 6/0,4kV,

– budowa instalacji rozdzielczej, – przygotowanie linii kablowej zasilającej stację szybkiego ładowania o mocy 200 kW w miejsce wskazane przez zamawiającego,

– budowa złączy kablowych dla zasilenia 10 sztuk ładowarek wolnego ładowania o mocy 40 kW każda oraz doprowadzenie do nich zasilania,

– roboty rozbiórkowe terenu tj.: frezowanie istniejącej nawierzchni, demontaż płyt betonowych, demontaż trylinki,

– wykonanie warstw konstrukcyjnych,

– zbadanie stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej oraz w razie konieczności naprawienie lub wymiana na nowe zniszczonych odcinków kanalizacji,

– ułożenie nowej nawierzchni z konstrukcji rozbieralnej.

Z kolei na wskazanych przystankach autobusowych w ramach prac inwestycyjnych przygotowane zostaną punkty/rozdzielnie zasilające ładowarki szybkiego ładowania o mocy 200 kW, po jednej na każdym przystanku.

Zadania dla wykonawcy

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa opracuje kompletną, tj. pozwalającą rozpocząć, przeprowadzić i zakończyć całą inwestycję, dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą wybudowania infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów na terenie zajezdni oraz na dwóch przystankach końcowych.

Wykonawca będzie musiał opracować komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami co do przyłączy z TAURON Dystrybucja S.A.

Warunki zapytania Wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogą składać oferty do 15 marca. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Info: m.infobus.pl