GliwiceInformacje

Gliwice: Startuje Gliwicki Budżet Obywatelski 2025

Rusza kolejna, XII edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Wraz z nią nadchodzi czas na zgłaszanie przez mieszkańców nowych pomysłów związanych z rozwojem dzielnic lub miasta oraz dalszym poprawianiem jakości życia w Gliwicach. Nabór wniosków do GBO rozpoczyna się 22 lutego i potrwa do 14 marca 2024 roku. 

Jaka kwota na projekty?

Na GBO 2025 Gliwice przeznaczają 8 484 000 zł, z tego:

  • 7 484 000 zł to kwota na przewidziana na projekty realizowane w dzielnicach miasta,
  • 1 000 000 zł  przeznaczono na zadania ogólnomiejskie.

Kto może zgłosić projekt i jakie są zasady?

Każdy mieszkaniec Gliwic ma możliwość zgłoszenia projektu w budżecie obywatelskim. Należy jednak pamiętać, że do złożenia wniosku dzielnicowego jest uprawniony tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy. Natomiast zadanie ogólnomiejskie może zgłosić każdy gliwiczanin, ale w tym przypadku konieczne jest uzyskanie poparcia co najmniej 150 mieszkańców Gliwic (na formularzu papierowym lub elektronicznie, poprzez formularz, który będzie dostępny online na stronie internetowej decydujmyrazem.gliwice.pl).

Każdy może zgłosić maksymalnie dwa projekty, w tym jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy. Czas na składanie wniosków mija 14 marca, nie warto jednak czekać do ostatniej chwili.

Jakie kryteria powinien spełniać zgłaszany projekt?

Wachlarz zadań możliwych do realizacji jest bardzo szeroki. Można zgłaszać zadania inwestycyjne oraz tzw. „miękkie”, dotyczące przykładowo spędzania wolnego czasu. Warto znać podstawowe zasady:

  • realizacja projektów musi odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieścić się w kompetencjach samorządu miasta Gliwice i być możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego,
  • projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Gliwice i pozostających w jego władaniu,
  • projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi,
  • projekty po realizacji nie powinny generować kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania (np. zadania dotyczące monitoringu miejskiego często generują wysokie koszty utrzymania w latach kolejnych i z tego powodu, pomimo że sama realizacja mieści się w budżecie dzielnicy w danej kwocie, mogą nie zostać dopuszczone do realizacji),
  • projekty muszą być wykonalne technicznie, a za takie uznaje się propozycje, których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur,
  • w przypadku tzw. projektów miękkich (np. warsztatów, spotkań, różnego rodzaju zajęć sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych) warto zaproponować w opisie projektu grupę docelową, liczbę uczestników, sugerowany czas realizacji, liczbę i częstotliwość warsztatów, spotkań czy zajęć (w związku z upowszechnianiem w ramach GBO sfery życia lokalnego, projekty miękkie powinny być realizowane na terenie Gliwic),
  • projekty powinny uwzględniać potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami (np. z niepełnosprawnościami) oraz być ogólnodostępne, tzn. umożliwiać korzystanie z ich efektów przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców, a w przypadku projektów o ograniczonej liczbie uczestników – zakładać przeprowadzenie otwartej rekrutacji.

Jak złożyć wniosek?

To bardzo proste. Będzie można skorzystać z formularza elektronicznego na platformie DecydujMY razem! pod internetowym adresem decydujmyrazem.gliwice.pl, gdzie znajdzie się również poradnik dla wnioskodawców. Wnioski będzie można złożyć także papierowo, bezpośrednio w siedzibach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, w siedzibach Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także drogą pocztową, wysyłając wniosek na adres Centrum 3.0.

Podczas całego etapu naboru wniosków można skonsultować się z pracownikami Centrum 3.0, którzy chętnie pomogą i doradzą, jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek. Zachęcamy do kontaktu osobistego w siedzibie Centrum 3.0 przy ul. Jagiellońskiej 21 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00). Można skontaktować się również telefonicznie pod numerem 32/238-24-55.

Kiedy głosowanie?

Po zakończeniu naboru i oceny wniosków odbędzie się głosowanie, które w tej edycji zostanie przeprowadzone w terminie od 27 sierpnia do 19 września. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 15 października. Realizacja wybranych zadań nastąpi w 2025 roku.  

Zachęcamy do zgłaszania pomysłów. DecydujMY razem!

Info: UM Gliwice