Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gliwickiego,

Starostwo Powiatowe w Gliwicach funkcjonuje w stałych godzinach urzędowania z wyłączeniem bezpośredniej obsługi Szanownych Klientów.

My, urzędnicy i władze powiatu, również musieliśmy w większości pracować zdalnie, co w naturalny sposób ograniczało naszą wydajność, gdyż nie można przenieść urzędu do domu. Jednak po wprowadzeniu przez rząd pierwszego etapu poluzowywania ograniczeń 27 kwietnia 2020 roku wracamy w większości do pracy w siedzibie urzędu. Pozostają jeszcze ograniczenia proceduralne. Terminy załatwiania wielu spraw uległy zawieszeniu. Procedury spraw, które załatwiamy zostały utrudnione poprzez ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z klientem. W konsekwencji Starostwo Powiatowe nadal musi pozostać zamknięte dla klientów.

Jeśli jednak mieszkańcy naszych gmin potrzebują załatwienia sprawy z zakresu kompetencji powiatowych, to proponujemy następujące ścieżki kontaktu i dostarczania spraw do załatwienia w Starostwie Powiatowym:

– za pośrednictwem platformy e PUAP – link poniżej:

http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

– korzystając ze skrzynki podawczej przy wejściu do budynku Starostwa.

Nadal proponujemy także telefoniczny lub pisemny kontakt z naszym urzędem.

Prosimy o zrozumienie tej decyzji, podyktowanej zagrożeniem epidemicznym w Polsce.
O kolejnych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W razie nagłych i ważnych zdarzeń można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.

Wciąż bardzo prosimy o zachowanie spokoju i nieuleganie panice. Zalecamy przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny, w miarę możliwości pozostanie w domach i zastosowanie się do rządowych zaleceń. Prosimy o opiekę nad osobami starszymi, słabszymi, dziećmi i młodzieżą. Dbajcie też o własne zdrowie.

Pragniemy podkreślić, że ogromnie doceniamy dotychczasowe Państwa starania i kolejny raz dziękujemy personelowi medycznemu i wszystkim służbom z naszego terenu za dbałość o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy psychologicznej, informujemy, że Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne poprzez: telefon stacjonarny: 32 332 66 77, telefon komórkowy: 514 448 957 lub komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka). Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Na dzień 7 maja 2020 r. statystyki związane z koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 w Powiecie Gliwickim przedstawiają się następująco:
•    28 – aktualna liczba osób zakażonych; 49 – razem potwierdzonych przypadków
•    3 zgony
•    18 osób wyleczonych
•    275 osób objętych kwarantanną
.

W imieniu Zarządu Powiatu Gliwickiego
Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek

 

KOMUNIKAT O OGRANICZENIU FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH, POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO (PINB) I POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR) W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2.

Informujemy Szanownych Klientów, że z dniem 23 marca 2020 r. nastąpiło ograniczenie pracy urzędu, co ma bezpośredni wpływ na sposób załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, PINB i PCPR.

Budynek urządu jest zamknięty dla Klientów aż do odwołania. Prosimy o komunikowanie się ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach, PINB-em i PCPR-em drogą telefoniczną lub mailową w następujących godzinach:

– poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
– czwartek                              7.30 – 17.30
– piątek                                  7.30 – 13.30
W razie nagłych i ważnych zdarzeń można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.

Rekomendujemy korzystanie z elektronicznej drogi załatwiania spraw – informacja na ten temat umieszczona jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce E-URZĄD oraz na ePUAP. Można również posługiwać się tradycyjną pocztą. Regulowanie zobowiązań finansowych jest możliwe za pomocą płatności elektronicznych na numery kont podane na stronie internetowej urzędu.

Poniżej przypominamy dane teleadresowe:

Wydział Komunikacji i Transportu:
– rejestracja samochodów – 32 331 55 99
– prawa jazdy – 32 332 66 03
– Referat Transportu – 32 338 37 13
wkt@starostwo.gliwice.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76
wab@starostwo.gliwice.pl

Wydział Geodezji i Informacji  Przestrzennej
tel. 32 332 66 02 lub 32 332 66 28.
Zalecamy załatwianie spraw z zakresu geodezji i informacji przestrzennej on-line przez platformy E-PUAP, SEKAP lub przez Portal Interesanta w WEBEWID – Powiatowy System Informacji Przestrzennej na stronie www.starostwo.gliwice.pl – https://gliwicki.webewid.pl/. Sprawy można również zrealizować drogą pocztową lub e-mailowo (wymagany jest podpis elektroniczny) pod adresem wgi@starostwo.gliwice.pl.
Wykonawców prac geodezyjnych prosimy o składanie operatów z prac wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
tel. 32 331 69 26
rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl

Biuro Prasowe
tel. 32 332 66 65
biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl

Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego
tel. 32 332 66 93
brz@starostwo.gliwice.pl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
tel. 32 332 66 18
wes@starostwo.gliwice.pl
– Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
tel. 32 332 66 70
pcop@starostwo.gliwice.pl

Wydział Finansowy
tel. 32 231 08 23
wf@starostwo.gliwice.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 231 84 65
wgn@starostwo.gliwice.pl

Wydział Kontroli i Audytu
tel. 32 338 37 22
wka@starostwo.gliwice.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16
wos@starostwo.gliwice.pl

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
tel. 32 332 66 11
wok@starostwo.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 331 67 67
bok@starostwo.gliwice.pl

Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji
tel. 32 332 66 10
wri@starostwo.gliwice.pl
– Referat Rozwoju i Inwestycji
tel. 32 230 68 64
rozwoj@starostwo.gliwice.pl
– Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
tel. 32 332 66 51
zamowienia@starostwo.gliwice.pl
– Referat Promocji i Współpracy Partnerskiej
tel. 32 332 66 53
promocja@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki
tel. 32 332 66 38, 32 338 37 07
– Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – PCZK
tel. 510 138 137, tel. 32 332 66 39
pczk@starostwo.gliwice.pl
– Referat Informatyki
tel. 32 338 37 07
wzi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
tel. 32 332 66 40
wzs@starostwo.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 231 96 86
iod@starostwo.gliwice.pl

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO (PINB)
tel. 32 332 66 37
pinb.powgliw@op.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
tel. 32 332 66 16
pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

Równocześnie informujemy Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o naszych Mieszkańców uruchomiona została możliwość skorzystania ze zdalnej pomocy psychologicznej w PCPR w Gliwicach. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:
– telefon stacjonarny: (32) 332 66 77
– telefon komórkowy: 514 448 957
– komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka).
Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu

TERMINY  A STAN EPIDEMII – INFORMACJA DLA KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

REJESTRACJA POJAZDU/ ZGŁASZANIE ZBYCIA I  NABYCIA
W okresie od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dotyczące:
– obowiązku rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
– obowiązku zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

PRAWA JAZDY/ORZECZENIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii orzeczenia lekarskie oraz psychologiczne, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powyższe regulacje dotyczą również kierowców zawodowych.

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa powoduje trudności w załatwianiu spraw w wydziałach komunikacji. Obecnie urzędnicy odbierają bardzo dużą ilość telefonów i mailli z pytaniami mieszkańców. Ma to realny wpływ na tempo i sprawność załatwiania spraw. Ze względów bezpieczeństwa apelujemy, aby w okresie epidemii maksymalnie ograniczyć swoje wizyty w urzędach.

Przygotowaliśmy krótką informację na temat ścieżki postępowania w sprawach dotyczących Wydziału Komunikacji i Transportu:

•    Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu, czyli posiadające dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC (wcześniej zarejestrowane na terenie kraju) – nie trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu.

Jeśli jednak ktoś chce dokonać przerejestrowania, dokumenty wraz z wnioskiem o rejestrację  i potwierdzeniem należnej opłaty dokonanej drogą elektroniczną ( za samochód zakupiony         w Powiecie – 81 zł., poza Powiatem – 180,50zł.) należy spakować do opisanej koperty i wrzucić do urny znajdującej się w holu Starostwa Powiatowego albo przesłać pocztą. Pracownik skontaktuje się z państwem w dniu rejestracji i umówi się na osobisty odbiór pozwolenia czasowego i tablic. Prosimy podać numer telefonu w celu szybkiego kontaktu. Należy pamiętać jednocześnie, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest jego ubezpieczenie. Zgodnie ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw termin  nabycia, zbycia, rejestracji, okres wyrejestrowania został wydłużony do 180 dni;

•    Pojazdy nowe zakupione w salonie – w celu ich zarejestrowania należy przygotować wniosek o rejestrację z załączonymi oryginałami dokumentów oraz potwierdzeniem należnej opłaty dokonanej drogą elektroniczną (180,50 zł.),  spakować do koperty i wrzucić do urny znajdującej się w holu Starostwa Powiatowego albo przesłać pocztą. Pracownik skontaktuje się z państwem w dniu rejestracji i umówi się na osobisty odbiór pozwolenia czasowego i tablic. Prosimy podać numer telefonu w celu szybkiego kontaktu. Należy pamiętać jednocześnie, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest jego ubezpieczenie;

•    Odbiór dowodu rejestracyjnego  – nie ma konieczności odbioru dokumentów osobiście.        W przypadku otrzymania maila o możliwości odebrania dowodu rejestracyjnego należy przysłać pocztą pozwolenie czasowe i krótkie wyrażenie woli o przesłaniu dowodu na adres domowy. My tą samą drogą prześlemy dowód rejestracyjny.   Jednak posiadanie dokumentu nie jest konieczne i można go odebrać w terminie późniejszym. Przypominamy, że nie ma konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, ważne jest, aby w Centralnej Ewidencji Pojazdów widniała informacja o zarejestrowaniu pojazdu;

•    Jeżeli musi zostać dokonana  wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika,  zgłoszenie kupna (nabycia) lub sprzedaży pojazdu (zbycia) – należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP (wymagają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), jeśli nie ma takiej możliwości, spakować dokumenty i wrzucić je do urny znajdującej się w Starostwie lub należy wysłać wszystkie dokumenty pocztą tradycyjną (nie e-mail) na adres Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 – wówczas dowód rejestracyjny zostanie wysłany za potwierdzeniem odbioru na adres domowy mieszkańca. Warto  w dokumentach przesłanych do Starostwa podać swój numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. – pracownik skontaktuje się w wnioskodawcą. Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego można pobrać ze strony Starostwa;

•    Pojazdy sprowadzone z zagranicy –  Sposób postępowania z dokumentami jak wyżej. Opłata rejestracyjna za samochód – 256 zł;

•    Prawo jazdy – wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty albo bezpośrednio w Starostwie Powiatowym wrzucić do urny znajdującej się w holu  urzędu. W pierwszej kolejności urząd wydaje wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwia sprawy kierowców zawodowych (kwalifikacja zawodowa). Sposób załatwienia sprawy należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila;

•    Profil kandydata na kierowcę zostanie wydany po uprzednim złożeniu kompletnego wniosku za pośrednictwem jak wyżej. Bardzo prosimy o podanie na wniosku numeru telefonu w celu możliwości kontaktu ze strony urzędu.

Przypominamy też zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w czasie epidemii:
•    Wszelkie wnioski wraz z załącznikami składane mogą być wyłącznie:
środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (ePUAP, SEKAP), za  pośrednictwem Poczty Polskiej  oraz w wyznaczonym miejscu w holu budynku Starostwa Powiatowego;
•    Informacje w sprawach z zakresu Wydziału udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową na adres wkt@starostwo.gliwice.pl  (tą drogą nie można składać zeskanowanych wniosków z załącznikami. Można je jedynie skonsultować);
•    Odbiór dokumentów możliwy jest po telefonicznym ustaleniu terminu i godziny;
•    Informacja   na temat telefonów:
– rejestracja pojazdów:     32 332 66 04;    32 3315599
– prawo jazdy:         32 332 66 03; 32 332 66 05

– transport:            32 338 37 12;   32 338 37 13

Konto na uiszczenie opłaty za rejestrację  pojazdu i prawa jazdy – Rachunek bieżący Starostwa Powiatowego w Gliwicach:
98 1560 1081 0000 9040 0005 2062    

Konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – opłata skarbowa za wydanie decyzji, upoważnienia                         i zaświadczenia:
51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z klientami, sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej mogą być składane w formie podań za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów lub poprzez ePUAP.

Tak złożone podania będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych na podstawie przepisów k.p.a. w terminie 14 dni po zakończeniu epidemii. W tym czasie pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa będą dokonywać analizy złożonej elektronicznie dokumentacji, tak by móc załatwić sprawę możliwie szybko po dostarczeniu wymaganych oryginałów. Działania te dotyczą większości procedur :

•    wydania pozwolenia na budowę/rozbiórkę,
•    zmiany pozwolenia na budowę,
•    zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,
•    zgłoszenia rozbiórki,
•    zgłoszenia z projektem,
•    zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bez robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Info: starostwo.gliwice.pl