Gliwice dynamicznie się rozwijają, oferując m.in. dobrze płatną pracę i znacznie lepsze perspektywy zawodowe niż inne miejscowości. To dobre miejsce do zamieszkania, z atrakcyjną ofertą budownictwa wielo- i jednorodzinnego, której rozwijaniu sprzyja objęcie całej powierzchni miasta planami zagospodarowania przestrzennego. Wiele gliwickich nieruchomości gruntowych jest szeroko i racjonalnie zagospodarowanych, są jednak i takie, których kształt to uniemożliwia. To działki powstałe na mocy reformy rolnej końca lat 40. XX wieku – o nieatrakcyjnym kształcie geometrycznym, bardzo trudne do zagospodarowania.

Aby to zmienić, warto skorzystać z możliwości, którą daje właścicielom takich gruntów art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten mówi o tym, że właściciele albo użytkownicy wieczyści niekorzystnie ukształtowanych nieruchomości – także działek powstałych w wyniku reformy rolnej – mogą starać się o połączenie i ponowny podział nieruchomości w nowych granicach. W tym celu zainteresowani muszą złożyć w Urzędzie Miejskim zgodny wniosek o podział nieruchomości wraz z załącznikami.

Jak to zrobić krok po kroku?

  1. Najpierw wnioskodawcy muszą złożyć w Urzędzie Miejskim „Wniosek w sprawie podziału nieruchomości” (do pobrania ze strony bip.gliwice.eu, zakładka Wirtualne Biuro Obsługi → Formularze do pobrania → Geodezja i kartografia).
  2. W treści wniosku trzeba wpisać podstawę prawną dokonania podziału – art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Strony muszą wspólnie zadeklarować chęć dokonania wspólnego połączenia nieruchomości i ich późniejszego podziału oraz opisać sposób przeniesienia praw do części nieruchomości, które wchodzą w skład nowo wydzielonych działek gruntu (czyli sposób dokonania zamiany). Co ważne, zaproponowany podział musi być zgodny z planem miejscowym co do przeznaczenia i możliwości przyszłego zagospodarowania wydzielanych działek gruntu oraz posiadać dostęp do drogi publicznej.
  3. Wniosek muszą podpisać wszyscy wnioskodawcy (współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści).
  4. Załączniki do „Wniosku w sprawie podziału nieruchomości” (m.in. mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości) można pozyskać i opracować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobiście albo zlecić tę pracę wykonawcy geodezyjnemu (podmiotowi z uprawnieniami zawodowymi). Wszelkie koszty sporządzenia i pozyskania załączników do wniosku obciążają strony.
  5. Następnie, po sprawdzeniu kompletności wniosku oraz wyżej wymienionych warunków dotyczących zapisów planu miejscowego, wydawane jest pozytywne/negatywne postanowienie Prezydenta Miasta dla zaproponowanego podziału.
  6. Kolejny krok (jeżeli jeszcze nie zleciliśmy pracy geodezyjnej wykonawcy geodezyjnemu) to podpisanie stosownej umowy z „geodetą” na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z mapą z projektem podziału. Mapę tę musi sporządzić uprawniony geodeta posiadający stosowny zakres uprawnień (tzw. zakres 2). Dokumentacja techniczna złożona przez wykonawcę prac geodezyjnych podlega weryfikacji przez Starostę (Prezydenta Miasta na prawach powiatu) pod względem jej prawidłowego wykonania. Pozytywny wynik weryfikacji jest podstawą do przyjęcia jej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Przyjęcie dokumentacji do zasobu nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
  7. Teraz strony muszą odwiedzić notariusza i zobowiązać się przedwstępnie aktem notarialnym do wzajemnego przeniesienia praw do części nieruchomości, które wchodzą w skład nowo wydzielonych działek gruntu. To tzw. „Przedwstępna umowa zamiany w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami”, niezbędna do wydania przez Urząd Miejski decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Dobrze, by w akcie notarialnym pojawiła się już przyszła numeracja działek, „zarezerwowana” przez wykonawcę geodezyjnego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz docelowe powierzchnie powstałych z połączenia i podziału działek. W przypadku różnicy w wartości zamienianych części nieruchomości stosuje się wzajemne dopłaty w celu wyrównania powstałych różnic, strony jednak mogą w ramach wzajemnych uzgodnień odstąpić od dopłat.
  8. W Urzędzie Miejskim strony składają teraz „Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości” wraz z wyszczególnionymi załącznikami oraz aktem notarialnym opisanym w punkcie 7. Wniosek można pobrać ze strony bip.gliwice.eu (Wirtualne Biuro Obsługi → Formularze do pobrania → Geodezja i kartografia).
  9. Po dokonaniu podziału, gdy decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanie się ostateczna, strony muszą ponownie odwiedzić notariusza i zawrzeć „Umowę zamiany w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Należy do niej dołączyć wyżej wymienioną decyzję o podziale nieruchomości. Na podstawie wartości przedmiotu umowy zadeklarowanej przez strony zostaną naliczone opłaty z tytułu: wynagrodzenia notariusza, podatku od towarów i usług w wartości 23%, opłat sądowych. Wartość nieruchomości, którą deklarują strony u notariusza warto ustalić poprzez rzeczoznawcę majątkowego, który na zlecenie stron sporządzi operat szacunkowy.

Wnioskodawcy muszą również liczyć się z możliwością wystąpienia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej podziałem nieruchomości. Stawka procentowa ustalana przez Radę Miasta Gliwice wynosi 20% kwoty stanowiącej różnicę wartości nieruchomości przed i po podziale. Opłatę, jeżeli została ustalona, wnosi każdy z właścicieli dzielonych nieruchomości w udziale odpowiednim do powierzchni działek przed podziałem i powstałych po podziale. Wartość nieruchomości (według stanu przed i po podziale) ustalana jest przez Prezydenta Miasta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej następuje w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Info: gliwce.eu