Zmiana ul. Zwycięstwa w kolejną reprezentacyjną wizytówkę Gliwic planowana jest już od kilku lat. Teraz te plany zaczynają nabierać kształtów. W 2016 r. wzdłuż ulicy zamontowano klimatyczne oświetlenie, teraz poznaliśmy koncepcję jej przebudowy. Zakłada ona stworzenie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów i kierowców.

Koncepcja obejmuje odcinek ulicy Zwycięstwa, od skrzyżowania z ul. Dubois do skrzyżowania z placem Inwalidów Wojennych. Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Miałby on kursować wahadłowo na odcinku pomiędzy placem Inwalidów Wojennych a dworcem kolejowym.

Opracowanie przewiduje także wymianę nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa (w nawiązaniu do jej charakteru i estetyki) oraz chodników.

Chodniki różnych prędkości

Po analizach i obserwacji stanu istniejącego projektant przyjął, że ciągi piesze pełnią dwie różne funkcje, tzw. szybką i rekreacyjną.

Chodnik o szerokości 4 m przeznaczony do szybkiego przemieszczania się, prowadziłby od dworca PKP w kierunku Rynku. Po drugiej stronie koncepcja zakłada węższy chodnik o szer. 3,5 m, z przylegającym na 2,5 m tzw. pasem technicznym, z miejscem dla zieleni, ławeczek i miejsc postoju dla rowerów.

Pomysłodawca zaplanował wprowadzenie szeregu ułatwień dla osób niepełnosprawnych, przedstawił także przykładowe rozwiązania elementów małej architektury, takie jak ławki czy pomosty, które miałyby być rozstawione wzdłuż całego obszaru.

Jezdnia dla samochodów i rowerów

Opracowanie koncepcji zakłada także wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 [km/h] obejmującej ulicę Zwycięstwa oraz ulice do niej „dochodzące” (na pewnych odcinkach lub na całej długości). To kolejne sposoby na uspokojenie ruchu.

W ramach powierzonego zadania projektant przeprowadził pomiary ruchu. Wynik szczegółowych analiz pokazał, że nie ma możliwości całkowitego wyłączenia ul. Zwycięstwa z ruchu kołowego.

W koncepcji wskazane zostały wstępne pomysły w zakresie możliwości realizacji ograniczonego czasowo postoju pojazdów dla zaopatrzenia/dostaw.

Zgodnie z obecnym stanem i założeniami projektowymi nie planuje się wprowadzenia ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Zwycięstwa. Założono natomiast lokalizację przystanków autobusowych: dwóch w kierunku Rynku i trzech w kierunku dworca kolejowego. Nie będzie osobnej ścieżki dla rowerów – rowerzyści będą poruszać się jezdnią.

Koncepcja jest ważna, ale to jeszcze nie projekt

Opracowanie dotyczące zmian na ul. Zwycięstwa to etap koncepcji, która jest niezbędna do zaproponowania przez projektanta możliwości zagospodarowania ulicy oraz oszacowania kosztów jej realizacji. Stanowi podstawę i wskazanie standardów dla projektanta, któremu przyjdzie zmierzyć się z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego dla tej inwestycji. Niektóre rozwiązania projektowe zawarte w opracowaniach koncepcyjnych mogą zatem ulec modyfikacji na etapie sporządzania właściwej dokumentacji budowlano-wykonawczej (m.in. z uwagi na większą szczegółowość prac projektowych czy w związku z wytycznymi uzgodnień branżowych z gestorami licznych sieci uzbrojenia podziemnego).

Wariant optymalny

Rozwiązania przedstawione przez projektanta w wariancie koncepcji są optymalne pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uwzględniają przede wszystkim dogodne warunki dla wszystkich uczestników ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego. Wariant ten pozwala w przyszłości na dokonywanie pewnych modyfikacji przestrzennych i organizacyjnych.

Kalendarium w pigułce

  • 18.08.2017 r. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie wielowariantowej koncepcji dla inwestycji pn. „Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa  Gliwicach”.
  • Do przetargu przystąpiło pięć firm.
  • Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożyła firma PROJARCH Damian Kałdonek z siedzibą w Gliwicach – na kwotę 109.470,00 zł.
  • Termin na opracowanie koncepcji zgodnie ze złożoną przez projektanta deklaracją wynosił siedem miesięcy na wykonanie 6 wariantów koncepcji.

Info: gliwice.eu