Gliwice: Kierunki Politechniki Śląskiej na podium rankingu Perspektyw 2020

0
636

Dwanaście kierunków prowadzonych na Politechnice Śląskiej odnotowało wzrost w rankingu Perspektyw 2020. Wysokie miejsca, w tym także na podium, świadczą o potencjale dydaktycznym Uczelni. Wskazują nie tylko na poziom zajęć czy kapitał w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale biorą pod uwagę także losy absolwentów na rynku pracy.

Atrakcyjność oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej stanowi rezultat wieloobszarowych działań ukierunkowanych na dobro nauki oraz na efektywny rozwój członków Wspólnoty Akademickiej. Obecność w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to gwarancja najwyższej jakości kształcenia.

– Politechnika Śląska znalazła się w gronie 10 uczelni badawczych spośród około 400 szkół wyższych wyłonionych w bardzo wymagającym konkursie MNiSW. To stawia przed nami olbrzymie wymagania. Staramy się im sprostać tak, by stać się uczelnią badawczą w rozumieniu światowym. Obecnie podejmujemy szereg działań projakościowych, związanych m.in. ze zmianą podejścia do publikowania – z ilościowego na jakościowe, w najbardziej prestiżowych czasopismach, we współpracy z najlepszymi uczelniami w świecie. W rankingu Perspektyw 12 naszych kierunków studiów odnotowało istotny wzrost, niektóre przenosząc się na podium. Także w najnowszych rankingach międzynarodowych Times Higher Education oraz QS World Univerisity Rankings – a są to najbardziej prestiżowe rankingi obok rankingu szanghajskiego – odnotowaliśmy znaczące wzrosty, plasując się w czołówce uczelni z naszego kraju, z tendencją umocnienia pozycji. Uważamy, że efekty prowadzonej polityki w zakresie doskonałości naukowej, która zapewniła nam pozycję w gronie 10 uczelni badawczych będziemy obserwować w kolejnych latach, również w rankingu Perspektyw  – mówi prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.

W najnowszym zestawieniu Rankingu Kierunków Studiów najwyżej oceniono architekturę, inżynierię środowiska, górnictwo i geologię oraz energetykę – znalazły się one na 2 miejscu w swoich kategoriach. W porównaniu do roku poprzedniego wzrost wskaźników zaobserwowano również w przypadku budownictwa, któremu przyznano 3 miejsce w skali ogólnopolskiej, oraz w przypadku automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, a także inżynierii materiałowej, które lokują się na pozycji 4. Miejsca wyższe niż w poprzednich zestawieniach przyznano również: mechatronice, zarządzaniu i inżynierii produkcji, informatyce, inżynierii biomedycznej i zarządzaniu.

Metodologia klasyfikacji przeprowadzonych przez Fundację Perspektywy została w tegorocznej, 21 edycji, dostosowana do zmian wynikających z ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. Przy ocenie pod uwagę brane jest 29 wskaźników w ramach takich kryteriów, jak: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Dualny rozwój i interdyscyplinarność

Na Politechnice Śląskiej trwa obecnie rekrutacja. Zakończenie pierwszej tury naboru przewidywane jest na 16 sierpnia, ostateczne zamknięcie procesów rekrutacyjnych nastąpi z kolei 15 października 2020 r.

Doskonalenie swoich umiejętności i przyswajanie wiedzy to aktywności, które – aby być efektywne – potrzebują odpowiedniego ukierunkowania. Przewodnikiem na tej drodze mogą być nauczyciele akademiccy. Realizacji tego celu służy koordynowany przez Centrum Obsługi Studiów Politechniki Śląskiej program mentorski o znamiennej nazwie „Rozwiń skrzydła”. Unikatowość inicjatywy wynika z wyjątkowego profilu kształcenia, który nie tylko realizowany jest indywidualnie dla każdego uczestnika, ale przewiduje także wyłonienie dwuosobowych zespołów: studenta (podopiecznego) oraz nauczyciela akademickiego (mentora), współpracujących przez cały okres studiów I stopnia. Program skierowany jest do absolwentów szkół średnich, którzy złożyli podanie rekrutacyjne i zdecydowali się podjąć naukę na Politechnice Śląskiej.

Politechnika Śląska stawia również na rozwój dualny. Wiedza praktyczna wykształcana pod okiem partnerów przemysłowych nie tylko wzbogaca pozyskaną podczas zajęć na Uczelni teorię, ale także staje się nieocenionym atrybutem, który przyczynia się do łatwiejszego startu na rynku pracy. Formą realizacji takiej ścieżki jest program kształcenia dualnego, który na Politechnice Śląskiej obejmuje aż pięć kierunków (mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, logistyka, transport kolejowy, mechatronika).

Istotnym elementem efektywnego kształcenia jest również interdyscyplinarność, a ta stanowi cechę charakterystyczną dla tzw. makrokierunków, będących połączeniem dwóch lub większej liczby dyscyplin naukowych sformułowanych w ramach konkretnych kierunków. Na Politechnice Śląskiej  obecne są trzy makrokierunki: Interdisciplinary studies: automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), Informatyka Przemysłowa (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), Industrial and engineering chemistry (Wydział Chemiczny).

Politechnika Śląską w rankingach

Politechnika Śląska od lat zajmuje wysokie miejsca w klasyfikacjach zestawiających uczelnie w skali krajowej i międzynarodowej. W 2020 roku Uczelnia po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Rankings. Uplasowała się w nim w przedziale miejsc 801-1000, wyprzedzona jedynie przez Politechnikę Warszawską (biorąc pod uwagę polskie uczelnie techniczne). W ogólnopolskim rankingu Perspektyw Politechnika Śląska plasuje się na 15. miejscu w skali kraju.

Efektywność Politechniki Śląskiej jest również mierzona w zakresie ekonomicznych losów absolwentów. Uczelnia znajduje się obecnie na 6 miejscu w rankingu [link: https://pracownia2033.pl/index.php/ranking-szko-wyszych-2020/] uwzględniającym jako kryterium liczbę absolwentów, którzy zgromadzili majątek przekraczający 100 milionów euro.

Info: Pol.Sl./ gliwice.eu